Jezus Do Ludzkości

Mój Kościół katolicki jest rozdzierany na strzępy, ale dusza Mojego Kościoła nigdy nie zostanie zabrana ani pochłonięta przez szatana

poniedziałek, 30 lipca 2012 roku, godz. 1.00

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy cierpiałem Konanie w Ogrójcu, największą obrzydliwością, którą pokazał Mi szatan, była niewierność katolickiego i apostolskiego Kościoła na końcu czasów.

To tam szatan, który dręczył Mnie wizjami przyszłości, pokazał Mi oziębłe sługi Kościoła w tych waszych czasach. Pozwolili, aby pycha i fałszywe prawdy, dominujące dzięki ich tolerancji grzechu, zaślepiły ich na prawdę o Bogu. Ich wierność ziemskim dążeniom sprawiła, że wielu z Moich wyświęconych sług nie ma współczucia ani pokory w duszach, aby prowadzić Moich wyznawców ku świętości potrzebnej do ratowania ich dusz. Tak wielu obróciło się przeciwko Mnie, choć mówią, że kochają dzieci Boże. Promując w Imię Boga tolerancję, przedstawiają fałszywą doktrynę, która maskuje prawdę.

Ci dysydenci w Moim Kościele na ziemi, którzy twierdzą, że w imię Kościoła katolickiego tworzą nowy typ wyznawców, ale którzy zaprzeczają Mojemu Nauczaniu, są kuszeni przez szatana, który chce zniszczyć Mój Kościół. On, zły, spowodował już straszliwy grzech zepsucia Mojego Kościoła, a teraz chce wbić ostatnie gwoździe, gdy ukrzyżuje Mój Kościół, a potem wrzucić do piekła te Moje wyświęcone sługi, którzy bezczeszczą Słowo Boże, ułatwiając przyzwolenie na grzech pośród dzieci Bożych.

Ich grzech bicia Mnie w Twarz poprzez obnoszenie się przede Mną z nieprzyzwoitością, która, jak twierdzą, jest akceptowana i tolerowana przez Boga, zostanie surowo ukarany. Ośmielają się poprzez grzech pychy i oszustwa wprowadzać dusze w błąd i kierować je do jaskini ciemności, nie rozumiejąc, że tak skazują dusze na jezioro ognia. Wielu z Moich wyświęconych sług jest wprowadzanych w błąd i nie wiedzą o tym. Ale wielu takich sług, jeśli są szczerzy wobec siebie, jest zdezorientowanych.

Są także tacy, którzy podają się za Moje wyświęcone sługi, ale przychodzą z drugiej strony. Niewolnicy bestii, rozmyślnie przedstawiają się jako Moi namaszczeni kapłani. Zadają mi tak straszne udręczenie. Nie tylko niszczą dusze, lecz także świadomie zawarli pakt z szatanem, który ich pożre. Dokonują wstrętnych czynów na Moich ołtarzach, przed Najświętszym Sakramentem, ale niewielu wie, że oni dokonują takich czynów. Pomimo to tęsknię za ich duszami. Mój Kościół katolicki jest rozdzierany na strzępy, a jednak dusza Mojego Kościoła nigdy nie zostanie zabrana ani pochłonięta przez szatana. Ale słudzy Mojego Kościoła mogą zostać zwiedzeni i zniszczeni przez bestię. To jest czas, abym Ja zainterweniował, żeby pomóc im wznieść się ponad te straszliwe męczarnie.

Potrzebuję was, Moi wyznawcy, i tych wyświęconych sług spośród was, którzy rozumieją, co się wśród was dzieje, abyście odmawiali tę Modlitwę Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty 70
Modlitwa za duchowieństwo, aby pozostało niezłomne i wierne świętemu Słowu Bożemu.

O drogi Jezu, pomóż Twoim wyświęconym sługom rozpoznać podział, który ujawnia się w Twoim Kościele.

Pomóż Twoim wyświęconym sługom pozostać niezłomnymi i wiernymi Twojemu świętemu Słowu.

Nigdy nie pozwól, by światowe ambicje przesłoniły im czystą miłość do Ciebie.

Daj im Łaski, aby pozostali czyści i pokorni przed Tobą i czcili Twoją Najświętszą Obecność w Eucharystii.

Pomóż tym wszystkim wyświęconym sługom, którzy mogą być letni w swojej miłości do Ciebie, prowadź ich i rozpal na nowo Ogień Ducha Świętego w ich duszach.

Pomóż im rozpoznać pokusy stawiane przed nimi, żeby ich rozpraszać.

Otwórz im oczy, aby w każdym czasie mogli widzieć Prawdę.

Błogosław ich, drogi Jezu, w tym czasie i okryj ich Swoją Najdroższą Krwią, aby chronić ich od krzywdy.

Daj im siłę do odparcia zwodzenia szatana, gdyby rozpraszał ich pokusą zaprzeczania istnieniu grzechu.

Amen.

Moi wyświęceni słudzy są kręgosłupem Mojego Kościoła. Są pierwsi w kolejności, aby zmierzyć się w tym czasie ze straszliwym natarciem i atakiem szatana. Pomóżcie Mi skierować ich na drogę do uratowania ocalałych z Mojego Kościoła, gdy zmierza on do schizmy, która wkrótce zostanie wywołana przez fałszywego proroka.

Zbierzcie się i módlcie o zjednoczenie Moich wyświęconych sług, których potrzebuję do zachowania Mojego Kościoła silnym w tych dniach, które nadchodzą.

Wasz Jezus

My Catholic Church has been torn into shreds, yet the soul of My Church will never be taken or consumed by Satan.

Monday, July 30th, 2012 @ 01:00

My dearly beloved daughter when I endured the agony in the garden the greatest abomination, shown to Me by Satan, was the disloyalty of the Catholic and Apostolic Church in the end times.

This is where Satan, who tormented Me with visions of the future, showed Me the lukewarm servants of the Church in these, your times.

They have allowed pride and false truths, dominated by their tolerance of sin, to blind them to the Truth of God.

Their allegiance to worldly pursuits means that many of My sacred servants do not have the compassion or humility in their souls to lead My followers towards the sanctity required to save their souls.

So many have turned against me although they say they love God’s children.

By promoting tolerance in the Name of God, they present a false doctrine, which masks the Truth.

Those dissidents in My Church on earth, who claim to be creating a new type of following in the name of the Catholic Church, but who deny My teachings, are being tempted by Satan who wants to destroy My Church.

He, the evil one, has already caused terrible sin to corrupt My Church and now wants to hammer in the final nails when he will crucify My Church and, in turn, cast into Hell those sacred servants of Mine who desecrate the Word of God by facilitating the acceptance of sin among God’s children.

Their sin of slapping Me in the Face, by parading obscenities before Me, which they claim are acceptable and tolerated by God, will be severely punished.

They dare, through the sin of pride and deceit, to mislead souls and direct them into a den of darkness, without understanding how they are condemning souls into the lake of fire.

Many of My sacred servants are being misled and don’t know it. Yet many such servants, if they are honest with themselves, are confused.

Then there are those who pose as My sacred servants but come from the other side. Slaves to the beast they deliberately present themselves as my anointed priests.

They cause Me such terrible anguish. Not only do they corrupt souls they have knowingly created a pact with Satan who will devour them.

They perform vile acts on My altars, before the Holy Eucharist but few know that they commit such acts. Yet I yearn for their souls.

My Catholic Church has been torn into shreds, yet the soul of My Church will never be taken or consumed by Satan. But the servants of My Church can be seduced and destroyed by the beast.

This is the time for Me to intervene to help them rise above these terrible torments.

I need you, My followers, and those sacred servants among you who understand what is happening amongst you to say this Crusade Prayer (70)

Crusade Prayer (70)

Prayer for Clergy to remain firm and true to the Holy Word of God

O dear Jesus, help your sacred servants recognise the schism within Your Church as it unfolds.

Help Your sacred servants to remain firm and true to Your Holy Word.

Never let worldly ambitions cloud their pure love for You.

Give them the graces to remain pure and humble before You and to Honour Your Most Holy Presence in the Eucharist.

Help and guide all those sacred servants who may be lukewarm in their love for You and re-kindle the fire of the Holy Spirit in their souls.

Help them to recognise temptation placed before them to distract them.

Open their eyes so they can see the Truth at all times.

Bless them Dear Jesus at this time and cover them with Your Precious Blood to keep them safe from harm.

Give them the strength to resist the seduction of Satan, should they be distracted by the allure of denying the existence of sin.

Amen.

My sacred servants are the backbone of My Church.

They are the first in line to face a terrible onslaught of attack from Satan at this time.

Help Me to steer them on the path to salvaging the remnants of My Church as it heads into the schism which will be created by the False Prophet shortly.

Gather together and pray for the unification of My sacred servants who are needed to keep My Church strong in the days which lie ahead.

Your Jesus