Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Wszystkie dzieci Boże czeka wspaniała przyszłość

sobota, 8 września 2012 roku, godz. 15.30

Moje dziecko, niech wszystkie dzieci Boże spokojnie usiądą i pozwolą, aby Jego Światło przeniknęło ich dusze. Ważne jest, aby przeznaczyć czas na to, żeby w idealnej ciszy rozważać Miłość Boga i plan Mojego Syna na zbawienie ludzkości.

Wszystkie dzieci Boże czeka wspaniała przyszłość i ta Nowa Era Pokoju zostanie radośnie powitana przez tych, którzy mieli wystarczająco dużo szczęścia, by wejść przez jej Bramy.

Zanim nadejdzie ten dzień, zły duch podejmie każdy wysiłek, aby wprowadzić na świecie rozłam i nienawiść. On i jego demony dokonują podziału wśród dzieci Bożych. W każdej części świata zachęcają do morderstwa, aborcji, nienawiści, przemocy, prześladowania i wojny. One nie spoczną, dopóki nie usidlą każdej słabej duszy, która ulega pokusom przedstawianym takim duszom po to, by zgrzeszyły przeciw Panu Bogu – Bogu Najwyższemu.

Tak wiele dusz dało się zabrać nieświadomie do ich ciemnego więzienia, z którego jest nikła szansa ucieczki, gdy już się tam trafi. Gdy zły duch raz zdobędzie duszę, nie odpuści, dopóki całkowicie nie opanuje tej biednej duszy.

Grzechu trzeba więc unikać, bo żaden grzech nie pozostaje bez konsekwencji. Wystarczy ulec jednej pokusie i dusza staje się słaba i bezbronna.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, przeciwstawiając się działaniom wojennym, które są podejmowane przez złego ducha przeciwko dzieciom Bożym.

Gdy ktoś grzeszy przeciw wam, chociaż jesteście niewinną ofiarą, nie możecie dać się sprowokować do odwetu poprzez grzech, bo właśnie tego chce zły duch. On nastawia jedną duszę przeciw drugiej, w nadziei, że powstanie między nimi nienawiść.

Każdego dnia bądźcie czujni i nigdy nie zapominajcie o ochronie przeciw szatanowi, którą stanowi Mój Różaniec święty.

Zachęcam wszystkie dusze, z wszystkich religii, do codziennego odmawiania Mojego Różańca świętego. Gdy będziecie to czynić, zły duch będzie was unikać i zostawi was, bo nie może wytrzymać bólu, którego doznaje, kiedy odmawia się Mój Różaniec, zwłaszcza wtedy, gdy jest on odmawiany na głos.

Idźcie w pokoju. Pamiętajcie, jestem Matką całej ludzkości.

Jestem Matką Zbawienia. Dzieci Boże muszą szukać Mojej opieki.

Prosząc o moją pomoc i moje modlitwy, otrzymacie wiele Łask.

Matka Boga
Matka Zbawienia

Virgin Mary: There is a wonderful future ahead for all of God’s children

Saturday, September 8th, 2012 @ 15:30

My child let all of God’s children sit down quietly and allow His Light to shine through their souls.

It is important to put time aside in perfect silence in order to ponder on the Love of God and the plan of my Son to save humanity.

There is a wonderful future ahead for all of God’s children and this New Era of Peace will be welcomed by all those fortunate enough to enter the gates.

Until that day comes, every effort will be made by the evil one to cause disruption and hatred in the world.

He and his demons are creating division amongst God’s children.

They encourage murder, abortion, hatred, violence, persecution and war in every part of the world.

They will not rest until they ensnare every weak soul who succumbs to the temptation they place before such souls, to sin against the Lord God, God the Most High.

So many souls have allowed themselves to be taken, unawares, into their dark prison from which there is little escape once there.

Once the evil one wins over a soul he does not stop until he completely infests the poor soul.

Sin, therefore, is to be avoided for no sin is of little consequence. All it takes is one temptation and the soul becomes weak and defenceless.

Pray, pray, pray against the war which is being waged by the evil one against God’s children.

When someone sins against you, even though you are an innocent victim, you must not allow yourself to be forced to retaliate through sin for this is what the evil one wants. He pits one soul against another in the hope that hatred will fester between the two.

Be on your guard every day and never forget the protection that my Holy Rosary offers against Satan.

I encourage all souls, all religions, to recite my Holy Rosary every day. When you do this the evil one will avoid you and leave you for he cannot withstand the pain he endures when My Rosary is recited especially when said aloud.

Go in peace. Remember I am the Mother of all humanity.

I am the Mother of Salvation. My protection must be sought out by God’s children.

By asking for my help, and prayers, many graces will be accorded to you.

Mother of God
Mother of Salvation