Jezus Do Ludzkości

Dziewica Maryja: Módlcie się o Moją ochronę nad całym światem

czwartek, 22 września 2011 roku, godz. 21.00

Moje dziecko, musisz poprosić Moje dzieci o modlitwę do Mnie, abym mogła je okryć w tych czasach Moim najświętszym płaszczem. Dzieła zwodziciela nasilają się i rozprzestrzeniają jak dziki pożar. Złowroga kontrola, którą widzicie dookoła, jest utrzymywana przez niego i jego armię demonów. Powodują one wiele cierpienia i bólu na świecie. Gdy będziecie się modlić najświętszym Różańcem, powstrzymacie go od wyrządzenia szkód, które zamierza zadać temu światu.

Módlcie się, Moje dzieci, gdziekolwiek jesteście, o Moją specjalną ochronę przeciwko złemu duchowi.

Módlcie się, aby złagodzić cierpienia Mojego ukochanego Syna, Który bardzo potrzebuje od was pocieszenia. Dzieci, On potrzebuje waszych modlitw, gdy jeszcze raz wyrusza, aby wybawić ludzkość od jej grzesznego i krnąbrnego życia.

Módlcie się teraz, jak nie modliliście się nigdy wcześniej.

Wasza Matka Najświętsza
Królowa Pokoju

Virgin Mary: Pray for my protection all over the world

Thursday, September 22nd, 2011 @ 21:00

My child, you must ask my children to pray to me, so that I can cover them with my Most Holy Mantle in these times. The deceiver’s work is increasing and spreading like wildfire, the evil control you see all around you is being managed by him and his army of demons. They cause much suffering and pain in the world. Praying my Most Holy Rosary will stop him from causing the damage he intends to inflict on this world.

Pray, my children, wherever you are, for my special protection against the evil one.

Pray to ease the suffering of my beloved Son, Who is in much need of your consolation. He needs your prayers, children, as He sets out to save mankind from their sinful and wayward lives, yet again.

Pray now as you have never prayed before.

Your Blessed Mother
Queen of Peace