Jezus Do Ludzkości

Powtórne Przyjście nastąpi wkrótce po Ostrzeżeniu

środa, 14 grudnia 2011 roku, godz. 19.15

Moja najdroższa córko, zawsze musisz Mi ufać i wiedzieć, że ani jedno Orędzie dane tobie nie będzie nigdy skażone. Trzymam cię mocno w Moim Najświętszym Sercu, a twoja dłoń jest prowadzona przez Moją Rękę. Tylko Moje święte Słowo może być, i zawsze będzie, zapisywane przez ciebie, aby przekazywać Moje Orędzia dla całej ludzkości.

Nie możecie wciąż próbować ustalać daty Ostrzeżenia. Nie mogę ujawnić tego terminu, bo to nie jest zgodne z Wolą Mojego Ojca Przedwiecznego. Ostrzeżenie wydarzy się najbardziej niespodziewanie, kiedy będzie dla człowieka zaskoczeniem. Czas jest bardzo krótki, więc spędzajcie jak najwięcej czasu, modląc się mocno o zbawienie dusz. Wszystkich dusz.

Kara została wstrzymana i nastąpi tylko w przypadku, kiedy człowiek nie okaże skruchy i gdy wielu ludzi powróci na nowo po Ostrzeżeniu do nikczemnych sposobów zachowania. Mój Ojciec dał przyzwolenie na obwieszczenie Mojego Powtórnego Przyjścia w ciągu bardzo krótkiego okresu na ziemi. Nastąpi ono wkrótce po Ostrzeżeniu. Wszystkie dusze muszą być w pełni przygotowane. Kolejna Modlitwa Krucjaty dla ratowania dusz jest następująca.

Modlitwa Krucjaty 14 – Modlitwa do Boga Ojca o ochronę przed wojną atomową

O Ojcze Wszechmogący, Boże Najwyższy, proszę, zmiłuj się nad wszystkimi grzesznikami.

Otwórz ich serca, by przyjęli zbawienie i otrzymali obfitość Łask.

Usłysz moje błagania za moją własną rodziną i spraw, by każdy znalazł Łaskę w Twoim kochającym Sercu.

O Boski Ojcze Niebieski, chroń wszystkie Twoje dzieci na ziemi przed wszelką wojną atomową i innymi działaniami, które są planowane, aby zgładzić Twoje dzieci.

Zachowaj nas od wszelkich krzywd i chroń nas.

Oświeć nas, abyśmy bez żadnego lęku w duszach mogli otworzyć oczy, usłyszeć i przyjąć prawdę o naszym zbawieniu.

Amen.

Idźcie w pokoju.

Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus

Second Coming to happen soon after The Warning

Wednesday, December 14th, 2011 @ 19:15

My dearest daughter, you must always trust in Me and know that not one single Message given to you will ever be contaminated.

You are firmly held in My Most Sacred Heart and your hand is being guided by My Hand.

Only My Holy Word can and ever will be written by you to impart My Messages for the whole of humanity.

You must not keep trying to establish the date for The Warning. I cannot reveal this date, for that is not according to the Will of My Eternal Father. The Warning will happen most unexpectedly and when man is caught unawares.

Time is very short, so spend as much time praying hard to save souls. All souls.

Chastisement has been withheld and will only occur if man fails to repent and returns in large numbers back to his wicked ways after The Warning.

My Father has given permission to herald My Second Coming within a very short period of time on Earth. It will happen soon after The Warning. All souls need to be fully prepared.

The next Crusade of Prayer to save souls is as follows:

Crusade Prayer (14) Prayer to God the Father for protection against nuclear war

O Almighty Father, God the Most High,
please have Mercy on all sinners. Open their hearts to accept salvation and to receive an abundance of graces.

Hear my pleas for my own family and ensure that each one will find favour in Your loving Heart.

O divine heavenly Father, protect all Your children on Earth from any nuclear war or other acts which are being planned to destroy Your children.

Keep us from all harm and protect us.

Enlighten us so we can open our eyes to hear and accept the Truth of our salvation without any fear in our souls.

Amen.

Go in Peace.

Your loving Saviour
Jesus Christ