Jezus Do Ludzkości

Wy, Moje dzieci, jesteście błogosławieni, jeśli cierpicie w Moje Imię

czwartek, 27 października 2011 roku, godz. 15.30

Moja szczerze umiłowana córko, narastająca ilość prób, którym jesteś teraz poddawana w Moje Imię, nie jest przypadkiem. Gdy szatan nadal cię dręczy, pomyśl tylko o duszach, które ratujesz przez to cierpienie. Spróbuj wznieść się ponad te trudności i cały czas bądź myślami przy Mnie. Módl się do Mojej ukochanej Matki o ochronę i tak często, jak możesz, odmawiaj Różaniec święty.

Ważne jest, aby wszyscy Moi wyznawcy prosili o ochronę przed zwodzicielem, który czeka na każdą okazję, aby zasiać wątpliwości w ich umysłach. On i jego demony są wszędzie. Wykorzystają każdą możliwą taktykę, aby spowodować zamieszanie w waszym życiu. Kiedy tak się stanie, wiedzcie, że zostaliście poruszeni Moim Nauczaniem i niesiecie teraz Mój Krzyż.

Nigdy się nie lękajcie, dzieci, bo wszyscy jesteście w stanie podźwignąć się z tego pustkowia ze względu na siłę, którą obdarzam teraz was wszystkich i każdego z was z osobna, Moja Armio. Zatriumfujecie nad złym i jego niegodziwością. Im więcej będziecie się modlić w jedności, tym mocniejszy będzie mur obronny. Żadne z Moich dzieci, które cierpią prześladowania jako bezpośredni skutek pracy dla Mnie, nie może być dotknięte przez złego.

Wy, Moje dzieci, jesteście błogosławieni, jeśli cierpicie w Moje Imię, choć będzie wam to trudno zrozumieć. Ignorujcie takie szyderstwa. Odwróćcie się. Nie reagujcie. Zachowajcie milczenie. Módlcie się o siłę. Ja jestem z wami.

Wasz umiłowany Jezus Chrystus

You, My children, are blessed if you suffer in My Name

Thursday, October 27th, 2011 @ 15:30

My dearly beloved daughter, the increasing number of trials you are now undergoing on My behalf is not by chance. As Satan continues to torment you, only think of the souls you are saving through this suffering. Try to rise above these difficulties and keep Me in your thoughts all the time. Pray to My beloved Mother for protection and recite the Holy Rosary as often as you can.

It is important that all of My followers ask for protection against the deceiver who waits for every opportunity to create doubts in their minds.

He and his demons are everywhere. They will use every tactic possible to cause havoc in your lives. Know that when this happens that you have been touched by My Teachings and that you are now carrying My Cross.

Never fear, children, for you are all capable of arising from this wilderness because of the strength I now bestow on each and every one of you, My army. You will triumph over the evil one and his wickedness. The more you pray in unison, the greater the wall of armour will be. Not one of My children who suffer persecution as a direct result of working for Me can be touched by the evil one.

You, My children, are blessed if you suffer in My Name although you will find it difficult to understand this.

Ignore such taunts. Turn your backs. Do not react. Remain silent. Pray for strength. I Am with you.

Your beloved Jesus Christ