Jezus Do Ludzkości

W Kościele zostaną wprowadzone zmiany, które będą sprzeczne ze Słowem Bożym

wtorek, 13 września 2011 roku, godz. 15.15

Moja szczerze umiłowana córko, to jestem Ja, Jezus Chrystus, Który przyszedł w ciele.

Teraz Moje Najświętsze Słowo musi być wszędzie wysłuchane przez Moje wyświęcone sługi. Wszyscy Moi wyznawcy muszą dzielić się tymi Orędziami z Moimi wyświęconymi sługami wszystkich wyznań chrześcijańskich. Istotne jest, aby byli zachęcani do słuchania Mojego Słowa w tym kluczowym momencie, zanim zostaną rozdarci i podzieleni na dwa obozy.

Dzieło zwodziciela przeniknęło Mój Kościół na każdym poziomie. Teraz już wkrótce – powoli, ale z pewnością – zobaczycie, jak będzie się ograniczać Msze Święte. Zobaczycie zniesienie specjalnych modlitw, a niektóre sakramenty, takie jak spowiedź, zaczyna się umniejszać. Wzywam teraz Moje wyświęcone sługi do wysłuchania Mnie i modlitwy o rozeznanie. To Ja jestem Tym, Kto wzywa was teraz, abym mógł ratować wasze stado. To Ja jestem Tym, Kto chce otworzyć wasze serca, byście mogli planować podczas tego końca czasów, zapowiadających zupełnie Nowy Początek dla świata.

Już wkrótce zostaniecie poproszeni, abyście okazali wierność fałszywemu prorokowi. Dostrzeżcie w nim tego, kim on jest, i osądźcie jego czyny, aby zobaczyć, jakie przynoszą owoce. Bo owoce, które on i jego zniewoleni wielbiciele przyniosą, będą zepsute aż do szpiku. Jeden ich kęs zniszczy waszą wierność wobec Mnie. Dwa kęsy lub więcej wbiją taki klin między was a Moje Najświętsze Serce, że wejście do Królestwa Mojego Ojca będzie dla was prawie niemożliwe.

Obserwujcie teraz uważnie zmiany, które zobaczycie, jak będą się pojawiać w obrębie waszej własnej posługi. Niektóre z tych zmian nie będą się na początku wydawać problemem. Ale w miarę upływu czasu pewne zmiany zostaną wam narzucone i zostaniecie urobieni do przełknięcia kłamstw. Te kłamstwa będą pochodzić od szatana i będą ubrane w owczą skórę.

Wy, którzy jesteście czystego serca, natychmiast będziecie wiedzieli o przebiegłym złu w miejscu, które ma służyć do zniszczenia Mojego Kościoła na ziemi z jego własnych korytarzy, i rozpoznacie je.

Moja Prawda wywoła na całym świecie westchnięcie upokorzenia, kiedy Moi kapłani powiedzą, że z pewnością to proroctwo jest kłamstwem. Jedynym kłamstwem, którego będą musieli być świadkami, będzie to kłamstwo, które będą zmuszeni przyjąć, a które będzie w bezpośredniej sprzeczności z Moim Pismem Świętym, danym ludzkości od samego początku. Nigdy nie pozwólcie sobie na akceptację jakiejkolwiek innej prawdy niż ta, która jest zawarta w świętej Biblii.

Zostanie wprowadzonych wiele zmian, które będą sprzeczne ze Słowem Mojego Ojca Przedwiecznego. Te zmiany, Moi wyświęceni słudzy, nie będą Boskiego pochodzenia i musicie odrzucić te nieprawdy, jeśli chcecie pozostać Mi wierni.

Obudźcie się. Powstańcie wobec tych kłamstw, którym będziecie musieli stawić czoła. Nigdy ich nie akceptujcie. Słowo Mojego Ojca Przedwiecznego nigdy się nie zmieni. Nigdy nie może być dopasowywane przez ludzkość. Wielu z was będzie tak zrozpaczonych, że poczują się odizolowani od swoich bratnich wyświęconych sług. Nie bójcie się, bo jest tylko jedna strona, którą możecie wybrać. Będzie to ta strona, po której stoję Ja. Innej strony nie ma.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

Changes to be introduced in the Church, which will contradict the Word of God

Tuesday, September 13th, 2011 @ 15:15

My dearly beloved daughter, it is I, Jesus Christ, Who came in the flesh.

My Most Holy Word must now be heard by My sacred servants everywhere. All My followers must share these Messages with My sacred servants of all Christian denominations. It is vital that they are encouraged to hear My Word at this crucial time, before they are torn asunder and split into two camps.

The work of the deceiver has infiltrated My Church on every level. Very soon now, slowly but surely, you will see Holy Masses being reduced. You will see the removal of special prayers and some of the Sacraments, such as Confession, begin to diminish. I call on My sacred servants now to listen to Me and pray for discernment. It is I Who calls you now, so I can save your flock. It is I Who wants to open your hearts so you can plan for these end times, which will herald a brand new beginning for the world.

You will be asked to show allegiance to the false prophet very soon. See him for what he is and judge his works in order to see if they bear fruit. For the fruit that he and his slavish devotees will yield will be rotten to the core. One bite will destroy your allegiance to Me. Two or more bites will drive such a wedge between you and My Sacred Heart that you will find it almost impossible to enter My Father’s Kingdom.

Watch carefully now the changes you will see creeping in within your own ministry. Some of these adjustments will not seem to be a problem in the beginning. But as time moves on certain changes will be forced upon you and you will be made to swallow lies. The lies will come from Satan and will be dressed in sheep’s clothing.

For those pure of heart you will know instantly and will recognize the evil cunning in place, which is being designed to destroy My Church on Earth, from within its own corridors.

My Truth will cause gasps of indignity throughout the world when My priests will say surely this prophecy is a lie? The only lie that they will have to bear witness to will be the one they are forced to approve, which will be in direct opposition to My Sacred Scriptures given to mankind right from the start. Never allow yourselves to accept any other Truth other than that contained in the Holy Bible.

Many changes will be introduced, which will contradict the Word of My Eternal Father. These changes, My sacred servants, won’t be of divine origin and you must reject these untruths if you want to remain loyal to Me.

Wake up. Stand up to those lies you will have to face. Never accept them. My Eternal Father’s Word will never change. It can never be adjusted by mankind. Many of you will be so distraught that you will find yourselves isolated from your fellow sacred servants. Fear not, for there is only one side you can choose. That will be the side where I stand. There is no other side.

Your beloved Saviour
Jesus Christ