Jezus Do Ludzkości

Kochać swojego bliźniego jak siebie samego jest o wiele trudniejsze niż myślicie

niedziela, 4 września 2011 roku, godz. 22.00

Moja córko, nadszedł teraz czas, by słuchać Moich wskazań i w związku z czasami, które czekają Moje dzieci, zaalarmować ich w sprawach przygotowań wszystkich Moich wyznawców i o potrzebie trwania przez nich w codziennej modlitwie. Muszą także otrzymywać Moje Ciało w postaci Najświętszej Eucharystii i modlić się o zbawienie dusz.

Moje dzieci zwracają teraz więcej uwagi na Moje Orędzia, gdy się łączą, by każdego dnia modlić się za wszystkie Moje dzieci, zanim będzie miało miejsce Ostrzeżenie. Patrzcie na swoich braci i siostry Moimi Oczami, które widzą je jako cudowne stworzenia dane przez Mojego Ojca Przedwiecznego jako Dar dla ludzkości. Każda zaniepokojona dusza jest kochana tak samo. W Oczach Mojego Ojca nie ma żadnej różnicy.

Jeśli wy, Moi wyznawcy, kochacie Mnie, będziecie również kochać Mojego Ojca. I podobnie, jeśli macie prawdziwą miłość do Mojego Ojca, będziecie kochać swoich braci i siostry. Szczególnie musicie okazywać miłość tym, którzy mogą was obrażać poprzez swoje zachowanie. Niektórzy będą was znieważać, wyśmiewać i niszczyć waszą reputację, co może ranić was i wasze rodziny. Oni mogą być znani wam osobiście lub też będą was ranić poprzez swoje uczynki, które mogą negatywnie wpłynąć na możliwość przyodziania i wyżywienia waszych rodzin. Niezależnie od tego, jak wielki ból sprawiają wam ludzie, proszę was, podążajcie za Moim prowadzeniem w Moje Imię. Módlcie się za nich, a szczególnie za tych, którzy was krzywdzą. Bo kiedy modlicie się za nich, osłabiacie nienawiść wyrzucaną z siebie przez szatana – nienawiść, która może spowodować myśli o odwecie.

To jest jedna z najtrudniejszych lekcji ze wszystkich Moich Nauk. Kochajcie swojego bliźniego jak siebie samego. Jest to o wiele trudniejsze niż myślicie. Kiedy będziecie w stanie zdobyć się na ten akt wielkiej szczodrości, pomożecie Mi wypełnić Mój plan ratowania większej liczby dusz.

Wasz umiłowany Nauczyciel i Przyjaciel
Jezus Chrystus

Loving your neighbour as yourself is much more difficult than you think

Sunday, September 4th, 2011 @ 22:00

My daughter, this is now the time to listen to My instructions to alert My children of the times ahead, in terms of preparing all My followers of their need to stay in daily prayer. They must also receive My Body in the form of the Holy Eucharist and pray for the saving of souls.

My children are taking more heed of My Messages as they join together to pray for all My children every day, before The Warning takes place.

Look on your brothers and sisters through My Eyes, which sees them as miracle creations bestowed by My Eternal Father as a Gift to mankind. Every soul concerned is loved equally. No difference is made in the Eyes of My Father.

If you, My followers, love Me, you will love My Father. In turn, if you are genuine in your love for My Father, you will love your brothers and sisters. You must especially show love to those who may offend you through their behaviour. Some will insult you, mock you and damage your reputation, which may hurt you and your family. They may be known to you personally, or they may hurt you by their actions, which can badly affect your ability to clothe and feed your families. No matter how much people hurt you, I ask you, in My Name, to follow My lead. Pray for them especially those who harm you. For when you pray for them you dilute the hatred spewed by Satan, a hatred that could spring forth thoughts of revenge.

This is one of the most difficult of all My Teachings. Love they neighbour as yourself. It is much more difficult than you think. When you can achieve this act of great generosity, you will help Me fulfil My plan to save more souls.

Your beloved Teacher and Friend
Jesus Christ