Jezus Do Ludzkości

Bóg Ojciec zniweczy spisek upadku walut

niedziela, 24 lipca 2011 roku, godz. 23.00

Moja szczerze umiłowana córko, oddanie i wierność Moich czcicieli Mnie i Mojemu Ojcu Przedwiecznemu wiele już zmieniają. Wy, Moje dzieci, musicie wiedzieć, że wasze oddanie rozpala w Moim Sercu tak wielkie płomienie, iż czuję jakby miało ono pęknąć z Miłości do was. Niebo się teraz raduje ze sposobu, w jaki wy, Moje ukochane dzieci, składacie Mi cześć – z taką żarliwością i oddaniem. Wiecie w swoich duszach, że to Ja jestem Tym, Kto mówi. To Ja przynoszę poczucie takiej Miłości i czułości w waszym sercu.

Mam Orędzie dla was wszystkich, dzieci, którzy podążacie za Moim świętym, Boskim Słowem na tej stronie internetowej. We współczesnym świecie to właśnie w ten sposób muszę je ogłaszać. Ten i inne kanały przekazu zostaną wykorzystane w celu zapewnienia, że Moje Słowo jest słyszane i odczuwane przez wszystkich wierzących, niewierzących i tych, którzy w ogóle Mnie nie znają.

Proszę, wiedzcie, że wszystkie podejmowane przez was trudy, ponoszone z miłości do Mnie, mają swoje oddziaływanie. Słyszę każdego z was. Wiem, jaką radość wprowadzam w wasze dusze. Jestem zadowolony ze sposobu, w jaki wasza praca rozpowszechnia Moje Słowo. Nagrodzę wszystkich i każdego z was z osobna specjalnymi Łaskami i przywilejami. Proszę, zwracajcie się do Mnie, bym wysłuchał waszych modlitw. Przyjdźcie do Mnie, Ja usłyszę wasze wołanie.

Dzieło nowego porządku świata zaczyna się już pruć w szwach. Dzieje się to ze względu na modlitwy – wasze modlitwy. Bóg, Ojciec Przedwieczny, zniszczy tych, którzy w dalszym ciągu narzucają swój ohydny spisek upadku walut na świecie i obalenia przywódców politycznych, którzy próbują to powstrzymać. Jego Ręka będzie nadal uderzać, aby chronić was, dzieci.

Proszę, wzywam was wszystkich, abyście powiedzieli o tych Orędziach wielu tym, którzy mają wpływy, w tym w mediach. Wielu będzie uważać was za szalonych, gdy będziecie mówić o tych Orędziach. Nie lękajcie się, bo Łaski, które otrzymacie, gdy będziecie podejmować to Dzieło, znacznie przewyższają początkowe zniewagi, które będziecie znosić.

Idźcie teraz do przodu, Moje umiłowane dzieci, z miłością i radością w sercach, bo Moje Słowo należy przyjąć życzliwie. Nareszcie wiesz, że idę z tobą, abym mógł umacniać więzy miłości do wszystkich Moich wyznawców, których wybrałem, aby zbliżyli się do Mojego Najświętszego Serca. Moja Najdroższa Krew, tak ochotnie przelana za każdego z was, abyście mogli zostać zbawieni, okrywa was każdego dnia.

Jesteście Moją umiłowaną Armią i razem powstaniemy, by przyprowadzić wszystkich waszych braci i siostry z powrotem, na nowo, do ich prawowitego, chwalebnego Domu.

Kocham każdego z was i troszczę się o każdego z was, dzieci. Nigdy nie zapomnijcie odmówić tej modlitwy, kiedy modlicie się do Mnie każdego dnia.

O mój najdroższy Jezu, weź mnie w Swoje Objęcia i pozwól, by moja głowa spoczęła na Twoim Ramieniu, tak abyś w odpowiednim czasie mógł mnie podnieść do Swojego chwalebnego Królestwa.

Pozwól, by Twoja Najdroższa Krew przepływała przez moje serce, byśmy mogli złączyć się w jedno.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

God the Father will destroy the plot to overthrow currencies

Sunday, July 24th, 2011 @ 23:00

My dearly beloved daughter, My followers’ devotion and allegiance to Me and My Eternal Father is already making a big difference. You, My children, must know that your devotion burns flames of such magnitude in My Heart that it feels like it will burst with Love for you. Heaven rejoices now at the way you, My beloved children, honour Me with such a passion and devotion. You know in your soul that it is I Who speaks. It is I Who brings a feeling of such love and tenderness in your heart.

I have a Message for all of you, children, who follow My most Holy Divine Word on this website. In a modern world, this is how I must communicate. This and other communication channels will be used to ensure My Word is heard and felt by all believers, non-believers and those who don’t know Me at all.

Please know that every effort you make, out of your love for Me, is having an impact. I hear every single one of you. I know the joy that I have brought to your soul. I welcome the way in which your work is spreading My Word. I will reward each and every one of you with special graces and favours. Please ask Me to hear your prayers. Come to Me. I will hear your call.

Already the work of the New World Order is beginning to fall apart at the seams. This is down to prayers – your prayers. God the Eternal Father will destroy those who continue to inflict their hideous plot to overthrow currencies in the world, as well as, those political leaders they are trying to dispose of. His Hand will now continue to strike out to protect you, children.

Please, I call you all to tell as many influential voices, including the media, about these Messages. Many will consider you to be delusional when you speak of these Messages. Have no fear, for the graces you will receive in doing this work far exceeds the initial abuse you will endure.

Go forward now, My beloved children, with love and joy in your hearts. For My Word is to be welcomed. At last you know that I walk with you, so that I can strengthen the bonds of love for all My followers, whom I chose to become close to My Sacred Heart. My Precious Blood spilled so willingly for each of you, so that you could be saved, covers you every single day.

You are My beloved army and together we will rise to bring all your brothers and sisters back into their rightful, glorious home again.

I love and cherish each of you, children. Never forget that when you pray to Me each day, say this prayer:

“O my precious Jesus, embrace me in Your Arms and allow my head to rest upon Your Shoulders, so that you can raise me up to Your Glorious Kingdom when the time is right.

Allow Your Precious Blood to flow over my Heart that we can be united as one.”

Your beloved Saviour
Jesus Christ