Jezus Do Ludzkości

Załamanie waszego systemu bankowego było sterowane przez antychrysta

czwartek, 6 października 2011 roku, godz. 22.45

Moja szczerze umiłowana córko, módlcie się mocno, bo antychryst jest gotowy wyjść ze swojej nory, w której się ukrywa, i dokonać skoku na świat, aby pochłonąć Moje dzieci. Jego przebiegły plan będzie ukryty, bo na zewnątrz będzie się prezentował jako przystojny, uroczy i elokwentny. Ale kiedy Moje dzieci spojrzą w jego oczy, ujrzą ciemność, bo on nie ma duszy. On nie został stworzony Ręką Boga Ojca.

Módlcie się teraz, Moje dzieci, każdy z was, aby powstrzymać go od zniszczenia tych wszystkich, których kontroluje poprzez jeden światowy porządek. Modlitwa może złagodzić wiele z proponowanych przez niego obrzydliwych planów przeciwko ludzkości. Niestety, wielu da mu się zwieść. Nigdy wcześniej nie wzywałem Moich dzieci do aż tak wielkiej modlitwy, bo bez waszych modlitw wzniecane przez niego intrygi doczekają się spełnienia – jak zostało to przepowiedziane w Księdze Apokalipsy.

Jego obecność na ziemi jest odczuwalna na całym świecie, ale jego działania nie są widoczne. Jest jak skała, która po wrzuceniu do wody powoduje fale, które rozchodzą się na kilometry. Chce was zniszczyć, ponieważ jesteście Moimi dziećmi. Moje dzieci, które w sposób niewolniczy podążają za każdym jego posunięciem, mają opaski na oczach. Ukryte zbrodnie popełnione przez tych ludzi budzą ogromny smutek w Niebie.

Dzieci, muszę was prosić o modlitwę do świętego Michała Archanioła, aby skarcił szatana w tych burzliwych czasach. Antychryst działa szybko, a jego wpływ przyspiesza globalny spisek unifikacji wszystkich waszych walut. Załamanie waszego systemu bankowego było rozmyślnie wywołane przez antychrysta, aby kiedy wasze kraje potrzebowały pomocy, on i jego podli służalcy mogli wystąpić dla ratowania waszych krajów.

Obudźcie się wszyscy i zobaczcie, co naprawdę dzieje się na waszych oczach. On czeka, żeby rzucić się na was, ale wasze modlitwy mogą złagodzić jego działania i zatrzymać go na jego torach. Jego brudne ręce czekają, aby złapać was w objęcia, z których trudno wam będzie się uwolnić.

Pamiętajcie, dzieci, że czas, który pozostał szatanowi na ziemi, jest krótki. Antychryst został wysłany, aby skraść dusze Mojemu Ojcu. Te dusze pochodzą od Mojego Ojca, Boga Stworzyciela wszystkich rzeczy. Obietnica wiecznego wszechświata składana przez antychrysta jest nonsensem. Wiele dusz jest obecnie zwiedzionych tą nową i złowieszczą doktryną. Widzę, jak wpadają w tę podstępną jaskinię ciemności i płaczą gorzkimi łzami. Gdy tylko te dusze podążą tą drogą oszustwa, stają się zanieczyszczone, a ich postawa względem innych, w tym ich rodzin, zmienia się, gdy serca ich ogarnia zimno.

Moc szatana jest silna, ale Bóg Ojciec wkroczy i ukarze jego zwolenników z tej ziemi w sposób najbardziej surowy. Ostrzeżenie jest ich ostatnią szansą na odwrócenie się od antychrysta. Módlcie się, aby Moje Światło tak przeniknęło każdą duszę podczas Ostrzeżenia, aby dusze zagubione, szczególnie one, mogły zostać uratowane z tej straszliwej ciemności.

Wasz umiłowany Jezus Chrystus

Your banking collapse was masterminded by the antichrist

Thursday, October 6th, 2011 @ 22:45

My dearly beloved daughter, pray hard because the antichrist is ready to spring from his hiding hole and will leap upon the world in order to devour My children.

His cunning plan will be hidden behind a handsome, charming and articulate exterior, but when My children look into his eyes they will see darkness, for he has no soul. He was not created by the Hand of God the Father.

Pray, My children, now, every one of you, to stop him from destroying all those he controls from within the One World Order.

Prayer can mitigate many of his proposed, sickening plans against humanity. Sadly, many will be fooled by him. Never before have I urged My children for so much prayer, because without your prayers the schemes he is orchestrating will be fulfilled as foretold in the Book of Revelation.

His presence on Earth is felt throughout the world, but his actions are hidden from view. He is like a rock, which when thrown into the water, creates ripples that can travel for miles. He wants to destroy you because you are My children.

My children who follow his every move in a slavish manner are blindfolded. The secret atrocities committed by these people create tremendous sorrow in Heaven.

Children, I must ask you to pray to St. Michael the Archangel to rebuke Satan during these turbulent times. The antichrist is moving quickly and his influence is speeding up the global plot to unify your currencies everywhere.

Your banking collapse was deliberately mastermind by the antichrist so that when your countries needed help, he and his wicked minions would rise to rescue your countries.

Wake up all of you and see what is really happening before your eyes. He is waiting to pounce, but your prayers can mitigate his actions and halt him in his tracks. His soiled hands are waiting to grab you into an embrace, from which you will find it hard to disentangle.

Remember, children, Satan’s remaining time on Earth is short. The antichrist has been sent to steal souls from My Father. These souls come from My Father, God the Creator of all things. The antichrist’s promise of an everlasting universe is nonsense. Many souls are now being seduced by this new and sinister doctrine. I watch as they fall into this deceitful den of darkness and weep bitter tears. For once these souls follow this path of deceit they are contaminated. Their attitude to others, including their family, changes as their hearts turn cold.

Satan’s power is strong, but God the Father will step in and punish his followers on this Earth most severely. The Warning is their last chance to turn their backs on the antichrist.

Pray that My Light will penetrate each and every soul during The Warning, so that lost souls, especially, can be rescued from this terrible darkness.

Your beloved Jesus Christ