Jezus Do Ludzkości

Dziewica Maryja: Grzech obojętności wobec Mojego Syna jest powszechny

sobota, 8 października 2011 roku, godz. 14.22
Orędzie otrzymane podczas prywatnego objawienia Matki Najświętszej, które trwało 30 minut.

Moje dziecko, tak wiele dusz będzie przeznaczonych na wieczne wygnanie, jeśli nie powrócą do Mojego drogiego Syna. Mój Syn bardzo cierpi z bólu, gdy widzi, jak te dzieci skaczą z jednej złej ścieżki na inną.

Grzech obojętności wobec Mojego Syna jest powszechny i tak wielu, którzy wiedzą o Jego Istnieniu, nadal wybiera poprzez swoją wolną wolę wyrzeczenie się Go. Teraz jest czas, gdy zrozumieją, co ich oczekuje, jeśli nie okażą skruchy podczas Oświecenia Sumień, którego wkrótce doświadczą. Wy, którzy kochacie Mojego Syna, weźcie Jego Krzyż i pomóżcie Mu sprowadzić te dusze, za którymi tęskni, aby On trzymał je w Swoich najdroższych, kochających Ramionach.

Tak wiele z was, dzieci, które tak naprawdę nie znacie Mojego Syna, musi zrozumieć delikatną czułość Jego Serca. On ma tak wiele Miłości dla was wszystkich, że gdybyście zobaczyli Jego cierpienie z powodu odrzucenia, padlibyście na ziemię, płacząc i błagając o przebaczenie grzechów ludzkości.

Proszę, wzywam was do intensywnej modlitwy o tak upragnione przez Mojego Syna nawrócenie podczas Ostrzeżenia.

Wasza Matka Najświętsza
Królowa całej ludzkości

Virgin Mary: The sin of indifference to my Son is rampant

Saturday, October 8th, 2011 @ 14:22
(Received during a private apparition of the Blessed Mother, which lasted 30 minutes)

My child, there are so many souls destined for eternal exile, should they not turn back to my precious Son.

My Son suffers greatly in anguish, as He watches these children lurch from one evil path to another.

The sin of indifference to my Son is rampant and so many, who know of His Existence, still choose, through their own free will, to disown Him.

Now is the time when they will understand what lies ahead of them if they do not repent during the Illumination of Conscience, which they will experience shortly.

For those of you who love my Son, take up His Cross and help Him to bring back those souls for whom He yearns to hold in His precious loving Arms.

So many of you, children, who do not really know my Son, must understand the gentle tenderness of His Heart. So much Love does He have for you all, that were you to see His suffering because of rejection, you would lie on the ground, cry and beg for the forgiveness of the sins of mankind.

Please, I urge you to pray hard for the conversion so desired by my Son during The Warning.

Your Blessed Mother
Queen of all Mankind