Jezus Do Ludzkości

Bóg Ojciec: Czas Mojego Syna łączy się teraz z waszym czasem, dzieci, i wkrótce wszystko stanie się jednym

czwartek, 20 września 2012 roku, godz. 18.25

Moja najdroższa córko, jak bardzo pragnę mieć Moje drogie dzieci blisko Siebie, tak żebym mógł im okazać, jak bardzo są kochane. Tak liczne są Moje dzieci rozproszone po całym świecie, a jednak tak niewiele zna swojego Ojca. Swojego Stwórcę.

Tym, którzy Mnie nie znają, trzeba powiedzieć, że ich nie opuszczę. Powstanę przeciw siłom zła i królowi kłamstwa, bestii, i wymażę istnienie tej strasznej plagi. Dopiero wtedy, gdy spadną zasłony nikczemności, Moje dzieci będą mogły zobaczyć Prawdę.

Dzieci, nie martwcie się, ponieważ wasze modlitwy dotykają Mojego Serca i dzięki waszym prośbom uratuję wiele Moich dzieci, które są w ciemności.

Moja Misja wysłania Mojego Syna umiłowanego, by odzyskał Moje Królestwo, już się obecnie dokonuje, choć wielu może nie być tego świadomych. Czas Mojego Syna łączy się teraz z waszym czasem, dzieci, i wkrótce wszystko stanie się jednym. Czas na Nowy Raj został ustalony i wszystko zostało ustanowione dla nowego domu Moich dzieci, nowego świata.

Wołam do was z Nieba, aby nakłonić was do zaufania Mojemu Synowi, Jego wielkiemu Miłosierdziu i Jego obietnicy, aby wypełnić to Przymierze. Odrzućcie wątpliwości, które mogą jeszcze pozostawać, bo one powstrzymują was od szukania prawdziwego pokoju. One zatrzymują Moje Łaski, które chcę wylać na was, aby ochronić was w tym ostatnim, pozostałym okresie, gdy szatan ma władzę nad ziemią. Jego czas ma się ku końcowi. Potem nastąpi Nowy Początek.

Czekam z miłością na powrót Moich dzieci do Mojego Królestwa, Królestwa Nowego Raju. Tak właśnie miało być.

Kocham was. Ufajcie Mojemu Synowi i czekajcie na Moje wezwanie.

Wasz Ojciec
Bóg Najwyższy

God the Father: The time of My Son is being merged with your time children and soon all will become one

Thursday, September 20th, 2012 @ 18:25

My dearest daughter how I long to hold My dear children close to Me so I can show them how much they are loved.

So many children are there of Mine, scattered throughout the world, yet so few know their Father. Their Creator.

For those who do not know Me they must be told that I will not forsake them.

I will rise against the evil forces and the king of lies, the beast, and wipe this terrible scourge out of existence.

Only when the scales of wickedness have been pulled back can My children see the Truth.

Children do not worry because your prayers are touching My Heart and through your requests, I will salvage many of My children who are in the dark.

My mission to send My Beloved Son, to claim My Kingdom, is well established now, although many may not be aware of this.

The time of My son is being merged with your time children and soon all will become one.

The time for the New Paradise has been fixed and all has been laid down for My children’s new home, the new world.

I call to you from Heaven to urge you to trust in My Son, His great Mercy and His promise to fulfil this covenant.

Surrender any doubts which may linger as they are blocking you from seeking true peace.

They block My Graces which I want to pour over you to protect you from the last remaining period when Satan controls the earth. His time is about to end. Then the new beginning will evolve.

I await, with love, the return of My children into My Kingdom, the Kingdom of the New Paradise. It is what was meant to be.

I love you. Trust in My Son and await My Call.

Your Father
God the Most High