Jezus Do Ludzkości

Wybierzcie ludzi, których znacie, i przyjdźcie przed Tron Mojego Ojca, aby ich uratować

wtorek, 30 sierpnia 2011 roku, godz. 14.30

Moja szczerze umiłowana córko, Moje Serce jest przepełnione smutkiem, gdy patrzę na Moje drogie dzieci, które nie są świadome oczekujących ich zmian. Kocham ich tak bardzo, że płaczę, będąc mocno smutnym, gdy widzę, jak tułając się, szukają Mnie, ale nie są w stanie temu sprostać. Wiedzą, że w ich życiu istnieje brakujące ogniwo, ale nie mogą zidentyfikować, co nim jest. Tym ogniwem jest Miłość. Ja Jestem Miłością. Jestem tym, czego szukają, ale nie wiedzą, gdzie szukać. Jednak Ja stoję i czekam, czekam na nich cierpliwie, aby się do Mnie zwrócili.

Marnuje się tak wiele czasu, Moja córko. Moje dzieci zaglądają do wszystkich niewłaściwych miejsc w poszukiwaniu zadowolenia i pokoju, których pragną. Ale nie będą w stanie tego znaleźć, dopóki nie uznają, że będzie to możliwe jedynie przez pokorę. Zanim Moje dzieci uświadomią sobie, że nie mogą istnieć bez Miłości do Mojego Ojca, Boga Najwyższego, umrą pozbawione Miłości i pokoju w swoich sercach. Jestem zmęczony, Moja córko. Jeśliby tylko ci, którzy Mnie nie przyjęli, zwrócili się do Mnie. Gdyby się tylko zatrzymali w swoim dążeniu do władzy, pieniędzy i sławy płynących z ziemskich dóbr, to wtedy znaliby Prawdę.

Potrzebuję, abyście wy wszyscy, Moi wyznawcy, trwali na modlitwie za te ślepe dusze, które są zagubione. Nigdy się nie poddawajcie, bo wasze modlitwy zostaną przyniesione przed Tron Mojego Ojca. Proszę, odmawiajcie to:

Boże Najwyższy, przychodzę przed Twój Tron w tym tygodniu, by błagać Cię za duszami moich braci i sióstr, którzy odmawiają uznania Twojego Istnienia.

Proszę Cię usilnie, napełnij ich Twoimi Łaskami, tak by otworzyli swoje serca,
i słuchali Twojego najświętszego Słowa.

Proszę, wybierzcie te dusze, które są wam znane, a które nie chcą znać Boga Ojca, i złóżcie ich imiona przed Moim Ojcem. Wasz dar modlitwy zostanie nagrodzony ich zbawieniem. Idźcie teraz, Moja Armio, i przygotujcie się na następny etap w tej duchowej walce przeciwko złemu duchowi.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

Choose people you know and come before My Father’s Throne to save them

Tuesday, August 30th, 2011 @ 14:30

My dearly beloved daughter, My Heart is heaving with sorrow as I look at My precious children, who are oblivious to the changes which lie ahead.

I love them so much that I cry with a deep sadness when I see them wander around seeking Me out, but unable to do so. They know that there is a missing link in their lives, but cannot identify what it is. That link is love. I Am Love. I Am what they are looking for, but they don’t know where to look. Yet, I Am standing there waiting and waiting patiently for them to turn to Me.

So much time is being wasted, My daughter. My children look in all the wrong places, seeking out the contentment and peace that they crave. But they won’t be able to find this unless they acknowledge it will only be through humility that they will find this possible.

Until My children realize they cannot exist without love for My Father, God the Most High, they will die empty of love and peace in their hearts. I Am weary, My daughter. If only those who have shut Me out would turn to Me. If only they stopped their quest for power, money and glory, from earthly possessions then they would know the Truth.

I need all of you, My followers, to keep praying for the blind souls who are lost. Never give up, for your prayers will be brought before the Throne of My Father. Please recite the following:

“God the Most High, I come before Your Throne this week, to plead for the souls of my brothers and sisters who refuse to acknowledge Your Existence.

I urge You to fill them with Your graces so that they will open their hearts to listen to Your Most Holy Word.”

Please choose those souls who are known to you and who do not want to know God The Father, and place their names before My Father. Your gift of prayer will be rewarded with their salvation. Go now, My army, and prepare for the next stage in this spiritual warfare against the evil one.

Your beloved Saviour
Jesus Christ