Jezus Do Ludzkości

Dziewica Maryja: Moje Narodziny są bardzo szczególnym dniem świątecznym

czwartek, 4 sierpnia 2011 roku, godz. 20.30

Jutro, Moje dziecko, jest dla Mnie, twojej umiłowanej Matki, bardzo szczególne święto, ponieważ są to Moje Narodziny.

Moje Serce pulsuje bólem z powodu zniewag, jakie Mój umiłowany Syn cierpi za ludzkie grzechy. Uśmiecham się, gdy widzę, że Moje oddane dzieci czynią wszystko, co mogą, aby ratować dusze, ale Moje Łzy wciąż płyną, bo nie mogę znieść widoku cierpienia w waszym świecie.

Moje dziecko, nie odwracaj się nawet na jedną chwilę, gdy rozpowszechniasz Orędzia od Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, i Boga Najwyższego, ponieważ czas się kończy. Przeznacz na to Dzieło tak wiele czasu, jak możesz. Podążaj naprzód, Moje dziecko. Przez cały czas będę cię osłaniać Moim świętym płaszczem.

Twoja umiłowana Matka
Królowa Niebios

My birthday is a very special Feast Day

Thursday, August 4th, 2011 @ 20:30

Tomorrow, my child, is a very special Feast for me, your beloved Mother, for it is my birthday.

My Heart is heaving with sorrow because of the abuse, which my beloved Son is suffering for the sins of man. I smile to see my devoted children doing all they can to save souls, but my tears still flow because I cannot bear to see the suffering in your world.

My child, do not turn your back for even one moment when spreading the Messages from my Son, Jesus Christ and God the Most High, for time is running out. Devote as much time as you can to this Work. Keep going my child. I will cover you with my Holy Mantle at all times.

Your beloved Mother
Queen of the Heavens