Jezus Do Ludzkości

Wątpliwości wzmacniają was w waszej miłości do Mnie

środa, 21 września 2011 roku, godz. 22.00

Przybywam w Imię Jezusa, Który przyszedł w ciele i stał się człowiekiem.

Moja szczerze umiłowana córko, jesteś teraz tak bardzo blisko Mojego Serca, choć możesz czuć się tak daleko. Czasami myślisz, że zostałaś ode Mnie oddzielona, gdy w rzeczywistości tylko zbliżyłaś się do jedności ze Mną.

Moja córko, buduję teraz tak mocno twoje zaufanie, że dzięki temu nadal możesz głosić ludzkości Moje Słowo. Jest to bardzo ważna Misja. W tych czasach miliony demonów są uwolnione przez szatana i dlatego atakują was na każdym rogu. Pierwszymi ludźmi, jakich wykorzystają, będą wierzący, którzy staną w kolejce, aby rzucić na ciebie pierwszy kamień.

Tak jak zbliża się Mój wielki Akt Miłosierdzia względem ludzkości, tak też demony będą się starały zablokować Prawdę i uniemożliwić ludziom, dobrym ludziom, poświęcenie Mi swojego czasu, jakiego od nich potrzebuję dla uratowania dusz Moich dzieci, które nie mają w ogóle żadnej wiary. Nie pozwólcie, by narastające okrutne oszczerstwa odwiodły was od tego Mojego Dzieła.

Zwróćcie uwagę teraz na Moje proroctwo. Z każdym człowiekiem, który okazuje w tym obecnym czasie skruchę, mogą zostać uratowane trzy dalsze dusze. Pomyślcie o tym w ten sposób – błogosławieństwami udzielonymi człowiekowi, który pragnie przebaczenia, obdarzona zostanie jego rodzina. Każda dusza, która się teraz modli do Mnie i prosi Mnie, abym uratował jej najbliższą rodzinę i znajomych, otrzyma Moje Miłosierdzie w obfitości.

Modlitwa jest waszym ratunkiem, Moje dzieci. Im więcej się modlicie, tym szerzej otworzę wasze serca i objawię Moją Prawdę. Moje Łaski zostały rozciągnięte w sposób, którego ziemia wcześniej nie doświadczyła. Jednakże nie mogę wylać tych potężnych Łask, jeśli nie poprosicie o nie.

Moja córko, pamiętajcie, że złośliwości, które was przestraszą, będą teraz widoczne w zaaranżowanym ataku na te Boskie Orędzia. Zignorujcie to, zamknijcie oczy i zatkajcie uszy. Zamiast tego módlcie się, aby takie dusze doznały oświecenia. Wątpliwości, Moja córko, to są próby doświadczane nie tylko przez ciebie, ale też Moich umiłowanych wyznawców. Choć mogą być one niepokojące, są dopuszczone przeze Mnie, aby uczynić was wszystkich silniejszymi w waszej miłości do Mnie.

Odetchnijcie teraz, Moje dzieci. Przyjmijcie Moje Słowo. Żyjcie swoim życiem, tak jak Ja tego oczekuję. Dbajcie przede wszystkim o swoje rodziny. Nigdy nie mogą być zaniedbywane z Mojego powodu. Módlcie się ze spokojnym zaufaniem i bądźcie pewni, że Moje proroctwa będą się urzeczywistniać z rozkazu Mojego Ojca Przedwiecznego. Będą się dokonywać w czasie według doskonałego planu ustanowionego przez Mojego Ojca.

Nigdy nie zapominajcie, Moje dzieci, że wiele tajemnic podawanych Moim wizjonerom i widzącym, zapowiadających wydarzenia przyszłe, mające nadejść, zostało złagodzonych poprzez modlitwę. Wiele, bardzo wiele katastrof ekologicznych zostało oddalonych ze względu na pobożność okazywaną względem Mojej Matki Najświętszej. Jej oddani, przez swoje modlitwy, zapobiegli wielu trzęsieniom ziemi, powodziom i tsunami. Modlitwa może być bardzo potężna. Modlitwa i cierpienie jednej osoby może uratować naród. Pamiętajcie o tym.

Kocham wszystkie Moje dzieci. Moc wzajemnego ratowania siebie leży w waszych rękach, dzieci. Nie zapominajcie tego, co powiedziałem wcześniej. Modlitwa jest waszym ochronnym pancerzem przed złem na tym świecie. Modlitwa może złagodzić globalne katastrofy. Módlcie się dalej o pokój na świecie. Módlcie się też o łatwe przejście do Nowego Raju na ziemi, który czeka na wszystkie Moje dzieci zabiegające o odkupienie.

Wasz umiłowany Jezus

Doubts make you stronger in your love for Me

Wednesday, September 21st, 2011 @ 22:00

I come in the Name of Jesus, Who came in the flesh and was made man.

My dearly beloved daughter, you are now so very close to My Heart, yet you can feel so far away. At times you think you have been separated from Me, when in fact, you have only drawn closer in union with Me.

So strong now, My daughter, I Am building your confidence, so that you can continue to proclaim My Word to mankind. This is a very important Mission. Because of the demons unleashed in their millions by Satan in these times, they are attacking you on every corner. The first people they will use will be believers who will queue up to throw the first stone at you.

As My great Act of Mercy for mankind gets closer, so too will the demons try to block out the Truth and prevent people, good people, from investing the time I need of them to save the souls of My children with no belief at all. Do not allow cruel slander, which is gathering momentum, to distract you from My Work.

Heed now My prophecy. For every man who repents at this time, three more souls can be saved per man. Think of it like this. The blessings bestowed on man who seeks forgiveness will be given to these people’s families. Every soul who prays to Me now and asks Me to save their closest family and friends will receive My Mercy in abundance.

Prayer is your salvation, My children. The more you pray, the more I will open your hearts and reveal My Truth. My favours have now been extended in a way not witnessed on this Earth before. However, I cannot pour out these powerful graces unless you ask for them.

My daughter, be advised that a viciousness, which will startle you, will now be seen in a mounting attack on these divine Messages. Ignore them. Close your eyes. Block your ears. Instead, pray that such souls will see enlightenment.

Doubts, My daughter, are trials experienced, not only by you, but, by My beloved followers. While they can be unsettling, they are allowed by Me to make you all stronger in your love for Me.

Relax now, My children. Accept My Word. Live your lives as I expect you to. Put your families first, before everything. They must never be neglected on My behalf. Pray now with quiet confidence and be assured that My prophecies will unfold at the Command of My Eternal Father. They will happen according to the perfect timing laid down by My Father.

Never forget, My children, that many secrets given to My visionaries and seers, foretelling future events to come, have been mitigated through prayer. Many, many ecological disasters have been averted because of the devotion shown to My Blessed Mother. Her devotees have averted many earthquakes, floods and tsunamis because of their prayers. Prayer can be very powerful. One person’s prayers and suffering can save a nation. Remember that.

I love all, My children. The power to save each other lays in your hands, children. Don’t forget what I have said before. Prayer is your armour against evil in this world. Prayer can mitigate global disasters. Keep praying for peace in your world. Pray, too, for an easy transition to the New Paradise on Earth, which awaits all My children who seek redemption.

Your beloved Jesus