Jezus Do Ludzkości

Dziewica Maryja: Rozpoczęły się bóle porodowe

wtorek, 27 grudnia 2011 roku, godz. 14.00

Moje dziecko, rozpoczęły się bóle porodowe. Nadszedł czas na narodziny Nowego Świata, Nowego Początku. Na ziemi nastąpi teraz wiele zmian, jakich wcześniej nie doświadczano.

Mój Ojciec Niebieski wysyła Mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, aby raz jeszcze uratował ludzkość z jej nikczemności.

Moje dziecko, będziecie świadkami serii wydarzeń, które zostały już wam ujawnione. Nie wolno wam się obawiać, bo to oczyszczenie jest niezbędne, aby obudzić ludzkość, jeśli dusze mają być ocalone. Pojawią się znaki, jak zostało to przepowiedziane. Moje dzieci muszą przyjąć te zmiany z pokornymi i skruszonymi sercami.

Módlcie się, módlcie się za dusze, aby odrzuciły grzech pychy i szukały przebaczenia za ich zniewagi przeciwko Bogu Ojcu. Jeśli nie uda się im zrehabilitować, ściągnie to poważną karę. Miłosierdzie Mojego Syna jest tak wielkie, że da Moim dzieciom czas na okazanie skruchy. Teraz jednak musicie się modlić za wszystkie dusze, tak aby mogły być godne wejścia do Nowej Ery Pokoju.

Wasza umiłowana Matka
Maryja, Królowa Niebios

Virgin Mary: Birth pangs have commenced

Tuesday, December 27th, 2011 @ 14:00

My child, the birth pangs have commenced.

The time has come for the birth of a New World, a New Beginning.

Many changes will now take place on Earth the likes of which have not been witnessed before.

My heavenly Father is sending my beloved Son, Jesus Christ to once again save mankind from his wickedness.

You, my child, will witness a series of events, which have already been revealed to you.

You must not be frightened for this cleansing is essential in order to wake up mankind, if souls are to be saved.

The signs will commence as foretold. My children must accept these changes with a humble and contrite heart.

Pray, pray for souls to discard the sin of pride and seek forgiveness for their offences against God the Father.

Failure to redeem themselves will result in a severe chastisement.

My Son’s Mercy is so great He will give time to my children to repent.

But you must pray now for all souls so that they may be worthy to enter into the New Era of Peace.

Your beloved Mother
Mary, Queen of the Heavens