Jezus Do Ludzkości

Ważne Orędzie Boga Ojca: Udzielę Ochrony przed bramami piekielnymi tym duszom, za które się modlicie

czwartek, 23 sierpnia 2012 roku, godz. 15.15

Moja najdroższa córko, rzadko Trójca Święta nawiązywała kontakt z ludzkością w ten sposób i po raz pierwszy Ja, wasz Ojciec, zatwierdziłem Misję tego rodzaju.

Moje dzieci, wielu z tych, którzy nie zdają sobie sprawy ze znaczenia tej Boskiej Interwencji, zrozumie wkrótce, dlaczego jest ona konieczna.

Jeśli Ponowne Przyjście Mojego Syna umiłowanego miałoby nastąpić bez Ostrzeżenia, Moje drogie dzieci nigdy nie weszłyby do Bram Mojego Nowego Raju. Nigdy nie byliby w stanie przygotować swoich dusz i nie byliby gotowi, by zostać przyjęci do Nowej Ery Pokoju. To jest Przekaz, na który trudno będzie światu odpowiedzieć. Tak ciemna jest ta chmura, która przykrywa serca ludzi, że niewiele dusz będzie w stanie dostrzec Światło Mojej Boskiej Obietnicy. Siły zła, zawsze obecne w świecie, uniemożliwiają Moim dzieciom dotarcie do Mnie. Moja determinacja, aby przyprowadzić Moją rodzinę i zjednoczyć ją w Sobie, jest niezłomna.

Niech nie będzie człowieka, który by nie zrozumiał, że ułatwię szybkie nawrócenie ludzkości, jakakolwiek byłaby tego cena. Choć pozwalam, żeby wolna wola wszystkich Moich dzieci pozostała nietknięta, cuda, które dokonają się na Moje polecenie, całkowicie odmienią ich serca.

To jest Moja obietnica, kiedy wzywam każdego z was, Moje drogie małe dzieci. Ja, wasz umiłowany Ojciec, tęsknię za tym, aby was zgromadzić i trzymać blisko Mojego Serca, i zapewnić wam bezpieczeństwo.

Tak niewielu z was zna głębię Mojej Miłości. Gdy raz doświadczycie miłości do Mnie, waszego Ojca Przedwiecznego, to już nigdy nie będziecie mogli ponownie zerwać swojej więzi ze Mną. Chcę wam dać pocieszenie. Pragnę, abyście wiedzieli, że Moja Miłość do was oznacza, że wielkie Miłosierdzie zostanie okazane przez Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, nawet tym z sercami z kamienia i tym z tak czarnymi duszami, że tylko cud może ich uratować.

Tym, którzy Mnie kochają, to mówię. Wasza miłość do Mnie, waszego Ojca, wróci do was w obfitości. Wasza miłość do Mojego Najdroższego Syna będzie wynagrodzona w ten sposób, że udzielę Ochrony przed bramami piekielnymi tym duszom, za które się modlicie. Nic nie jest niemożliwe. Moja Miłość jest nieskończona. Ufajcie Mi. Ufajcie Mojemu Synowi.

Gdy to czynicie, okażę wielkie Łaski dla zbawienia ludzkości.

Wasz umiłowany Ojciec
Bóg Najwyższy

Important Message God the Father: I will grant immunity from the Gates of Hell to those souls for whom you pray.

Thursday, August 23rd, 2012 @ 15:15

My dearest daughter it has been seldom that the Holy Trinity has communicated to mankind in this way and the first time that I, your Father, has sanctioned a Mission of this kind.

My children, many of whom do not realise the significance of this Divine Intervention, will understand soon why it is necessary.

If the Second Coming of My Beloved Son were to occur, without warning, My precious children would never enter the gates of My New Paradise.

They would never have been able to prepare their souls and would not be fit to be admitted to the New Era of Peace.

This is a communication which the world will find difficult to respond to.

So dark is the cloud which covers the hearts of man that few souls will be able to see the Light of My Divine Promise.

The forces of evil, ever present in the world, prevent My children from reaching out to Me.

My determination to bring My family close and to unite them to My Bosom is fierce.

Let no man fail to understand that I will facilitate the rapid conversion of humanity, whatever the cost.

Allowing for the free will of all of My children to remain untouched, the miracles I will command, will turn their hearts inside out.

This is My Promise as I call out to each of you dear little children of Mine.

I, your Beloved Father, yearn to take you, gather you and hold you close to My Heart and take you to safety.

So few of you know the depths of My Love. Once you experience love for Me, your Eternal Father, you could never sever again your link from Me.

I want to give you comfort.

I desire to let you know that My Love for you means that, through My Son Jesus Christ, great Mercy will be shown even to those with hearts of stone and to those with souls so black that only a miracle can save them.

To those who love Me I say this. Your love for Me, your Father, will be given back to you in abundance. Your love for My Precious Son will be rewarded in that I will grant immunity from the Gates of Hell to those souls for whom you pray.

Nothing is impossible.

My Love is endless.

Trust in me.

Trust in My Son.

When you do I will grant great graces for the Salvation of mankind.

Your beloved Father
God the Most High