Jezus Do Ludzkości

Dziewica Maryja: Prorok końca czasów prowadzony przez Niebiosa

piątek, 16 grudnia 2011 roku, godz. 22.35

Moje dziecko, przychodzę do ciebie, aby przynieść ci pociechę w sercu. Ty, Moje silne dziecko, będziesz w stanie znosić od teraz cierpienie w takim stopniu, że będziesz witać je z zadowoleniem, a przez to udowodnisz swoją wytrzymałość, zmagając się dla głoszenia światu Słowa Mojego drogiego Syna, Jezusa Chrystusa. Ty, Moje dziecko, jesteś rozdarta. Każdy dzień przynosi w tym Dziele więcej wyzwań – nowe wyzwania, z których wiele jest trudnych.

Teraz jest czas, aby bez lęku przywdziać zbroję. Maszeruj naprzód i walcz dla Mojego Syna tak sprawnie, jak jesteś w stanie – aby mieć pewność, że Jego święte Słowo będzie prędko usłyszane na całym świecie. Nie ociągaj się. Nie pozwól sobie na rozproszenia. Kocham cię, Moje dziecko. Jesteś w pełni chroniona przed krzywdą. Czy nie dostrzegasz, jak mało dotyka cię teraz, gdy z powodu tego Dzieła jesteś atakowana przez innych? Jest to Łaska zbroi. Stocz bitwę przeciw szatanowi z twoją armią wojowników i pomóż uratować całą ludzkość.

Jesteś prawdziwym prorokiem końca czasów, prowadzonym przez Niebiosa, aby pomóc w nawróceniu świata. Pomoc zostanie wysłana szybko. Przygotujcie się. Radujcie się, bo jest to wspaniały Dar.

Jesteś prowadzona przy każdym kroku, który stawiasz, więc po prostu ufaj Jezusowi i przez cały czas bądź posłuszna Mojemu Ojcu Niebieskiemu. Bądź dzielna, odważna i maszeruj bez strachu w duszy.

Wasza Niebieska Matka
Królowa Aniołów

Virgin Mary: End times prophet guided by the Heavens

Friday, December 16th, 2011 @ 22:35

My child, I come to you to bring you comfort of heart. You, my strong child, will from now on be able to bear suffering to such an extent that you will welcome it and therefore prove your endurance while fighting to proclaim the Word of my precious Son, Jesus Christ.

You, my child, are torn. Each day presents new and more challenges in this Work, many of which are difficult.

Now is the time to pick up your armour without any fear. March onwards and fight for my Son to ensure that His Holy Word is heard quickly around the world, as quickly as you can. Do not delay. Do not allow distractions.

I love you, my child. You are fully protected from harm. Do you not notice how little you are affected now when attacked by others for this Work? This is the grace of armour.

Fight the battle against Satan with your army of warriors and help save all of mankind.

You are the true end times prophet, guided by the Heavens to help convert the world. Help will be sent quickly. Prepare. Rejoice, for this is a great Gift.

You are being guided every step you take, so just trust in Jesus and obey my heavenly Father at all times.

Be brave, courageous and march without fear in your soul.

Your heavenly Mother
Queen of the Angels