Jezus Do Ludzkości

Moi posłańcy są teraz z wami, aby przygotować wasze dusze

czwartek, 3 listopada 2011 roku, godz. 21.00

Moja umiłowana córko, przepowiedziane proroctwa zaczną być znane i doświadczane na całym świecie, tak że nikt nie będzie mógł ich zignorować. Tak wiele z Moich dzieci jest nieświadomych treści zawartych w Księdze Mojego Ojca, najświętszej Biblii. Mało uwagi poświęca się Księdze Jana [Apokalipsie – przyp. red.], w której dla całego świata zostały podane szczegóły końca czasów. Ten czas teraz nadszedł. Przygotujcie się wszyscy.

Prawda zawarta w Księdze Apokalipsy jest właśnie tym – prawdą. Czy potraficie rozpoznać znaki? Zamieszanie na świecie nadal będzie się nasilać w przerażającym tempie. Waszemu systemowi walutowemu zagraża globalna grupa, która chce nie tylko waszych pieniędzy, ale która chce także ukraść wasze dusze. Nikczemność człowieka jest oczywista, ale jej znaczna część pozostaje w ukryciu. Moi posłańcy są teraz z wami, dzieci, aby pomóc przygotować wasze dusze. Bez względu na to, czy rozpoznajecie ich jako tych, kim oni są, czy nie, Duch Święty, Który panuje w ich duszach, będzie rozprzestrzeniać nawrócenie.

Ci, którzy potępiają Moje próby nawiązania kontaktu z wami, już wkrótce zrozumieją prawdę. Wówczas Moje dzieci zjednoczą się przeciwko tym nikczemnym siłom prowadzonym przez szatana. One nie wygrają. Ręką Mojego Ojca Przedwiecznego stawiane im są wszelkie możliwe przeszkody. Jego Miłosierdzie jest tak wielkie, że użyje Swojej Mocy, aby obronić Swoje dzieci, i zniszczy tych, którzy się upierają, aby podążać drogą zwodziciela. Niezależnie od waszych zróżnicowanych punktów widzenia co do tego, czy teraz to Ja rozmawiam z wami, czy też nie Ja, potem nie będzie to miało znaczenia. To wasza wiara we Mnie i Mojego umiłowanego Ojca, Boga Najwyższego, jest tym, co ostatecznie będzie się liczyć.

Najpilniejsza jest modlitwa, dzieci, gdziekolwiek jesteście, jakąkolwiek religię wyznajecie, niezależnie od waszych poglądów. Połączcie się w tym czasie i módlcie do Ducha Świętego o oświecenie. Szatan stara się odwrócić was ode Mnie, waszego ukochanego Zbawiciela. Nie słuchajcie wątpliwości i lęku, które on zasiewa w waszych sercach. On użyje kłamstw, by przeszkodzić Mi w napełnieniu waszych dusz Moim Boskim Światłem. Moja Miłość do was jest tak silna, dzieci, że bez względu na to, jak Mnie ignorujecie lub odwracacie się ode Mnie, nadal będę was wołał. Będę to czynił przez Moc Ducha Świętego. Musicie się modlić o ten Dar, mówiąc:

O Jezu, osłoń mnie Swoją Najdroższą Krwią i napełnij mnie Duchem Świętym, abym mógł rozpoznać, czy te Słowa pochodzą od Ciebie.

Ukorz mnie w duchu.

Przyjmij moje błagania z Miłosierdziem i otwórz moje serce na Prawdę.

Odpowiem najbardziej zatwardziałym duszom, kiedy będą odmawiać tę modlitwę.

Dajcie Mi szansę przyprowadzenia was do Mnie, tak bym mógł zjednoczyć przed wielkim Ostrzeżeniem tak wiele Moich dzieci, jak to jest możliwe. Pamiętajcie, Moja Miłość do was nigdy nie wygaśnie – nieważne, jak bardzo puszczacie mimo uszu Moje naglące wezwanie o jedność.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

My messengers are now with you to prepare your souls

Thursday, November 3rd, 2011 @ 21:00

My beloved daughter, prophecies foretold will begin to be made known and witnessed throughout the world, so that no one will be able to ignore them.

So many of My children are unaware of the contents contained in My Father’s Book, the Most Holy Bible. Little regard is paid to the Book of John, where details of the end times are given to all the world. This time has now come. Prepare all of you.

The Truth contained in the Book of Revelation is just that – the Truth. Can you recognize the signs? Turmoil in the world will continue to escalate at a ferocious pace. Your monetary system is being threatened by a global group, who want not only your money, but who want to steal your souls.

The wickedness of man is evident, but much of it is hidden. My messengers are now with you, children, to help prepare your souls. Whether or not you recognize them for who they are, the Holy Spirit, which Reigns in their souls, will spread conversion.

Those who denounce My attempts to communicate with you will understand the Truth very shortly. It will be then that My children will unite against this wicked force led by Satan. They will not win. Every obstacle is being placed before them by the Hand of My Eternal Father. His Mercy is so great, that He will use His Power to defend His children and He will destroy those who insist on following the path of the deceiver.

Whatever your various views as to whether or not I speak with you now, it will not matter. It is your faith in Me and My beloved Father, God the Most High, which will count in the end.

Prayer is most urgent, children, wherever you are, whatever your religion, whatever your views. Join together and pray to the Holy Spirit for enlightenment at this time. Satan is trying to turn your backs on Me, your beloved Saviour. Do not listen to the doubts and the fear he places in your hearts. He will use lies to prevent me from flooding your souls with My Divine Light. My Love is so strong for you, children, that no matter how you ignore Me, or turn your backs, I will continue to call you. I will do this through the Power of the Holy Spirit. You must pray for this Gift by saying:

“O Jesus, cover me with Your Precious Blood and fill me with the Holy Spirit, so that I can discern whether these Words come from You.

Humble me in spirit.

Receive my pleas with Mercy and open my heart to the Truth.”

I will respond to the most hardened of souls when they recite this prayer.

Allow me the chance to bring you towards Me, so I can unite as many of My children as possible before The Great Warning.

Remember, My Love for you will never extinguish, no matter how much you turn a deaf ear to My urgent call for unity.

Your beloved Saviour
Jesus Christ