Jezus Do Ludzkości

Bóg stworzył świat – żadna inna planeta nie może być zamieszkiwana przez człowieka

sobota, 13 sierpnia 2011 roku, godz. 17.00

Nawrócenie, Moja córko, musi się obecnie stać priorytetem dla Moich dzieci, gdy mówią innym o Moich Orędziach do świata. Nawet tylko jedna dusza dziennie przynosi Mi wielką radość, Moje dzieci, kiedy inni zaczynają otwierać oczy na Prawdę.

Moja umiłowana córko, gdy człowiek każdego dnia jest tak bardzo zajęty, ma w swoim życiu mało czasu na modlitwę. Modlitwa, Moje dzieci, może oznaczać chwilę, godzinę, słowo lub jakikolwiek rodzaj komunikacji ze Mną. Nie ma znaczenia, gdzie człowiek zwraca się do Mnie. Może to być w domu, ogrodzie, samochodzie, w pracy, jak również w Moim kościele. Nie jest ważne, gdzie mówicie do Mnie, chociaż sprawiacie Mi więcej radości, kiedy rozmawiacie ze Mną w Moim Domu.

Wiele ludzi błędnie uważa, że nie mogę słyszeć ich myśli, odczuwać ich bólu, smutku i radości. Czy nie rozumieją, że zostali stworzeni przez Mojego Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela wszystkich rzeczy? On, Który wie wszystko, wzywa was wszystkich, abyście się zatrzymali choćby tylko na jedną chwilę dnia. Poproście Mnie o pomoc, aby was wzmocnić. Wszystko, o co proszę, to po prostu jedna chwila, ten cenny moment, kiedy wołacie Mnie, aby umożliwić Mi poprzez Moc Ducha Świętego wejście do waszej duszy. Nawet tylko szept, gdy wołacie o Moją pomoc, będzie usłyszany. Jeśli nie zwracacie się do Mnie, nie mogę odpowiedzieć, bo nigdy nie ingerowałbym w waszą wolną wolę.

Jestem jak ojciec patrzący na grupę bawiących się dzieci. Wszystkie zajęte, biegają, rozmawiają ze sobą nawzajem, niektóre się śmieją, a w innych przypadkach walczą między sobą. Większość dzieci reaguje na dorosłych, gdy poprosi się je o uwagę. Ale niektóre są uparte, odwracają się plecami i nie chcą zrobić tego, o co są proszone. Niektóre dzieci są czułe, a niektóre nie. Kilkoro pokaże jednak i w tak młodym wieku bezwzględną nienawiść. Lecz kiedy patrzę na te Moje dzieci w dzisiejszym świecie, widzę nienawiść, a nawet gorzej, całkowitą obojętność względem Mojego Istnienia, Jezusa Chrystusa, ich ukochanego Zbawiciela. Wielu nienawidzi nawet brzmienia Mojego Imienia.

Czasy, w których żyjecie, dzieci, widziały pewną niesforną grupę Moich dzieci, które się nie dają zdyscyplinować, ale które wierzą, że świat należy do nich, aby mogły rządzić, kontrolować, wykorzystywać, a nawet szkodzić, tak jak im pasuje. Wobec Ojca, Stworzyciela wszystkich rzeczy, okazują mało szacunku. Człowiek jest dzisiaj tak arogancki, że wierzy, iż wynurzył się z jeszcze wyższej hierarchii niż Mój Ojciec Przedwieczny. Więc nadal stara się dowiedzieć więcej na temat swojego pochodzenia, mimo że prawda jest dla niego cały czas widoczna. Tak wiele czasu jest marnowane na bezwartościowe dążenia; na bezwartościowe marzenia, a wszystkie one są wytwarzane przez umysły tych naukowców, których duma z ich własnej inteligencji, Daru od Boga Ojca, sprawia, że człowiek wierzy, iż znajdzie nowe fakty dotyczące swojego pochodzenia.

Dlaczego te dzieci nie zdają sobie sprawy, że ziemia została stworzona dla człowieka? Żadna inna planeta nie może być zamieszkiwana przez człowieka, bo nie jest to częścią planu Mojego Ojca. Jakże naiwny może być człowiek podczas próby wypełnienia duchowej pustki w swojej duszy. Wszelki pokarm i spełnienie może być jego, jeśli usiądzie i uzna prawdę – prawdę o Istnieniu Boga, Ojca Przedwiecznego, Stwórcy wszechświata.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Nauczyciel i Sędzia Sprawiedliwy
Jezus Chrystus

God created the world – No other planet can be inhabited by man

Saturday, August 13th, 2011 @ 17:00

Conversion, My daughter, needs to be a priority now for My children, as they tell others about My Messages to the world. Just one soul a day brings Me great joy, My children, when others begin to open their eyes to the Truth.

My beloved daughter, when man is so busy each day, there is little time for prayer in his life. Prayer, My children, can mean a moment, an hour, a word, or any kind of communication with Me. It does not matter where man calls on Me. It can be in the home, in the garden, in the car, at work, as well as in My Church. Where you talk to Me is not important, although you can please Me more when you are speaking with Me in My House.

Many people mistakenly believe I can’t hear their thoughts, feel their pain, their sorrow or their joy. Don’t they realise that they were created by My Father, the Almighty, Creator of ALL things? He Who knows everything calls on all of you to stop for just one moment a day. Ask for My help to strengthen you. Just one moment is all I ask, this one precious moment when you call to Me to enable Me to enter through your soul by the Power of the Holy Spirit. Even just a whisper when you call out for My help will be heard. If you don’t call Me, I can’t respond for I would never interfere with your free will.

I Am like a father looking down at a group of children playing, all busy, running, chatting to each other, some laughing and in other cases fighting amongst themselves. Most children respond to the adult when called to attention. But some are stubborn, turn their backs and refuse to do as they are asked. Some children are affectionate, some not so. Few will show absolute hatred however, at so tender an age. Yet when I look at those children of Mine in the world today, I see hatred and even worse, complete indifference to the Existence of Me, Jesus Christ, their beloved Saviour. For many, they even hate the sound of My Name.

The times you are living in, children, have seen an unruly group of My children with little discipline who believe that the world is theirs to rule, control, abuse, or even damage, as they see fit. Little reverence is shown towards the Father, Creator of All Things. So arrogant is man today that he believes he has emerged from an even higher hierarchy than that of My Eternal Father. So he continues to seek out more about his origins even though the Truth has been there for him to see all along. So much time is being wasted on worthless pursuits. Worthless dreams, all of which are fabricated by the minds of those scientists whose pride in his own intelligence, a Gift from God the Father, means he believes he will find new facts about his origins.

Why don’t these children realise that Earth was created for man? No other planet can be inhabited by man, for that is not part of My Father’s plan. How foolish man can be when trying to fulfil the emptiness of spirit within his soul. All the nourishment and fulfilment can be his if he sits down and accepts the Truth. The Truth of the Existence of God the Eternal Father, the Creator of the Universe.

Your beloved Saviour, Teacher and Just Judge,
Jesus Christ