Jezus Do Ludzkości

Próby wprowadzenia ogólnoświatowej waluty w Europie

piątek, 9 grudnia 2011 roku, godz. 22.00

Moja szczerze umiłowana córko, jakże pragnę, aby Moje dzieci, szczególnie te cierpiące w Europie z powodu ucisku, po prostu zwróciły się do Mojego Ojca o pomoc.

Nikczemna grupa, o której mówiłem raz za razem, jest teraz coraz bliżej w próbach kontrolowania wszystkich Moich biednych dzieci w tej części świata. One, niewinne pionki w bezwzględnym planie wprowadzenia ogólnoświatowej waluty w celu kontrolowania całej Europy, muszą się teraz mocno modlić o pomoc od Boga, Ojca Wszechmogącego. Nigdy się nie poddawajcie tym prześladowaniom, dzieci, które są przygotowywane za zamkniętymi drzwiami. Módlcie się o złagodzenie tych okoliczności. Wołajcie do Boga Ojca w Moje Imię, Jego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, aby zapobiec temu kryzysowi, i mówcie:

Boże Ojcze, w Imię Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, błagam Cię, byś zatrzymał tę obrzydliwość kontrolowania Twoich dzieci.

Proszę, chroń wszystkie Swoje dzieci w tych strasznych czasach, tak byśmy mogli odnaleźć pokój i godność, aby prowadzić nasze życie w wolności od złego ducha.

Moja córko, modlitwa może położyć kres tym złowrogim planom i rzeczywiście położy. Bóg, Ojciec Przedwieczny, jak już powiedziałem, ukarze odpowiedzialnych za ten diabelski spisek, jeśli nie powrócą do wiary w ich wszechmogącego Stwórcę.

Zaufajcie Mi. Zaufajcie Mojemu Ojcu Przedwiecznemu i módlcie się, żeby te prześladowania zostały powstrzymane, zanim zostanie ostatecznie ujawniony rzeczywisty plan niszczenia, kontroli i szkodzenia duszom.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

Attempts to introduce World Currency in Europe

Friday, December 9th, 2011 @ 22:00

My dearly beloved daughter, how I wish My children, especially those suffering in Europe under the oppression, would just turn to My Father for help.

The evil group, I have referred to time and time again, are now moving closer in their attempts to control all My poor children in this part of the world.

They, innocent pawns in a ruthless plan to introduce a World Currency in order to control the whole of Europe, must pray hard now for help from God the Almighty Father.

Never give in, children, to the persecution, which is being perpetrated behind closed doors. Pray to mitigate these circumstances. Call on God the Father, in My Name, His beloved Son, Jesus Christ, to avert this crisis and say:

“God the Father, in the Name of Your beloved Son, Jesus Christ, I beg of You to stop this abomination to control Your children.

Please protect all Your children in these terrible times so that we may find peace and dignity to live our lives free from the evil one.”

My daughter, prayer can and will bring these sinister plans to an end.

God the Eternal Father will, as I have said, chastise those responsible for this evil plot should they not turn back to the belief in their Almighty Creator.

Trust in Me. Trust in My Eternal Father and pray that this persecution be halted before the real plan to destroy, control and damage these souls is eventually revealed.

Your beloved Saviour
Jesus Christ