Jezus Do Ludzkości

Dziewica Maryja: Czas Triumfu Mojego Niepokalanego Serca nie jest daleki

poniedziałek, 2 stycznia 2012 roku, godz. 12.00

Moje dziecko, czas Triumfu Mojego Niepokalanego Serca nie jest daleki.

Gdy moc szatana maleje, staje się on bardziej bezwzględny w swojej pogoni za duszami. Nawet dla silnych dusz będzie to trudny okres, ponieważ ich wiara będzie poddawana próbie do granic możliwości.

Moje dziecko, gdy wiara Moich dzieci jest w okrutny sposób poddawana próbie, nie wolno im słabnąć, ale muszą zachować czujność. Przez cały czas muszą mieć czyste serca. Muszą także zachować milczenie, kiedy czują w swoich duszach zawiść. Zawiść i zazdrość prowadzą do nienawiści. Zawiść wobec wybranych dusz rośnie nawet wśród tych, którzy kochają Mojego Syna. Dzieci, nigdy nie wolno wam poddawać się tej pokusie, która jest umieszczana w waszych sercach przez złego.

Wzrośnie teraz szeroko rozpowszechniona zawiść wobec wszystkich wizjonerów i świętych posłańców na świecie. Zostało to przepowiedziane, bo oni są spośród wielu świętych końca czasów. Ich los jest ciężki i będą mocno cierpieć z powodu przydzielonych im zadań.

Moje dziecko, wzywam tych wszystkich, którzy Mnie czczą, swoją Matkę Najświętszą, aby modlili się do Mnie o ochronę wizjonerów i proroków końca czasów. Oni potrzebują waszych modlitw. Jeśli macie wątpliwości dotyczące tych dusz, które zostały wybrane do przekazywania światu prawdy, to mimo to módlcie się za nie.

Wszyscy jesteście Bożym stworzeniem. Musicie okazywać sobie nawzajem miłość. Głoście święte Słowo Mojego Syna, ale nigdy kosztem znieważania innych dzieci Bożych. Znieważanie nie wypływa z miłości. Pochodzi ono od zwodziciela, którego nienawiść do ludzkości nie zna granic. Jeśli kochacie Mojego Syna, a znajdujecie błędy u innych dusz, to musicie zapieczętować swoje usta. Nigdy nie oczerniajcie innych w Imię Mojego Syna.

Moje Serce jest przeszyte jak mieczem, kiedy widzę, jak te dusze, które są poświęcone Mnie, Świętej Matce Boga, odnoszą się z pogardą do wizjonerów wybranych do pomocy w ratowaniu dusz.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za wizjonerów wybranych w dzisiejszym świecie przez Boga Ojca. Bądźcie pewni, że ci, którzy doświadczają największych zniewag, mówią w Imię Mojego Syna. Ci, których orędzia są zaciekle podważane, krzywo się na nie patrzy i są rozrywane na kawałki, zazwyczaj są wybranymi duszami. Oni są głównymi celami złego ducha, który poprzez innych będzie drwił z wierzących, tak by odrzucili tych widzących. Pamiętajcie, ci posłańcy reprezentują Mojego Syna i Jego święte Słowo.

Jeśli odrzucicie prawdziwego widzącego, to odrzucicie Słowo Mojego drogiego Syna. Zawsze módlcie się o rozeznanie. Jednak nigdy nie wolno wam publicznie gardzić Boskimi orędziami danymi ludzkości dla ocalenia dusz od ognia piekielnego. Jeśli powstrzymacie pracę tych wizjonerów, to powstrzymacie zbawienie dusz.

Wasza umiłowana Matka
Królowa Nieba
Matka Zbawienia

Virgin Mary: Time for the Triumph of my Immaculate Heart not far away

Monday, January 2nd, 2012 @ 12:00

My child, the time for the Triumph of my Immaculate Heart is not far away.

As Satan’s power diminishes he becomes more ruthless in his pursuit of souls.

Even strong souls will find this period difficult, as their faith will be tested to the limit.

My child, when the faith of my children is tested in this cruel way they must not falter, but stay alert. They must remain pure of heart at all times.

They must also remain silent when they feel envy in their souls. Envy and jealousy leads to hatred. Envy of chosen souls is increasing even amongst those who love my Son.

Children, you must never succumb to this temptation, which is placed in your hearts by the evil one.

There will increase now a widespread jealousy of all visionaries and holy messengers in the world. This has been foretold for these are among the many saints of the end times.

Their lot is hard and they will suffer intensely because of the tasks accorded to them.

My child, I call on all those who revere me, their Blessed Mother, to pray to me for the protection of visionaries and end time prophets.

They need your prayers. If you have doubts about these souls who have been chosen to impart the Truth to the world, then pray for them regardless.

You are all God’s Creation. You must show love to each other. Proclaim the Holy Word of my Son but never at the expense of insulting another of God’s children.

Insults do not spring from love. They come from the deceiver whose hatred for humanity knows no bounds.

If you love my Son and find fault with another soul then you must seal your lips.

Never slander another in the Name of my Son.

My Heart is pierced like with a sword when I see those souls who are dedicated to me, the Holy Mother of God, pour scorn on those visionaries chosen to help save souls.

Pray, pray, pray for the visionaries chosen by God the Father in the world today.

Be assured that it is those who suffer the biggest insults, who speak in the Name of my Son.

Those, whose messages are challenged fiercely, frowned upon and torn asunder, are usually the chosen souls.

They are the primary targets of the evil one who, through others, will taunt believers into rejecting these seers.

Remember, these messengers represent my Son and His Holy Word.

Reject the authentic seer and you reject the Word of my precious Son.

Always pray for discernment. However, you must never publicly scorn those Divine Messages given to humanity in order to save souls from the fires of Hell.

Block the work of these visionaries and you block the salvation of souls.

Your beloved Mother
Queen of Heaven
Mother of Salvation