Jezus Do Ludzkości

Jesteście teraz w środku ucisku

środa, 20 lipca 2011 roku, godz. 23.00

Moja córko, jesteś, jak wiesz, najbardziej nieprawdopodobnym widzącym z powodu twojego braku wiedzy na temat świętych spraw. Jednak jesteś wybranym posłańcem. Musisz zrozumieć, że nie będziesz w stanie bronić Moich Orędzi z żadnym realnym autorytetem, dlatego milcz, gdy będziesz proszona, by określać znaczenie Moich Orędzi.

Będziesz prowokowana i wyzywana, by zaangażować się w spory religijne, a szczególnie eschatologiczne, ale nie wolno ci już odpowiadać lub podawać własnych interpretacji odpowiedzi. Z powodu tego Działa nie będziesz lubiana. Wśród Moich wyznawców wzrośnie duchowa zazdrość, szczególnie wśród teologów i tych, którzy studiowali Pismo przez całe życie. Dlatego milcz, bo nie masz ani wiedzy, ani jak ci wcześniej powiedziałem, upoważnienia, by to czynić.

Postępuj tylko zgodnie z Moimi wskazaniami i zachowuj je dla siebie. Odpowiadaj na prośby o modlitwę, jak najbardziej, i pomagaj połączyć razem Moich wyznawców i czcicieli, którzy zobowiązali się wspierać to Dzieło.

Czas jest krótki. Wszystko będzie się dziać szybko. Ostrzeżenie jest już blisko, więc nie pozostało wiele czasu, by się modlić za te biedne dusze, które zostaną utracone. Poprzez odmawianie Mojej Koronki do Bożego Miłosierdzia, poświęcając w niej szczególnie te dusze, wiele milionów zostanie uratowanych.

Jesteście teraz, Moje dzieci, w środku tego, co jest nazywane uciskiem, który został przepowiedziany w Mojej świętej Księdze. Druga część, Wielki Ucisk, rozpocznie się, jak powiedziałem, przed końcem 2012 roku. Nie chodzi o to, aby zaszczepić w tobie strach, Moja córko, ale o to, by uświadomić ci naglącą potrzebę modlenia się przez Moje dzieci o Moją pomoc.

Już teraz z powodu modlitw Moich wizjonerów na całym świecie siła nowego porządku świata, kierowanego przez siły masońskie, zaczyna słabnąć i odkrywać się przed waszymi oczami. Wiele więcej z tych żądnych władzy globalnych organizacji będzie sprowadzonych na kolana w upokorzeniu. I odpowiedzą za swoją nikczemność nie tylko przed Bogiem Ojcem, ale też przed tymi, wobec których są odpowiedzialni na tej ziemi.

Obserwuj teraz, jak te potężne grupy próbują się wzajemnie prześcigać, ukrywając swoje własne grzechy i prawdę przed tymi osobami na wysokich stanowiskach, których się lękają. Wszystko to, Moje dzieci, powodowane jest przez modlitwę. Bóg Ojciec uderza teraz, by ukarać tych ludzi, zanim będą mogli wprowadzić swój diabelski plan, który przygotowują, aby kontrolować Moje dzieci.

To jest bolesny czas, dzieci, ponieważ wpływ szatana nigdy nie był tak potężny w tych ostatnich dniach jego panowania na ziemi. Walczcie z jego złym działaniem, dzieci – wy wszystkie. Wystarczy spojrzeć na spustoszenie, jakie wywołuje, kiedy brat zwraca się przeciw bratu, kraj przeciw krajowi. Wprowadza nienawiść pomiędzy was wszystkich i brak szacunku dla życia innych. Jest też czysta nienawiść, którą wpaja Moim dzieciom przeciwko Mnie, ich ukochanemu Zbawicielowi. Nienawiść, jaką wznieca przeciwko Mojemu Ojcu, osiągnęła rozmiary epidemii. Najsilniejsza forma nienawiści okazywana Mojemu Ojcu ma miejsce wtedy, kiedy człowiek zaprzecza, że On istnieje.

Jaki musicie czuć ból, dzieci, któremu musicie stawić czoła dzisiaj w świecie. Żaden człowiek nie może ignorować tego głębokiego, zatrważającego niepokoju, spowodowanego przez szatana i miliony jego demonów przenikających cały świat. Udowodnię wam teraz Moją Miłość. Przez Moje Ostrzeżenie przychodzę raz jeszcze, aby was ocalić dzięki Miłosierdziu Boga Ojca. Wierzcie we Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego, a nie będziecie mieli się czego obawiać. Jeśli zignorujcie to, co się teraz dzieje, nie uda się wam odpowiednio przygotować.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

You are now in the middle of the Tribulation

Wednesday, July 20th, 2011 @ 23:00

My daughter, you are, as you know, the most unlikely visionary because of your lack of knowledge of Holy matters. Yet you are the chosen messenger. You must understand that you will be unable to defend My Messages with any real authority so therefore keep silent when asked to define My Messages.

You will be provoked and challenged to become involved with religious, and especially eschatology arguments, but you must no longer respond, or provide your own interpretation of the answers. Because of this Work you will be disliked. Spiritual jealousy will arise among My followers, especially theologians and those who have studied Scripture all their lives, so keep silent, for you do not have the knowledge, nor, as I have told you before, the authority to do so.

Just follow My instructions and keep to yourself. Respond to prayer requests, by all means, and help bring My followers and devotees who have pledged their support to this Work together.

Time is short now. Everything is going to happen quickly. The Warning is close now so there is not much time left to pray for those poor souls who will be lost. By reciting My Divine Mercy, dedicated to those particular souls, many millions will be saved.

You are now, My children, in the middle of what is called the Tribulation, as foretold in My Holy Book. The second part, the Great Tribulation will commence as I have said, before the end of 2012. This is not meant to instil fear in you, My daughter, but to make you aware of the urgency for My children to pray for My help.

Already, through the prayers of My visionaries all over the world, the power of the New World Order, driven by masonic forces, is beginning to dilute and unravel before your very eyes. Many more of these power-hungry global organizations will be brought to their knees in humility, as they answer not only to God the Father, for their wickedness, but to those to whom they have a responsibility on this Earth.

Watch now as the clusters of powerful groups try to outdo each other, cover-up their own sins and hide the Truth from those they fear in high places. Prayer, My children, is bringing this about. God the Father is striking out now to punish these people before they can inflict the evil plan they are preparing to control My children.

This is a painful time, children, for Satan’s influence has never been so powerful in these last days of his reign on Earth. Fight his evil ways, children – all of you. Just look at the havoc he is causing when he turns brother against brother, country against country, creates hatred amongst all of you and disrespect for each other’s lives. And then there is the sheer hatred he instils in My children for Me, their beloved Saviour. The hatred he stirs up for My Father has reached epidemic proportions. The most powerful form of hatred shown to My Father is for man to deny He Exists.

How you must feel the anguish, children, that you have to face in the world today. No man can ignore the deep disquieting unrest spurred by Satan and his millions of demons infiltrated throughout the world. My Love will now be proven to you all. Through My Warning, I come once more to save you through the Mercy of God the Father. Believe in Me and My Eternal Father, and you will have nothing to fear. Ignore what is happening and you will fail to prepare adequately.

Your beloved Saviour
Jesus Christ