Jezus Do Ludzkości

Radujcie się, gdy niebo eksploduje, bo będziecie wiedzieć, że Ja przychodzę

niedziela, 2 października 2011 roku, godz. 15.00

Moja szczerze umiłowana córko, warunki pogodowe zmieniają się teraz, jako jeszcze jeden znak, że czasy mają się niebawem odmienić. Będziecie widzieć także inne zmiany. Słońce zacznie pulsować i obracać się przed światem, kiedy świat będzie przygotowywany do Ostrzeżenia.

Najpierw pojawi się Mój Krzyż. Będziecie zaszokowani, ale on będzie dany jako znak, abyście mogli przygotować swoje dusze i prosić o odkupienie w związku z popełnionymi przez was grzechami. Gdy to zrobicie, nie będziecie cierpieć podczas Ostrzeżenia. Módlcie się, módlcie się, módlcie się, Moi wyznawcy zewsząd. Cieszcie się, gdy niebo eksploduje, bo będziecie wiedzieć, że Ja naprawdę przychodzę do świata. W końcu ludzkość nie będzie mogła się Mnie wyprzeć. Moja Miłość będzie promieniować w każdym zakątku świata, gdy spróbuję przyciągnąć wszystkie dusze, wszędzie.

Wydarzenie to będzie tak nieoczekiwane, że świat się zatrzyma w wielkim szoku. Kiedy powoli wróci do normalnego stanu, wielu nadal nie będzie pewnych, co się stało. Kiedy Ja przyjdę, nadejdzie też szatan i demony z piekła, które będą się starały pożreć dusze Moich dzieci. Dlatego muszę przynaglić was wszystkich do pokropienia domów wodą święconą i posiadania wszędzie poświęconych świec. Musicie być stale chronieni.

W ramach przygotowań proszę was: módlcie się za wszystkich tych, którzy w swoich sercach nie są w stanie przyjąć Prawdy Mojego Nauczania. Módlcie się szczególnie za tych, którzy podejmują przeogromny wysiłek, aby się Mnie wyrzec, choć są świadomi Mojego Ukrzyżowania dokonanego dla ich zbawienia. Pamiętajcie, że umarłem za każdego z was, aby was zbawić. Pamiętajcie, że tym razem przychodzę ponownie, aby was uratować, każdego z was. Nikogo nie wykluczam.

Teraz jest wasza szansa, dzieci, aby zapewnić sobie miejsce w Erze Pokoju na ziemi. Dlaczego mielibyście nie chcieć mieć w tym udziału? Dlaczego ktoś miałby świadomie wybrać piekielną otchłań zamiast tego wielkiego Daru? Cieszcie się. Módlcie się. Dziękujcie Bogu Ojcu za to wielkie Ostrzeżenie. Przyjmijcie ten Dar z miłością i radością w sercach.

Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus

Rejoice when the sky explodes, for you will know that I Am coming

Sunday, October 2nd, 2011 @ 15:00

My dearly beloved daughter, the weather patterns are now changing as yet another sign that times are about to change. Other changes will be experienced. The sun will begin to pulsate and spin in the lead up to the world as it is being prepared for The Warning.

My Cross will appear first. They will be shocked, but this is being given as a Sign so that you can prepare your souls and ask for redemption for the sins you have committed. By doing this you will not suffer during The Warning.

Pray, pray, pray, My followers everywhere. Rejoice when the sky explodes, for you will know that I Am truly coming into the world. At last mankind will not be able to deny Me. My Love will radiate in every corner of the world as I try to draw in all souls everywhere.

So unexpected will this event be that the world will stop in great shock. When they slowly recover, many will still be unsure about what has happened. As I come, so too will Satan and the demons from Hell, who will try to devour the souls of My children. This is why I must urge you all to sprinkle your home with Holy Water and have blessed candles everywhere. You must keep yourselves protected.

In the lead up, I ask of you this. Pray for all those who cannot find it in their hearts to accept the Truth of My Teachings. Pray especially for those who go to tremendous efforts to deny Me, although they are aware of My Crucifixion to save them.

Remember, I died for every single one of you to save you. Remember that this time I come again to save you, each one of you. Not one do I exclude.

Now is your chance, children, to be assured of a place in the Era of Peace on Earth. Why would you not want to be part of this? Why would anyone knowingly choose the depths of Hell in exchange for this great Gift?

Rejoice. Pray, give thanks to God the Father, for this Great Warning. Embrace this Gift with love and joy in your hearts.

Your Saviour
Jesus Christ