Jezus Do Ludzkości

Nie należycie do szatana, należycie do Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego

sobota, 30 lipca 2011 roku, godz. 15.30

Moja szczerze umiłowana córko, są takie chwile, gdy myślisz, że nie będziesz w stanie przetrwać prób, które przychodzą na ciebie z powodu Moich Orędzi, ale nie możesz się lękać. Lęk nie jest tym, co powinnaś odczuwać. Jeżeli jesteś w stanie pozwolić Mi najpierw zabrać od ciebie twoje lęki przez to, że całkowicie Mi zaufasz, to będziesz wolna.

Jakże Moje dzieci zapomniały o mocy Bożego Królestwa, Moja córko. Jeśli mogliby choć na chwilę opuścić tarcze, to byliby w stanie jasno dostrzec, jak realizują się części Mojego Boskiego planu dla ludzkości. Tarcza, ta tarcza ludzkiej inteligencji, napędzana ludzką logiką, która z kolei została wypalona przez postęp, jakiego człowiek dokonał w nauce, jest niczym innym niż słomą. Wydaje się solidna, ale jest pozbawiona istoty. Człowiek jednak wierzy, że sprawia sobie tarczę przed Prawdą, Prawdą Boskiej Obecności Boga.

Wasza tarcza, Moje dzieci, która blokuje Mnie i Moje Nauczanie w waszym życiu, będzie waszym upadkiem. W końcu nie będzie już was więcej chronić i spali się tak szybko i błyskawicznie jak słoma, tak iż zostaniecie nadzy. Wasza nagość w końcu ukaże wam oszustwo szatana i wszystkie jego puste obietnice ziemskiego zabezpieczenia waszej egzystencji, które w rzeczywistości nie istnieje. Opór człowieka przed uznaniem Istnienia Mojego Ojca Przedwiecznego będzie przyczyną wygnania go do ciemności.

Gdy zobaczycie Moją Światłość, Płomienie Mojej Miłości, które ukażą się na niebie już wkrótce, nie miejcie wtedy wątpliwości. To nie będzie złudzenie. To będzie rzeczywistość i musicie się ukorzyć, by otworzyć oczy na Prawdę. Nie odwracajcie oczu i nie zasłaniajcie ich ze strachu. Moja Obecność musi być powitana przez was jako wasza ostatnia szansa ratunku. To jestem Ja, Który przychodzę, by ogarnąć was Swoimi Ramionami. To jestem Ja, wasz Zbawiciel, Który przychodzi raz jeszcze, by was odprowadzić z krawędzi ciemności i rozpaczy. Już wam mówiłem, nigdy was nie opuszczę. Nigdy was nie pozostawię na łasce szatana, bo wy nie należycie do niego. Wy należycie do Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego, waszego Stwórcy.

Gdy ujrzycie Płomienie Mojej Chwały na niebie, radujcie się. Jakiekolwiek wątpliwości, które kiedykolwiek mieliście odnośnie do Istnienia Boga Ojca, znikną. Aby skorzystać z Łask, które Ostrzeżenie przyniesie waszym duszom, abyście mogli być zbawieni, musicie się okazać w Moich Oczach małymi i prosić Mnie, abym wam przebaczył wasze grzechy. Moja Miłość zaleje wtedy wasze dusze i powrócicie do Mnie i waszego prawowitego domu. Jeżeli odrzucicie Moje Miłosierdzie z wyniosłością lub z powodu intelektualnego sposobu myślenia – będziecie straceni.

Oczekujcie teraz na Moje Miłosierdzie z radością i entuzjazmem, bo ponownie odzyskacie jedność.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

You do not belong to Satan, you belong to Me and My Eternal Father

Saturday, July 30th, 2011 @ 15:30

My dearly beloved daughter, there are times when you think you will not be able to endure the trials you receive because of My Messages, but you must not fear. Fear is not something that you need to feel. If you can first, let Me take away your fears by trusting in Me completely, you will be free.

O how My children have forgotten the power of the Divine Realm, My daughter. If they could only, for one moment, put down their shield, they would be able to see clearly, parts of My Divine plan for mankind unfold. This shield, the shield of human intelligence driven by human logic, which in turn is ignited by the advances that man has made through science, is nothing but hay. It seems solid, but it is empty of substance. Yet man believes that it provides protection against the Truth, the Truth of God’s Divine Presence.

Your shield, My children, which blocks Me and My Teachings from your life will be your downfall. It will, in time, offer you no protection and will burn so fast, so instantly, just like straw, that you will become naked. Your nakedness will eventually reveal to you the deceit of Satan and all his empty promises of worldly security, which does not really exist. Man’s stubbornness to accept the Existence of My Eternal Father will be the cause of his banishment into the darkness.

When you see My Light, the Flames of My Love, materialise in the skies, shortly, let you be in no doubt. This will not be an illusion. It will be a reality and you must humble yourselves to open your eyes to the Truth. Do not turn your eyes away or cower in fear. My Presence must be greeted by you as your last chance for salvation. It is I Who comes to envelop you in My Arms. It is I, your Saviour, who once again comes to bring you back from the brink of darkness and despair. I have told you I will never forsake you. I will never leave you at the mercy of Satan, for you do not belong to him. You belong to Me and My Eternal Father, your Creator.

When you see My Flames of Glory in the skies, be joyful. Any doubts you ever had about the Existence of God the Father will disappear. To benefit from the graces that The Warning will bring to your soul, so that you can be saved, you must appear little in My Eyes and ask Me to forgive you for your sins. My Love will then flood your soul and you will come back to Me and your rightful home. Resist My Mercy out of arrogance or intellectual reasoning and you will be lost.

Await now My Mercy with joy and enthusiasm, for you will become whole again. You will be reborn.

Your beloved Saviour
Jesus Christ