Jezus Do Ludzkości

Modlitwa Krucjaty 4 – Zjednocz wszystkie rodziny

niedziela, 20 listopada 2011 roku, godz. 18.00

Moja córko, ta Modlitwa jest ważna, ponieważ pomoże rodzinom pozostać ze sobą razem, tak by mogły pozostać jako jedno w Moim Nowym Królestwie Raju na ziemi.

Zjednocz, Jezu, wszystkie rodziny podczas Ostrzeżenia, aby mogły otrzymać Zbawienie Wieczne.

Modlę się, by wszystkie rodziny pozostały razem w jedności z Tobą, Jezu, aby mogły odziedziczyć Twój Nowy Raj na ziemi.

Amen.

Wasz kochający Zbawiciel
Odkupiciel ludzkości
Jezus Chrystus

Crusade of Prayer (4): Unite all Families

Sunday, November 20th, 2011 @ 18:00

My daughter, this Prayer is important for it will help keep families together so that they can remain as one in My New Kingdom of Paradise on Earth.

Unite all families, Jesus, during The Warning so that they may receive eternal salvation.

I pray that all families remain together in union with You, Jesus, so that they may inherit Your New Paradise on Earth.

Amen.

Your loving Saviour
Redeemer of Mankind, Jesus Christ