Jezus Do Ludzkości

Pytania do Jezusa

poniedziałek, 1 sierpnia 2011 roku, godz. 23.30
Po otrzymaniu Orędzia zatytułowanego „Bądźcie przygotowani w każdej chwili” wizjonerka zobaczyła obraz Jezusa, na którym wyglądał na smutnego. Zadała wtedy Jezusowi kilka pytań, na które odpowiedział.

Pytanie do Jezusa: Jesteś smutny?.

Odpowiedź: Tak, i zmęczony. Grzechy ludzi rozrywają na pół Moje Serce.

Pytanie do Jezusa: Co Ci pomoże?

Odpowiedź: Modlitwa, wielka modlitwa. Oddanie Moich wyznawców poprzez codzienne odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia oraz Różańca świętego uratuje Moje dzieci. Oni, Moi wyznawcy, muszą być wytrwali, nawet jeśli jest ciężko.

Pytanie do Jezusa: Co Cię smuci najbardziej?

Odpowiedź: Ci, którzy nie tylko Mnie nienawidzą, ale chcą również czcić szatana w obscenicznych rytuałach, tak że nie są w stanie zobaczyć, jak są okłamywani.

Moi wyświęceni słudzy, którzy zagubili miłość do Mnie.

Ci, którzy prześladują innych.

Mordercy bez szacunku dla życia Moich dzieci.

Aborcja, najgorsza forma ludobójstwa. W każdym momencie wylewam Łzy za Moje małe duszyczki, które nigdy nie wezmą pierwszego oddechu.

Wojna i łatwość, z jaką jest rozpoczynana, zazwyczaj przez tych, którzy, gdyby znaleźli się w środku pola walki, uciekliby w strachu. Wielu z tych ludzi, którzy wywołują wojny, robi to tylko dla zdobycia władzy. Bardzo Mnie obrażają.

Pytanie do Jezusa: Z powodu czego jesteś szczęśliwy?

Odpowiedź: Wiara Moich wiernych i ci, którzy są zdecydowani pomóc Mi w ratowaniu dusz. Kocham ich z taką tkliwością i współczuciem. Będą wspaniale wynagrodzeni w Królestwie Mojego Ojca.

Koniec.

Questions to Jesus

Monday, August 1st, 2011 @ 23:30

After receiving the Message, entitled, “Be prepared at all times,” the visionary saw an Image of Jesus in which He appeared sad. She then asked Him a number of questions to which He replied.

Question to Jesus: “Are you sad?”

Answer: “Yes, and weary. The sins of man are tearing My Heart in two.”

Question to Jesus: “What will help?”

Answer: “Prayer and much of it. The devotion of My followers, through the daily recital of the Divine Mercy and the Holy Rosary will save My children. They, My followers, must persevere even if this is hard.”

Question to Jesus: “What upsets you most?”

Answers: “Those who not only hate Me, but who choose to worship Satan in obscene rituals where they cannot see how they are being lied to.”

“My sacred servants who have lost their love for Me.”

“Those who persecute others.”

“Those murderers with no regard for the lives of My children.”

“Abortion, the worse form of genocide. I spill tears every single moment for My little souls, who never get to take their first breath.”

“War and the ease in which it is inflicted, usually by those, who, if they were to be placed in the middle of a battlefield, would run away in cowardice. Many of these people who declare war, only do so to gain power. They offend Me greatly.”

Question to Jesus: “What makes you happy?”

Answer: “The faith of My followers and those who are determined to help Me save souls. I love them with such tenderness and compassion. They will be rewarded greatly in My Father’s Kingdom.”

Conclusion