Jezus Do Ludzkości

Do odstępców w Kościele katolickim: Bezcześćcie Prawa Mojego Kościoła, a zostaniecie ukarani

piątek, 3 sierpnia 2012 roku, godz. 16.45

Moja szczerze umiłowana córko, ziemia wkrótce ma zostać wstrząśnięta, gdy Gniew Mojego Ojca rozleje się na te narody, które przeciwstawiają się Prawom Mojego Ojca. Nie zostanie okazane żadne współczucie, bo Jego cierpliwość poddawano próbie do granic. Ich grzechy obejmują aborcję, morderstwa, prawa, które usiłują podważyć chrześcijaństwo, małżeństwa osób tej samej płci i czczenie fałszywych bogów. Istnieją ponadto tacy odstępcy wewnątrz Mojego Kościoła, którzy grożą, że się Mnie wyrzekną. Gdy próbują się oddalić od Mojego Kościoła i próbują tworzyć nowe prawa w oporze wobec Mojej Świętej Woli, wyrzekają się Mnie.

Odrzucam ich teraz za ich niewierność. Ich próby wprowadzenia praw opierających się na grzechu pychy, żądzach i światowych ambicjach, nie będą tolerowane. Czy myśleli, że pozwolę im odsunąć dzieci Boże od Mojego Kościoła na ziemi i uniknąć Ręki Mojego Ojca? Czy myśleli, że są ponad Prawami Bożymi? Oni nie kochają Boga, kochają samych siebie. Ich publiczne odrzucenie Praw Kościoła katolickiego, gdy brak im pokory, napawa Mnie obrzydzeniem. Ich haniebne żądania, zmierzające do zmuszenia Mojego Kościoła do przyjęcia praw, które Mnie obrażają, świadczą o tym, że oddali się ciemności. Ich śluby są bez znaczenia. Ich przysięga czci i posłuszeństwa Mojemu Kościołowi została złamana.

Dopóki nie okażą skruchy i nie wrócą do Mojego Ciała, Mojego Kościoła na ziemi, nie mają prawa nazywać się sługami w Moim Kościele. Zostaliście ostrzeżeni. Wyrzucę was na pustkowie. Bezcześćcie Prawa Mojego Kościoła, a zostaniecie ukarani.

Wasz Jezus

To dissidents in the Catholic Church: Desecrate the Laws of My church and you will be punished.

Friday, August 3rd, 2012 @ 16:45

My dearly beloved daughter the earth is about to shake as My Father’s anger will spill over those nations who defy My Father’s Laws.

No mercy will be shown as His patience has been tested to the limits.

Their sins include abortion, murder, laws which try to undermine Christianity, same sex marriage and the adoration of false gods.

Then there are those dissidents within My Church who threaten to disown Me.

When they try to distance themselves from My Church, and try to create new laws in defiance of My Holy Will, they disown Me.

I cast them out now for their disloyalty. Their attempts to introduce laws, based on the sin of pride, lust and worldly ambition, will not be tolerated.

Did they think they would be allowed to distance God’s children from My Church on earth and avoid the Hand of My Father?

Did they think that they were above the Laws of God?

They do not love God, they love themselves.

Lacking in humility their public rejection of the Laws of the Catholic Church disgust Me.

Their shameful demands where they try to force My Church to accept laws, which offend Me, means they have cast themselves into the darkness.

Their religious vows are meaningless.

Their pledge to honour and obey My Church has been broken.

Unless they repent and come back to My Body, My Church on earth, they have no right to call themselves servants in My Church.

You have been warned. I will cast you into the wilderness.

Desecrate the Laws of My church and you will be punished.

Your Jesus