Jezus Do Ludzkości

Dla zatwardziałych dusz Ostrzeżenie nie będzie łatwe

piątek, 30 września 2011 roku, godz. 21.15

Moja szczerze umiłowana córko, Moje zadanie, aby nawracać dusze, nabiera teraz intensywności. Proszę, ostrzegaj tak wielu, jak możesz, aby przygotowali swoje dusze przed Ostrzeżeniem.

Poinformuj wszystkich – księży, zakonnice, biskupów i ludzi innych wyznań, którzy wierzą w Mojego Ojca Przedwiecznego – aby wysłuchali Mojego Słowa. Tak wiele Moich dzieci jest w takiej ciemności, że światło Mojej Boskiej Chwały porazi ich dusze. Będą czuć prawdziwy ból, nie będą w stanie wytrzymać tego wielkiego Aktu Mojego Miłosierdzia.

U niektórych ludzi te święte Orędzia wywołują uśmiech rozbawienia. To Mnie zasmuca. Nie dlatego, że nie wierzą, że mówię do nich w ten sposób, ale dlatego, że nie chcą uwierzyć we Mnie. Wy wszyscy, którzy obawiacie się o swoich bliskich, proszę, módlcie się, aby oczyszczenie, którego doświadczą podczas Ostrzeżenia, ostatecznie sprowadziło ich do Mojego Serca.

Proszę, aby wszyscy Moi wyznawcy chronili teraz samych siebie przed szatanem. Musicie pokropić każdy zakątek waszego domu wodą święconą, nosić Krzyż św. Benedykta, i trzymać blisko siebie różaniec. Módlcie się także do świętego Michała Archanioła. Szatan i jego armia zwolenników zrobi wszystko, aby przekonać was, że to nie Ja jestem tym, kto mówi. Szatan i jego demony będą was dręczyć i wprowadzą straszne wątpliwości do waszych umysłów. Wy, Moje dzieci, możecie go powstrzymać, wykonując Moje wskazania. Niestety, on będzie wpływał na umysły słabych dusz, aż całkowicie Mnie odrzucą.

Dla zatwardziałych dusz Ostrzeżenie nie będzie łatwe. Będą się kłóciły co do sposobu, w jaki Mnie obraziły. Nawet płomienie ognia piekielnego, których będą doświadczać podczas Ostrzeżenia, nie usuną ich wszystkich wątpliwości na temat Mojego Istnienia.

Wielu będzie szerzyć kłamstwa o Ostrzeżeniu po tym, kiedy ono nastąpi. Oni, poganie, którzy są niewolnikami szatana, wymyślą kłamstwo, które będą wszędzie rozpowszechniać. Zostaną wysunięte naukowe argumenty, aby wyjaśnić to Wydarzenie. Oni nie chcą słuchać Prawdy. Trzeba się za nich modlić. Szatan trzyma ten świat w tak silnym uchwycie, że Moje Imię nie będzie wymawiane publicznie. Dyskusja na temat Mojego Istnienia na ziemi jest postrzegana jako żenujący temat rozmowy.

Moje Imię jest używane dzisiaj głównie w wulgarnym języku lub, co gorsza, przez przejęzyczenie przy przekleństwach. Ale posłuchajcie Mnie teraz. Moje Imię będzie słyszane i ponownie zaakceptowane po Ostrzeżeniu przez tych, którzy się nawrócą. Wówczas Moje Imię będzie używane wtedy, kiedy Moje dzieci będą się do Mnie modliły.

Wasz umiłowany Jezus

Hardened souls will not find The Warning easy

Friday, September 30th, 2011 @ 21:15

My dearly beloved daughter, My task to convert souls increases now in its intensity.

Please warn as many as you can to prepare their souls before The Warning.

Inform all those priests, nuns, bishops and other denominations, who believe in My Eternal Father, to listen to My Word. So many of My children are in such darkness that the Light of My Divine Glory will hurt their souls. They will feel real pain because they will not be able to withstand this Great Act of My Mercy.

Some people smile in amusement at these Holy Messages. This makes Me sad. Not because they do not believe that I speak to them in this way, but because they don’t want to believe in Me. For all of you who are worried about your loved ones, please pray that the purification facing them during The Warning will bring them, finally, into My Heart.

I ask that all My followers now protect themselves from Satan. They must sprinkle every corner of their home with Holy Water, wear a Benedictine Cross and keep Rosary beads close. Pray also to St. Michael the Archangel. Satan and his army of followers will do everything to convince you that it is not I Who speaks. Satan and his demons will start tormenting you and placing terrible doubts in your minds. You, My children, can stop him by following My instructions. Sadly, he will twist the minds of weak souls into complete rejection of Me.

Hardened souls will not find The Warning easy. They will argue about the way they have offended Me. Even the burning fires of Hell, which they will experience during The Warning, will not wipe away all the doubts of My Existence.

Many will spread lies about The Warning after it takes place. They, the heathen, who are slaves to Satan will create a lie, which they will spread everywhere. Scientific arguments will be put forward to explain away the Event. They do not want to hear the Truth. They must be prayed for. So strong has the grip of Satan taken a hold over the world, that My Name will not be uttered in public. Discussion of My Existence on Earth is seen to be an embarrassing topic of conversation.

My Name today is used mainly through the use of bad language, or worse, by the slip of the tongue when cursing. But hear Me now. My Name will be heard and accepted once more after The Warning, by those who will convert. Then My Name will be used when they, My children, pray to Me.

Your beloved Jesus