Jezus Do Ludzkości

Duchowa zazdrość jest rzeczą straszną

poniedziałek, 12 grudnia 2011 roku, godz. 19.00

Moja najdroższa córko, duchowa zazdrość jest rzeczą straszną i dotyka ona wielu Moich wizjonerów. Dotyka także tych Moich wyznawców, którzy czują się wyobcowani i nieco rozczarowani, kiedy wybieram pewne dusze, aby pomagały Mi ratować ludzkość. Zamiast tego muszą wiedzieć, że kocham ich wszystkich jednakowo.

Jakże rozrywa Mi to Serce, gdy zwłaszcza wybrane dusze czują się zagrożone przez inne wybrane dusze. Każdej duszy, którą wybieram, dane jest inne zadanie i proszę je, by podążały różnymi ścieżkami. Wspólny mianownik jest zawsze taki sam. Pragnę, aby wszyscy Moi wizjonerzy, widzący i prorocy podejmowali świętą Misję ratowania dusz. Posługuję się różnymi duszami o pokornym sercu, aby osiągnąć Moje cele.

Szatan zawsze będzie się starał odwrócić serca Moich wybranych dusz, szydząc z nich. On wie, jak uderzyć w czułe miejsca w ich duszach, mówiąc im, że inne wybrane dusze są ważniejsze niż one. Następnie wytwarza w ich sercach poczucie krzywdy i zazdrości. W ten sposób zamiast wzajemnej miłości i pozostawania w stanie Łaski są kuszeni do patrzenia na siebie nawzajem z góry. W wielu przypadkach natychmiast odrzucają siebie wzajemnie i pozwalają grzechowi pychy wtargnąć do swoich dusz.

Tak wielu Moich wyznawców nie tylko odczuwa niechęć do Moich wybranych wizjonerów i widzących, ale może traktować ich z pogardą właśnie w taki sposób, w jaki i Ja byłem traktowany przez zadufanych w sobie faryzeuszy. W czasie Mojego Życia na ziemi wciąż na nowo badali każde Słowo, które pochodziło z Moich Ust. Przedstawiali każdą przebiegłą argumentacje, aby mnie zagiąć, tak by mogli udowodnić, że byłem kłamcą. Tak samo zostaną potraktowani Moi współcześni prorocy i wizjonerzy.

Szatan dręczy Moich wyznawców, zasiewając w ich umysłach wątpliwości co do Moich posłańców, ponieważ chce zdyskredytować Moje święte Słowo. To jest jego cel. Módlcie się usilnie, aby każdemu z was mogły zostać udzielone Łaski dla poszanowania Mojego Słowa danego przez pióro Moich drogich widzących.

Wizjonerzy, nigdy nie wpadajcie w pułapkę ulegania duchowej zazdrości. Jest to niegodne i przeszywa Moje Serce jak miecz.

Miłujcie się wzajemnie. Jedni drugim okazujcie szacunek i cześć w Moje Imię. To jest najważniejsza lekcja. Jeśli uważacie to za trudne do wykonania, to wszystkie inne dzieła dla Mnie będą bezcelowe.

Wasz Nauczyciel i Zbawiciel
Jezus Chrystus

Spiritual jealousy is a terrible thing

Monday, December 12th, 2011 @ 19:00

My dearest daughter, spiritual jealousy is a terrible thing and afflicts many of My visionaries.

It also afflicts those followers of Mine who feel isolated and somewhat disappointed when I choose certain souls to help Me save humanity. Instead, they must know that I love all of them equally.

How it breaks My Heart when chosen souls, especially, feel threatened by other chosen souls.

Each soul I choose is given a different task and asked to follow various paths. The common denominator is always the same. I desire that all of My visionaries, seers and prophets, undertake a Sacred Mission to save souls.

I use different souls, humble of heart, to achieve My aims.

Satan will always try to turn the hearts of My chosen souls by taunting them. He knows how to touch a raw nerve in their souls by telling them that other chosen souls are more important than they are.

After that he creates a feeling of hurt in their hearts, and jealousy. This means that instead of loving one another and keeping in a state of grace, they are tempted to look down on each other. In many cases they immediately dismiss each other and allow the sin of pride to invade their souls.

So many of My followers not only dislike my chosen visionaries and seers, they can treat them with contempt, just the way in which I, too, was treated by the self-righteous Pharisees.

During My time on Earth they probed and probed every Word, which came from My Lips. Every cunning challenge was presented to trip Me up, so they could prove I was a liar. So too will My modern day prophets and visionaries be treated.

Satan torments those followers of Mine by planting doubts in their minds about My messengers, because he wants to discredit My Holy Word. That is his goal.

Pray hard that each of you may be given the graces to respect My Word through the pen of My precious seers.

Visionaries – never fall into the trap of succumbing to spiritual jealousy. It is unbecoming and pierces My Heart like a sword.

Love one another.

Show respect and honour for each other in My Name.

That is the most important lesson.

If you find this difficult to do, then all other works for Me will be pointless.

Your Teacher and Saviour
Jesus Christ