Jezus Do Ludzkości

Już wkrótce dam się poznać

środa, 4 stycznia 2012 roku, godz. 18.15

Moja córko, już wkrótce dam się poznać. Przygotowania są zakończone, ale potrzebuję więcej modlitwy za tych, którzy umrą podczas Ostrzeżenia nieszczęsną śmiercią w stanie grzechu śmiertelnego. Wzywam Moich wyznawców, by modlili się, modlili się, modlili się za ich biedne dusze.

Kocham was, Moi umiłowani wyznawcy. Jakże się raduję z miłości i z czystości serc, które widzę wśród was. Przynosicie Mi tak wiele pocieszenia i łagodzicie Moje cierpienie. Wasze oddanie się jest jak balsam na Moje jątrzące się rany. W świecie, w którym jestem odsuwany i odrzucany przez tak wielu, to wasza wierność, Moi umiłowani wyznawcy, przynosi Mi wielką radość.

Moje cierpienie jest zależne od poziomu bezbożności na świecie – tym świecie, który czci ambicję, własną chwałę i fałszywych bogów. Moje Imię nie jest uważane za ważne. Mój Głos nie jest słyszany ponad zgiełkiem głosów tych, co popadli w samouwielbienie. Jakże głośno krzyczą i szczycą się swoimi światowymi korzyściami. Ale to szepty Moich umiłowanych wyznawców pozwalają Mi mówić tak, że Mój Głos jest słyszany.

Wy, Moi wyznawcy, jesteście teraz w jedności ze Mną w sposób, który was zaskoczy. Idź, Moja córko, i powiedz Moim umiłowanym wyznawcom, że ich kocham i że Moje Łaski uczynią ich wystarczająco silnymi do głoszenia Mojego świętego Słowa światu, który musi usłyszeć prawdę, tak by dusze mogły zostać zbawione.

Wasz umiłowany Jezus

I will make Myself known very soon

Wednesday, January 4th, 2012 @ 18:15

My daughter, I will make Myself known very soon.

The preparations are complete, but I need more prayer for those who will die a wretched death in a state of mortal sin during The Warning.

I urge My followers to pray, pray, pray for their poor souls.

I love you, My beloved followers. How I rejoice at the love and purity of heart I witness amongst you. You bring Me so much comfort and ease My suffering. Your devotion is like a balm on My festering Wounds.

In the world, just as I Am dismissed and rejected by so many, it is the loyalty of you, My beloved followers, which brings Me great joy.

My suffering is dictated by the level of godlessness in the world – this world, which honours ambition, self-glory and false idols.

My Name is not deemed important. My Voice is not heard above the din of the voices of the self-obsessed.

How loud they shout and boast of their worldly gains. But it is the whispers of My beloved followers, which allow Me to speak so that My Voice is heard.

You, My followers, are now in union with Me, in a way that will surprise you.

Go, My daughter, and tell My beloved followers that I love them and that My graces will make them strong enough to proclaim My Holy Word to a world that needs to hear the Truth so that souls can be saved.

Your beloved Jesus