Jezus Do Ludzkości

Dar od Mojego Ojca Przedwiecznego udziela każdemu Jego dziecku najdoskonalszego życia w najdoskonalszym świecie

czwartek, 13 września 2012 roku, godz. 10.45

Moja szczerze umiłowana córko, kamień milowy w Mojej Misji, aby szybko rozpowszechniać Moje święte Słowo, został osiągnięty dzięki modlitwom. Te modlitwy, pilnie odmawiane przez Moich drogich i bardzo ukochanych wyznawców, są tak potężne, bo są odmawiane z serca.

Udzielam wielkich Łask wszystkim Moim uczniom, aby umożliwić im posuwanie się naprzód i burzenie wszelkich przeszkód, które mogą przed nimi stanąć w ich dążeniu do ratowania dusz przez tę Misję.

Moi szczerze umiłowani uczniowie, wiedzcie, że kierują wami aniołowie w Niebie, chronią was i prowadzą do Mojego celu, a celem tym jest nawrócenie świata.

Wielu z was, dla których Moje Orędzia są czymś nowym, będzie się zastanawiać, czy te Słowa mają tylko kierować ludźmi, czy też ich nawracać. Są przekazywane zarówno do jednego jak i drugiego, ale ważniejsze jest to, aby uratować wszystkich, tak żeby każdy mógł żyć w Nowej Erze Pokoju na świecie. Ponieważ to jest Moją obietnicą. To jest wielkim Darem. Dar od Mojego Ojca Przedwiecznego udziela każdemu Jego dziecku najdoskonalszego życia w najdoskonalszym świecie, tak jak było to zamierzone od początku.

Nic nie może powstrzymać, ani też nic nie powstrzyma wyłonienia się tego Nowego Raju na ziemi. Wzniesie się on z szarego, ponurego świata, w którym mieszkacie, a który uległ skalaniu przez zepsucie wywołane przez szatana. Tak głębokie jest to skażenie, że niewiele ludzi zna Prawdę. Oni nie znają różnicy pomiędzy dobrem a złem. Wielu myli te dwie rzeczy.

Kiedy ludzie przyjmują zło jako część swojego życia i usprawiedliwiają jego obecność, zaprzeczają Słowu Bożemu. Jednak jedynie poprzez przyjęcie Prawdy Słowa Bożego może zostać wypełnione Przymierze, to Ostateczne Przymierze.

Plan ostatecznego zbawienia ludzkości odnosi skutek, ale upłynie jeszcze trochę czasu, zanim będę mógł ocalić wszystkie te dusze, które nadal są poza Moim zasięgiem.

Tylko Prawda otworzy im oczy. Tylko Prawda, jeśli ją przyjmą, uczyni ich wolnymi, aby mogli wejść w Bramy Nowego Raju.

Wasz Jezus

The Gift from My Eternal Father is to give each child of His the most perfect life in the most perfect world

Thursday, September 13th, 2012 @ 10:45

My dearly beloved daughter a milestone has been overcome in My Mission to spread My Holy Word quickly because of the prayers of others.

Those prayers, recited diligently by My precious and much loved followers are so powerful, because they are said from the heart.

I grant great Graces upon all My disciples to enable them to forge ahead knock down any obstacles, which they may confront in their drive to salvage souls through this Mission.

My dearly beloved disciples know that the angels in Heaven guide you, protect you and lead you towards My goal, the goal to convert the world.

Many of you who are new to My Messages will wonder if these Words are simply to guide or to convert people.

They are being given to do both but, more importantly, to save all so that everyone can live in the New Era of Peace in the world. For this is My promise. This is the great Gift.

The Gift from My Eternal Father is to give each child of His the most perfect life in the most perfect world in the way it was meant to be from the beginning.

Nothing can, nor will, prevent this New Paradise on earth from emerging.

It will rise from the grey drab world you live in, which has been sullied by a rottenness created by Satan. So rotten is the infestation that not many people know the Truth.

They do not know the difference between good or evil. Many confuse the two.

When people accept evil as part of their lives and justify its presence they deny the Word of God. Yet it is only by accepting the Truth of the Word of God that the Covenant, the final Covenant, can be fulfilled.

The plan of the final salvation of humanity is succeeding but there is still a while to go before I can salvage all those souls who are still beyond My reach.

Only the Truth will open their eyes.

Only the Truth, if accepted by them, will set them free so that they can enter the gates of the New Paradise.

Your Jesus