Jezus Do Ludzkości

Wasz czas na ziemi jest w kluczowym punkcie

niedziela, 16 października 2011 roku, godz. 21.30

Moja szczerze umiłowana córko, dlaczego, kiedy wyjaśnia się Moje Słowo, to tak wiele Moich dzieci uważa to za obraźliwe. Chociaż Moje dzieci zawsze muszą umieć rozpoznawać orędzia publikowane przez tych, którzy twierdzą, że przychodzą w Moim imieniu, to muszą się także nauczyć, aby w każdej chwili mieć otwarte umysły i serca.

O, jakże bym chciał, aby zwłaszcza Moi wyznawcy otworzyli oczy i powitali Mnie w swoich sercach. To jestem Ja, Jezus, Który wzywa was do usłyszenia Jego Głosu, kiedy przynaglam was do przyjścia do Mnie w modlitwie. Wasz czas na ziemi jest w kluczowym punkcie. Nie ma zbyt wiele czasu, zanim obwieszczę Nową Erę Pokoju. I dlatego obecnie potrzebuję, abyście przygotowali swoje dusze.

Nie dopuśćcie, aby wyniosłość zaślepiła was na Prawdę. Czy nie wiecie, że Ja nigdy bym was nie oszukał? Słuchajcie Moich wskazań, aby powstrzymać złego ducha, by nie zaciemniał waszej zdolności oceny sytuacji. Nie pozwólcie mu utrzymywać was na dystans, bo gdybyście tylko usłyszeli Moje najświętsze Słowo, wiedzielibyście, że to Ja, Jezus Chrystus, jestem Tym, Kto was wzywa.

Dzieci, gdybyście wiedzieli, jak wielkie skażenie zostało rozrzucone na Moje drogocenne dusze na całym świecie, bylibyście zszokowani. Ta ciemność ogarnia od czasu do czasu nawet Moich drogich wyznawców. Ból, jaki czuję, kiedy jestem świadkiem waszych wątpliwości, zwłaszcza wśród tych dusz, które regularnie się modlą i okazują prawdziwą pobożność, wyciska Mi Łzy wielkiego smutku.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się o prowadzenie przez Ducha Świętego. Odpowiem na wasze wołanie, jeśli otworzycie swoje zatwardziałe serca i poprosicie o Dar rozeznania. Jakże smutni będziecie, gdy podczas Ostrzeżenia zostanie wam objawiona Prawda. Teraz proszę o wasze modlitwy, aby uratować inne dusze. Z pewnością, jeśli nawet wątpicie w Moje Słowo dane przez te Orędzia, wciąż moglibyście odnaleźć w sercu przynaglenie do modlitwy za zagubione dusze. Kocham was i oczekuję waszej reakcji na Moje błagania o modlitwę.

Wasz Jezus

Your time on Earth is at a crucial point

Sunday, October 16th, 2011 @ 21:30

My dearly beloved daughter, why is it that when My Word is interpreted, do so many of My children find it so offensive? While My children must always discern such messages published by those who claim to come in My Name, they must also learn to keep their minds and hearts open at all times.

Oh how I wish My followers, especially, would open their eyes and welcome Me into their hearts. It is I, Jesus, Who calls you to hear My Voice as I urge you to come to Me in prayer.

Your time on Earth is at a crucial point. There is not much time before I herald in the New Era of Peace and because of this I need you to prepare your souls now.

Do not allow arrogance to blind you to the Truth. Don’t you know I would never deceive you. Hear My instructions to block the evil one from clouding your judgment. Do not allow him to keep you at a distance, for if you would only hear My Most Holy Word you will know that it is I, Jesus Christ, Who calls you.

Children, if you knew how much infestation has been laid down upon My precious souls the world over, you would be shocked. This darkness even covers My precious followers from time to time. The hurt I feel, especially among those souls who pray regularly and show true devotion, when I witness your doubts brings Tears of great sorrow.

Pray, pray, pray for guidance from the Holy Spirit. If you open your hardened hearts and ask for the gift of discernment, I will answer your call.

How sad you will be when the Truth is revealed to you during The Warning. It is your prayers to save other souls that I now ask for. Surely, if you doubt My Word given through these Messages, that you could still find it in your heart to pray for lost souls.

I love you and await your response to My pleas for prayer.

Your Jesus