Jezus Do Ludzkości

Dziewica Maryja: Otwórzcie swoje serca na Prawdę

sobota, 29 października 2011 roku, godz. 16.49

Moje dziecko, cały czas musisz się modlić o Moją ochronę. Jesteś prowadzona i całe swoje zaufanie musisz złożyć w Moim umiłowanym Synu.

Módlcie się wszędzie o nawrócenie. Tak wiele zagubionych dusz potrzebuje waszych modlitw. Nigdy o tym nie zapominajcie, nieważne, jak trudna jest dla was ta podróż. Duch złego przykrywa znaczną część ludzkości w sposób, jaki wcześniej nie miał miejsca. Działania zwodziciela nasilają się i dławią Moje dzieci na całym świecie. Nawet ci, którzy wyznają swoją wierność Mojemu umiłowanemu Synowi, nie słuchają Jego błagań o ratowanie dusz. Stali się tak aroganccy, bo przez pychę zapominają, że święte Słowo Mojego Syna jest jedynym Życiem, którego potrzebują. W tym czasie niezbędna jest modlitwa. Ci, którzy wywyższają się w oczach innych, ponieważ głoszą Słowo Mojego drogiego Syna, a mimo to odmawiają Jego wezwaniu, utwardzili swoje serca dla Prawdy.

Dzieci, musicie teraz usłyszeć Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Słuchajcie tego, co On wam mówi. Duch Święty, jeśli Mu pozwolicie, otworzy wasze serca na Prawdę, gdy On mówi do was przez te święte Orędzia. Płaczę z żalu, gdy widzę, jak Jego święte Słowo jest dziś odrzucane. Wy, którzy Go potępiacie, musicie sobie uświadomić, że On przychodzi teraz nie tylko po to, aby was zbawić. Przychodzi także, aby pocieszyć was w tych dniach ciemności. Jeśli naprawdę wierzycie, że On jest Chlebem Życia, pozwólcie Mu obudzić waszego ducha miłości. Módlcie się o nawrócenie wszędzie. Nie ma zbyt wiele czasu.

Wasza umiłowana Matka
Maryja, Królowa Nieba i ziemi

Virgin Mary: Open your hearts to the Truth

Saturday, October 29th, 2011 @ 16:49

My child, you must pray for my protection at all times. You are being guided and you must place all your trust in my beloved Son.

Pray for conversion everywhere. So many lost souls are in need of your prayers. Never forget this no matter how difficult this journey is for you.

The spirit of the evil one is covering much of mankind in a way that has not happened before. The deceiver’s actions are intensifying and smothering my children everywhere.

Even those who profess their allegiance to my beloved Son are turning a deaf ear to His pleas to save souls. So arrogant have they become because of pride, they forget that My Son’s Holy Word is the only life they need. Prayer is vital at this time. Those who exalt themselves in the eyes of others, as they proclaim the Word of my precious Son, yet deny His call, have hardened their hearts to the Truth.

Children, you must hear my Son, Jesus Christ, now. Listen to what He is telling you. The Holy Spirit, if you allow Him, will open your hearts to the Truth as He speaks to you through these Holy Messages.

I weep with sorrow when I see how His Holy Word is rejected today. For those who condemn Him, you must realize that He comes now, not only to save you. He comes also to comfort you in these days of darkness. If you truly believe He is the Bread of Life then allow Him to awaken your spirit of love.

Pray for conversion everywhere. There is not much time.

Your beloved Mother
Mary, Queen of Heaven and Earth