Jezus Do Ludzkości

Bóg Ojciec: Wezwanie do Kościoła katolickiego, aby przyjął Nową Erę Pokoju na ziemi

czwartek, 23 lutego 2012 roku, godz. 16.42

Ja Jestem Bogiem, Ojcem Wszechmogącym, Stworzycielem wszystkich rzeczy, Bogiem Najwyższym.

Moja córko, jest ważne, aby ci, którzy podążają za Nauczaniem Kościoła rzymskokatolickiego, przyjęli tysiąclecie, jak zostało to obiecane wszystkim Moim dzieciom. Słowa zawarte w Mojej świętej Księdze, świętej Biblii, nie kłamią.

Moja obietnica zawarta jest w Dziejach Apostolskich.

Jan Ewangelista usłyszał także o chwalebnym Powrocie Mojego umiłowanego Syna, kiedy będzie panować w Nowej Erze Pokoju przez tysiąc lat. Dlaczego ci, którzy utrzymują, że rozumieją Moje święte Słowo, odmawiają przyjęcia tej jego części, a nie innej?

Do tych Moich wyświęconych sług – mówię do was teraz, abyście otworzyli Księgę Prawdy. Macie obowiązek głoszenia prawdy. Nie wolno wam słuchać tych z waszych szeregów, którzy przeinaczają prawdę w odniesieniu do Nowej Ery Pokoju na ziemi. Co kieruje waszymi braćmi z Kościoła rzymskokatolickiego, którzy zaprzeczają prawdzie?

Wprowadziliście w błąd Moje dzieci. Ze względu na ich wierność jedynemu prawdziwemu Kościołowi, Kościołowi rzymskokatolickiemu, odmawiacie im szansy przygotowania ich dusz na Panowanie Mojego Syna w Nowym Raju na ziemi. Waszym obowiązkiem jest informowanie Moich dzieci o prawdzie.

Moje dzieci, nigdy nie możecie zaprzeczać prawdzie zawartej w świętej Biblii, która zawiera prawdziwe Słowo. Wy, Moje dzieci, musicie przyjąć obietnicę daną przez Mojego Syna po Jego chwalebnym Zmartwychwstaniu. Powiedział, że przyjdzie ponownie.

W tym czasie Powtórne Przyjście Mojego Syna umiłowanego na ziemię przybliża się. Jeśli wierzycie w obietnice złożone przez Mojego Syna, to będziecie wiedzieli, że miał na myśli to, co powiedział. Gdy przychodzi ponownie, przychodzi, aby rządzić i odebrać Swój prawowity Tron w Nowym Raju, który stworzyłem dla was wszystkich na ziemi.

Nigdy nie wątpcie w Słowa z Boskich Ust Mojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa. Wiedzcie, że Ja, wasz umiłowany Ojciec, chcę, abyście wszyscy połączyli się w jedną rodzinę z Moim Synem w Raju. Przyjmijcie prawdę. Nie przeinaczajcie Jej ani nie poprawiajcie, by dopasować Ją do swojej błędnej interpretacji prawdy.

Ja Jestem Prawdą. Nie możecie Mnie zmienić ani tego, Kim Ja Jestem. Prawda was wyzwoli.

Wasz umiłowany Ojciec
Bóg Najwyższy

God the Father: Call to Catholic Church to accept New Era of Peace on Earth

Thursday, February 23rd, 2012 @ 16:42

I Am God the Almighty Father, Creator of all things, God the Most High.

My daughter, it is important that those who follow the Teachings of the Roman Catholic Church accept the millennium, as promised to all of My children.

The Words contained in My Holy Book, the Holy Bible, do not lie.

My Promise is contained in the Acts of the Apostles.

John the Evangelist was also told about the Glorious Return of My beloved Son, when He will reign in the New Era of Peace for 1,000 years.

Why do those who profess to understand My Holy Word refuse to accept part of it, but not the other?

To those sacred servants of mine, I say to you now to open the Book of Truth.

You have a duty to proclaim the Truth.

You must not listen to those, within your ranks, who twist the Truth in relation to the New Era of Peace on Earth.

What motivates your brothers, within My Roman Catholic Church, who deny the Truth?

You have confused My children.

Because of their loyalty to the One True Church, The Roman Catholic Church, you are denying them the chance to prepare their souls for My Son’s Reign in the New Paradise on Earth.

Your duty is to inform My children of the Truth.

To My children, you must never deny the Truth contained in the Holy Bible, which contains the True Word.

You, My children, must accept the Promise made by My Son, after His Glorious Resurrection from the dead.

He said that He would come again.

This time, for the Second Coming of My Beloved Son on Earth, is drawing close.

If you believe in the Promises made by My Son, then you will know that He means what He said.

When He comes again, He comes to Rule and take up His Rightful Throne in the New Paradise I have created for you all on Earth.

Never doubt the Words from the Divine Lips of My beloved Son, Jesus Christ.

Know that I, your Beloved Father, want you all to join as one family with My Son in Paradise.

Accept the Truth. Do not twist it or adjust it to suit your flawed interpretation of the Truth.

I Am the Truth.

You cannot change Me or Who I Am.

The Truth will set you free.

Your beloved Father
God the Most High