Jezus Do Ludzkości

Modlitwa Krucjaty 12 – Modlitwa o uniknięcie grzechu pychy

sobota, 3 grudnia 2011 roku, godz. 19.40

Moja córko, potrzebuję modlitw wszystkich wierzących, by mogli ratować dusze niegodziwych. Wielu z nich jest tak pełnych pychy z powodu wiedzy o Moim Nauczaniu, którą jak sami sądzą, posiadają, że ich brak pokory boli Mnie. Muszą się modlić o Łaski, by mogli ponownie stać się mali i Mi zaufać. Poproś ich, aby odmawiali tę Modlitwę.

O mój Jezu, pomóż mi uniknąć grzechu pychy, gdy wypowiadam się w Twoje Imię.

Przebacz mi, jeśli kiedykolwiek umniejszyłem kogoś w Twoje Święte Imię.

Pomóż mi słuchać, Jezu, gdy rozbrzmiewa Twój Głos, i napełnij mnie Swoim Duchem Świętym, abym mógł rozpoznać Prawdę Twojego Słowa, kiedy wołasz do ludzkości.

Amen.

Crusade Prayer (12) Prayer to Avoid the Sin of Pride

Saturday, December 3rd, 2011 @ 19:40

My daughter I need the prayers of all believers so that they can save the souls of the wicked.

Many are so full of pride because of their self proclaimed knowledge of My teachings that their lack of humility pains me. They must pray for the graces so that they can become little again and trust in Me. Ask them to recite this prayer.

O my Jesus, help me to avoid the sin of pride when I speak in Your Name.

Forgive me if I ever belittle anyone in Your Holy Name.

Help me to listen, Jesus, when Your Voice is spoken and fill me with Your Holy Spirit, so that I can discern the Truth of Your Word when You Call out to mankind.

Amen.