Jezus Do Ludzkości

Czasy pokoju i Chwały już prawie nadeszły

sobota, 17 września 2011 roku, godz. 18.50

Moja szczerze umiłowana córko, w końcu zdajesz sobie sprawę, że gdy czujecie się odrzuceni, jest to po prostu odbicie Mojej własnej Agonii. Kiedy jesteście w jedności ze Mną, tak jak ty, stanie się to od razu częścią waszego życia. Kiedy ludzie odrzucają Orędzia, które publikujesz, odrzucają Moje najświętsze Słowo. Kiedy kwestionują je i wyszukują w nich błędy – krytykują Mnie. Kiedy patrzą z góry na ciebie – wyszydzają Mnie. Kiedy śmieją się z tych Orędzi – krzyżują Mnie.

Lecz to, co czujesz, jest tylko częścią Mojego cierpienia, gdy ze smutkiem patrzę na człowieka zaślepionego na prawdę o Istnieniu Mojego Ojca Przedwiecznego. Największy jest ból i smutek, który czuję, kiedy muszę być świadkiem grzechów człowieka, w tym grzechów wierzących. Ta męka prawie nie ustaje, ale jest osłabiana przez cierpienie dusz ofiarnych. Jest również łagodzona przez miłość, którą Moi wyznawcy okazują Mi poprzez oddanie się Mnie.

Moja córko, jeśli potrzebuję cierpienia, aby uratować inne biedne, nieszczęśliwe dusze, to nie jest to coś, co sprawia Mi przyjemność. Jest to dla mnie bolesne, gdy na nie patrzę, ale czuję się przez to pocieszony. Moja córko, musicie się nauczyć tak wielu rzeczy, które są dla was trudne do zrozumienia. Ścieżki Królestwa Bożego nie mogły być zrozumiane przez ludzkość. Ale pewnego dnia zrozumiecie.

Wiedzcie o tym, Moje dzieci, że trudne czasy, które człowiek musiał znosić przez wieki, dobiegają końca. To dobra wiadomość dla człowieka, który okazuje miłość do swojego bliźniego, i przez to kocha także Mnie. Położy to również wreszcie kres Moim cierpieniom, które znosiłem, bo kocham was wszystkich. Ta Miłość jest potężna, zawsze obdarowuje i będzie przyczyną waszego ostatecznego zbawienia.

Idź teraz, Moja córko, i przyjmij cierpienie z większym zrozumieniem w sercu. Radujcie się, czasy pokoju i Chwały już prawie nadeszły.

Wasz kochający Przyjaciel i Zbawiciel
Jezus Chrystus
Król ludzkości

Times of Peace and Glory almost here

Saturday, September 17th, 2011 @ 18:50

My dearly beloved daughter, you are finally realizing that when you feel rejected, then this is simply a mirror of My Own Agony. When you are in union with Me, as you are, this will become part of your life from now on. When people reject the Messages you publish, they are rejecting My Most Holy Word. When they challenge them and find fault with them, they criticize Me. When they look down on you, they ridicule Me. When they laugh at these Messages they crucify Me.

What you are feeling is but just a fraction of My suffering as I watch in sorrow at man’s blindness to the Truth of the Existence of My Eternal Father. The pain and sorrow I feel, when I have to witness the sins of man, including the sins of believers, is most intense. This torment barely ceases, but is relieved, by the suffering of victim souls. It is also eased by the love that My followers show Me through their devotion to Me.

My daughter, while I need suffering to save other poor, unfortunate souls, it is not something that gives Me pleasure. I find it painful to watch, but feel comforted by it. So many things you must learn, My daughter, which are difficult for you to understand. The ways of the Divine Kingdom could not be understood by mankind. One day they will understand.

Know this, My children, that the difficult times, which man has had to endure for centuries, is coming to an end. This is good news for the man who shows love for his neighbour, and as such, who loves Me. It will also bring to an end, at last, My suffering, which is endured because I Love you all. This Love is Powerful and ever-yielding and will be the cause of your final salvation.

Go now, My daughter, and accept the suffering with more understanding in your heart. Rejoice, for the times of Peace and Glory are almost here.

Your loving Friend and Saviour
Jesus Christ, King of Mankind