Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Bóg Najwyższy może zmienić losy świata

wtorek, 8 maja 2012 roku, godz. 12.30

Moje dziecko, ta Misja nawraca miliony dusz, które w przeciwnym razie zostałyby utracone. Nigdy nie możesz odczuwać, że ustawione przed tobą przeszkody mogą powstrzymać szerzenie się Ducha Świętego. Mój Syn jest bardzo zadowolony z tych wszystkich, którzy podążają za Słowem, które w tym czasie przekazuje światu. Wasze oddanie poprzez modlitwę, dzieci, ratuje tak wiele zagubionych dusz. Nigdy nie zapominajcie o mocy modlitwy. Tak wiele zła zostało udaremnione z powodu waszych modlitw. Działania tej jednej światowej grupy są teraz zakłócane, a ich plany są w nieładzie.

Boże Miłosierdzie jest tak wielkie, że modlitwa może złagodzić wszelkie zło na świecie. Wzrasta teraz Moc Światła Ducha Świętego, aby coraz więcej dusz dostrzegło Prawdę Pańską, gdy jest ona wszędzie na nowo rozpalana.

Dzieci, musicie nadal zwracać się do Mojego Ojca i pogłębiać swoje oddanie się Jemu. Gdy wezwiecie Ojca, Boga Najwyższego, w Imię Jego drogiego Syna, On usłyszy wasze modlitwy i odpowie. Powinniście więcej wołać do Ojca, bo to On, Bóg Najwyższy, jest tym, Który będzie mógł zmienić losy świata. To jedynie przez Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, będziecie mogli zbliżyć się do Ojca.

Tak więc musicie odmawiać to.

Modlitwa Krucjaty 52
Modlitwa do Ojca

Mój najdroższy Ojcze, w Imię Twojego drogiego Syna, wspominając Jego Mękę na Krzyżu, wołam do Ciebie.

Ty, Boże Najwyższy, Stwórco świata i wszystkiego, co istnieje, trzymaj nasze zbawienie w Twoich świętych Dłoniach.

Obejmij wszystkie Swoje dzieci, w tym te, które Cię nie znają, i te, które Cię znają, ale się od Ciebie odwracają.

Przebacz nam nasze grzechy i ratuj nas od prześladowań szatana i jego armii.

Weź nas w Swoje Ramiona i napełnij nas nadzieją, której potrzebujemy, aby ujrzeć Drogę Prawdy.

Amen.

Idźcie w pokoju.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: God the Most High can change the destiny of the world

Tuesday, May 8th, 2012 @ 12:30

My child, this Mission is converting millions of souls, who would otherwise be lost.

You must never feel that the obstacles placed before you can stop the spread of the Holy Spirit.

My Son is so pleased with all those who follow the Word He imparts to the world at this time.

The devotion through your prayers, children, is saving so many lost souls. Never forget the power of prayer. So much evil has been thwarted because of your prayers.

The work of the one world group is now being disrupted and their plans in disarray.

God’s Mercy is so great that prayer can mitigate any evil in the world.

The Light of the Holy Spirit now increases in Power, so that more and more souls will see the Truth of the Lord, as it is being rekindled everywhere.

Children, you must continue to speak to my Father and increase your devotion to Him.

By calling on the Father, God the Most High, in the Name of His precious Son, He will hear your prayers and respond.

You should call out to the Father more, for it will be He, God the Most High, who can change the destiny of the world.

It will only be through my Son, Jesus Christ, that you can approach the Father.

So this is what you must say:

Crusade Prayer (52)

Prayer to the Father

“My dearest Father, in the Name of Your precious Son, and in remembrance of His Passion on the Cross, I call out to You.

You, God the Most High, Creator of the world and all that is, hold our salvation in Your Holy Hands.

Embrace all of Your children, including those who don’t know You and those who do, but look the other way.

Forgive us our sin and save us from the persecution of Satan and his army.

Take us into Your Arms and fill us with the hope we need to see the Way of the Truth.

Amen.”

Go in peace.

Your beloved Mother
Mother of Salvation