Jezus Do Ludzkości

Bóg Ojciec: Musicie odrzucić ciemność i przyjąć Światło

wtorek, 25 października 2011 roku, godz. 15.30

Moja umiłowana córko, powiedz światu, że obejmuję Swoimi Ramionami wszystkie Moje dzieci. Wszystko będzie dobrze. Wszystko musi być teraz pozostawione w Moich świętych Rękach, tak jak być powinno.

Nakazuję, żeby Mój Syn był po raz kolejny posłany na świat, aby ocalić człowieka od spustoszenia grzechu. To jest Mój Boski Akt Sprawiedliwości dla was, Moje drogie dzieci, abym mógł odnowić Moje Królestwo na ziemi.

Lęk nie pochodzi ode Mnie. Lęk pochodzi z ciemności. Jeśli obawiacie się Mnie, wiedzcie, że jest to ciemność okrywająca wasze dusze, a nie Moja Boska Wielkość. Aby być częścią Mojego Królestwa, musicie odrzucić ciemność i przyjąć Światło. To samo Światło jest wam obecnie udzielane przez Boski Akt Miłosierdzia Mojego Syna. Moja Miłość do was wszystkich, dzieci, jest tak wielka, że użyję całej Mojej Mocy, aby wszędzie wyratować dusze. Moja Ręka Sprawiedliwości opadnie na te dusze, które Mnie odrzucają, ale nie wcześniej, aż zostaną wyczerpane wszelkie starania dla zjednoczenia wszędzie wszystkich Moich dzieci.

Wkrótce zostanie objawione światu Królestwo Mojej wielkiej Chwały. Nikt z was, dzieci, nie będzie chciał odrzucić Mojego chwalebnego Królestwa, które zapanuje na ziemi w Nowej Erze Pokoju. Módlcie się za tych, którym trudno będzie przyjąć Prawdę.

Bóg Ojciec Wszechmogący

God the Father: You must reject darkness and embrace the Light

Tuesday, October 25th, 2011 @ 15:30

My beloved daughter, tell the world that I embrace all My children in My Arms. All will be well. All must now be left in My Holy Hands as it is meant to be.

I command that My Son be once again sent into the world to save man from the ravages of sin. This is My Divine Act of Justice for you, My cherished children, so I can reclaim My Kingdom on Earth.

Fear does not come from Me. Fear comes from the darkness. When you fear Me, you know that it is the darkness that envelops your soul and not My Divine Greatness.

To be part of My Kingdom, you must reject darkness and embrace the Light. This same Light is now being bestowed upon you by My Son’s Divine Act of Mercy.

My Love for all you, children, is so great that I will use all My Power to redeem souls everywhere. My Hand of Justice will fall on those souls who reject Me, but not until every effort is exhausted to unite all My children everywhere.

The Kingdom of My great Glory will be revealed to the world shortly. Not one of you, children, will want to reject My Glorious Kingdom, which will Reign in the New Era of Peace on Earth.

Pray for those who will find it difficult to embrace the Truth.

God the Almighty Father