Jezus Do Ludzkości

Ci, którzy głoszą Moje prawdziwe Słowo dane wizjonerom, będą wyśmiewani

niedziela, 28 sierpnia 2011 roku, godz. 23.00

Moja szczerze umiłowana córko, szatan i jego demony próbują cię teraz dręczyć. Musisz uświadomić sobie ten fakt, ale przy tym odwrócić się od tego. Nie odpowiadaj ani nie wdawaj się w to, bo w przypadku odpowiedzi dasz złemu więcej mocy nad sobą. Aby zabezpieczyć się przed taką krzywdą, ignoruj jego zaczepki i trzymaj Moją Rękę, gdy stoję obok ciebie.

Powiedz Moim wyznawcom, że gdy podejmują Mój Kielich i ruszają, aby szerzyć prawdę o Moim Powrocie na ziemię, oni także będą cierpieć. Będą obrażani, wyśmiewani i wyszydzani, gdy będą mówić w Moje Imię. Powiedz im, że gdy tak się stanie, znikną jakiekolwiek wątpliwości, które mogli mieć w odniesieniu do tych Orędzi. Moje dzieci, zawsze rozumiejcie, że ci, którzy głoszą Moje prawdziwe Słowo dane prawdziwym wizjonerom, będą znosić szyderstwa, tak jak znosi je wybrana dusza, której rolą jest przekazywanie światu Mojego Boskiego Orędzia. Wy, Moja Armio, nie będziecie się pod tym względem różnić. To będzie dla was trudna lekcja do przyswojenia. Wiedzcie, że zawsze będziecie cierpieć w tym życiu, gdy idziecie ze Mną. Wiedzcie też, że tylko wtedy rozpoznacie, iż niesiecie Mój Krzyż. Tylko wtedy będziecie uprawnieni do głoszenia Mojego Słowa. Dla żadnego proroka, żadnego Mojego apostoła ta droga nie była łatwa. Musicie się modlić o siłę dla przetrwania tych doświadczeń, które aż do ostateczności będą stanowić próbę dla waszej wiary.

Gdy trzymacie Mój Krzyż, aby zmniejszyć nałożony na Mnie ciężar, zostaniecie obarczeni brzemieniem. Jeśli zaufacie Mi całkowicie i złączycie swoje ramiona z Moimi, podtrzymam was, dając wam siłę, której potrzebujecie w tej podróży. Podróż będzie tak wypełniona cierniami, że wasze stopy mogą krwawić, a wasza wiara będzie tak silna, że nie będziecie w stanie iść przez życie bez Mojej czystej Miłości.

Wy, Moje ukochane dzieci, jesteście Moją drogocenną Armią. Pewnego dnia staniecie w wielkim zadziwieniu przy dróżkach w Niebie, gdzie aniołowie będą śpiewać na cześć dzieła, które wykonaliście dla Mnie w czasie waszego życia na ziemi. Nagradzam wszystkich Moich oddanych wyznawców za ich wierność i niezachwianą miłość do Mnie. Jesteście błogosławieni, Moje wybrane dusze, że został wam dany Dar widzenia Prawdy, podczas gdy inni po prostu się odwracali.

Pamiętajcie, że otrzymujecie obecnie Dar Ducha Świętego, a w rezultacie nie będziecie w stanie się Mnie wyprzeć. Ta droga będzie jednak pełna skał, które mogą zranić wasze stopy, głazów, o które możecie się potknąć, i tych, którzy staną zuchwale, aby zablokować waszą drogę przez znęcanie się i groźby, mające was skłonić do powrotu drogą, którą przyszliście. Podnieście rękę w łagodnym pouczeniu i powiedzcie:

Nigdy nie wyprę się drogi Pana. Nigdy też nie zaprzeczę Istnieniu Jezusa Chrystusa, Którego ludzkość chciała zgładzić, nie tylko podczas Jego cierpienia na Krzyżu, ale i później.

Jestem w jedności z Jezusem Chrystusem. Wypowiadam się w Jego Imię. Idę z Nim.

Podnosi mnie, tak abym ja także w mój skromny sposób mógł pomóc otworzyć twoje serce na czystą Miłość, którą ma w Swoim Sercu do was i do ciebie samego.

Moja droga Armio, powstańcie teraz, kiedy prowadzę was naprzód wyboistą, ale Boską drogą do Nowego Raju na ziemi, który na was oczekuje. Proszę, upewnijcie się, że po drodze zabieracie ze sobą jak najwięcej Moich błąkających się dzieci, tak byśmy mogli się zjednoczyć jako jedna rodzina.

Wasz kochający Jezus
Zbawiciel i Przywódca całej ludzkości

Those who proclaim My True Word through visionaries will be ridiculed

Sunday, August 28th, 2011 @ 23:00

My dearly beloved daughter, Satan and his demons are trying to torment you now. You must acknowledge this fact and then turn your back. Do not respond, or engage, for when you respond you give the evil one more power over you. Ignore his taunts and hold My Hand as I stand beside you to protect you from such harm.

Tell My followers that as they take up My Chalice and march forward to spread the Truth of My return to Earth, that they too will suffer. They will be insulted, laughed at and made feel foolish as they speak in My Name. Tell them that when this happens that any doubts they may have had in relation to these Messages will disappear. My children, always understand that those who proclaim My True Word through genuine visionaries will suffer ridicule just as the chosen soul, whose role it is to impart My Divine Messages to the world, does. You, My army will be no different. This will be a difficult lesson for you to absorb. Know that you will always suffer in this life when you walk with Me. Know too that only then will you realise that you carry My Cross. For only then will you be qualified to speak My Word. No prophet, no apostle of Mine has found this road an easy one. You must pray for the strength to endure these trials, which will test your faith to extremes.

When you hold My Cross to ease My load, you will be laden with the burden. If you will trust in Me completely, enfold your arms in Mine, I will hold you to give you the strength you need for this journey. A journey so laden with thorns that your feet may bleed, yet your faith will be so strong that you will not be able to live your life without My pure Love.

You, My beloved children, are My precious army. One day you will line the pathways in Heaven in glorious wonder, where the angels will sing in praise of the Work you have carried out for Me in your lifetime on Earth. I reward all My devoted followers for their loyalty and unfaltering love for Me. You are blessed, My chosen souls, that you have been given the Gift to see the Truth when others simply turn their backs.

Remember, you are now being given the Gift of the Holy Spirit and as a result you will be unable to deny Me. This road, however, will be full of rocks that may hurt your feet, boulders which will trip you up and those who will stand defiantly to block your way by bullying you and threatening you to turn back the way you came.

Lift your hand in gentle admonishment and say:

“I will never deny the path of the Lord.

Nor will I ever deny the Existence of Jesus Christ, Whom mankind has tried to destroy, not only during His suffering on the Cross, but afterwards too.

I Am at one with Jesus Christ.

I speak in His Name.

I walk with Him.

He lifts me up so that I too, in my humble way, might help open your heart to the pure Love He holds in His Heart for you and you alone.”

My precious army, rise now when I lead you along the bumpy but Divine pathway to the New Paradise on Earth that awaits you. Please ensure that you gather as many of My wandering children with you along the way, so that we can be united as one family.

Your loving Jesus
Redeemer and Leader of all Mankind