Jezus Do Ludzkości

Pierwsze Orędzie od Boga Ojca: Nadszedł teraz czas, abym odzyskał Swoje chwalebne Królestwo – Nowy Raj na ziemi będzie trwać tysiąc lat

sobota, 25 czerwca 2011 roku, godz. 16.00
Informacja od wizjonerki: „Tuż przed otrzymaniem tego Orędzia skończyłam Koronkę do Bożego Miłosierdzia, gdy nagle Duch Święty zapowiedział mi, że mam otrzymać Orędzie od Boga Ojca. Drżałam z nerwów. Zadałam wtedy pytanie: «W czyim imieniu przychodzisz?». Taka była odpowiedź:”

Przychodzę w Imię Mojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela ludzkości. Ja Jestem Bogiem Ojcem i mówię do ciebie po raz pierwszy. Moja wybrana córko, mówię do ciebie dzisiaj, tak bym mógł poinformować ludzkość o Miłości, którą mam dla wszystkich.

Wielu Mnie nie zna. Myślą, że Mnie znają, ale dla milionów Moich dzieci jestem jedynie pozbawionym wyrazistości bytem. Tak niewiele wiedzą o Moim pragnieniu umożliwienia im, by pozwolili Mi kochać ich w taki sposób, w jaki powinno to mieć miejsce.

Moje Imię jest swobodnie używane na świecie przez wielu, którzy nie uznają, że świat i jego mieszkańcy zostali stworzeni Moją Ręką. A ci, którzy to uznają, są zdezorientowani co do tego, Kim Ja Jestem, i nieco się Mnie obawiają. Nie należy się Mnie obawiać, bo Moja Miłość do wszystkich Moich dzieci jest czysta. Tak bardzo was kocham, że dokonałem największej Ofiary z możliwych, by przyprowadzić was w Moje Ramiona i dać wam możliwość uratowania się od zwodziciela. Wysłałem na świat Mojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, abyście mogli zrozumieć Prawdę Miłości. Ta Miłość, jeśli ją przyjmiecie, zbawi was wszystkich.

Moje Serce jest złamane w związku z tym, że tak wielu z was nie wróci do Mnie i nie okaże Mi swojej miłości. Pragnę, abyście po prostu wrócili i poprosili Mnie o pomoc. Nie trzeba się obawiać Mojej Miłości, bo to przez Moją Miłość został wam dany wasz pierwszy oddech. Stworzyłem każdego z was na Moje podobieństwo, abym mógł mieć rodzinę. Stworzyłem świat z czystej Miłości, tak byście wy, Moje dzieci, mogli dzielić się tym Rajem ze Mną. Tak pięknie był stworzony, a każdy szczegół był tak starannie dopracowany. Byłem tak szczęśliwy, gdy powstał Raj na ziemi, że aniołowie się radowali i Niebo jaśniało w płomieniach Miłości, że żadna ludzka istota nie mogłaby naprawdę nigdy tego pojąć. A potem został on zniszczony przez grzech spowodowany przez węża.

Moje dzieci, pozwólcie Mi wyjaśnić. Nadszedł czas, abym odzyskał Raj, stworzony przeze Mnie z taką Miłością, abyśmy mogli znowu stać się jedną rodziną. Rodziną, która stanie się sobie bliska ze względu na silne więzy miłości, które będą ją scalać.

Ten Nowy Raj na ziemi jest obecnie planowany dla wszystkich Moich dzieci. Potrwa na ziemi tysiąc lat i nikt nie może być wykluczony, bo to rozerwałoby Moje Serce. Mój umiłowany Syn, Jezus Chrystus, i Duch Święty bardzo się starają doprowadzić was z powrotem do Mojej umiłowanej owczarni, tak by Raj, stworzony na początku, mógł raz jeszcze się wyłonić jako największy z wszystkich Darów, z którego Moje dzieci będą się radować. Ten Raj będzie miejscem miłości, piękna, Chwały i będzie domem dla wszystkich, którzy mają czyste serca i dusze. Jest on przeznaczony dla każdej duszy na ziemi oraz jest celem, który jest wpisany we wszystkie dusze na ziemi, także te, które nie zdają sobie z tego sprawy.

W tym czasie Mój Syn mówi do świata i przygotowuje was do okazania Swojego wielkiego Miłosierdzia podczas Ostrzeżenia, by wszystkim grzesznikom dać szansę radowania się Nowym Rajem na ziemi.

Musicie usłyszeć Mój Głos. Wzywam was wszystkich, byście zwrócili na niego uwagę. Powróćcie do Mnie. Uznajcie, że Ja istnieję; że Ja jestem Źródłem wszelkiego życia, wszelkiego stworzenia, wszelkiej Chwały. Kiedy tak uczynicie, będziecie powitani w Moim Raju na ziemi, który oferuje wszystko, o czym kiedykolwiek moglibyście marzyć. Posłuchajcie Mojego Syna i Orędzi, które daje światu, aby was wszystkich nawrócić. Tym, którzy nawet wtedy nie będą słuchać lub nadal pozostaną na ścieżce ohydnego grzechu, nie zostanie okazane Miłosierdzie.

Jestem Bogiem całego stworzenia. Jestem Bogiem Miłości i współczucia. Jestem też Bogiem Sprawiedliwości. Moja Ręka opadnie na ludzkość, która przez upartą wierność złemu odmawia podążenia drogą Miłości i Prawdy. Ponieważ nadszedł teraz czas, abym odzyskał Swoje chwalebne Królestwo, czego żaden człowiek, przez swój grzech, nie zatrzyma. Kto starałby się tego dokonać, będzie na zawsze zgubiony.

Ja jestem waszym Bogiem, waszym Stwórcą. Moja Miłość nigdy nie umiera. Płonie, pełna głębokiej czułości, aby doprowadzić was do Mnie, do Dziedzictwa, które z taką Miłością stworzyłem. Z powodu grzechu wiele Moich dzieci będzie zmuszonych do rezygnacji ze swojego prawa do tego Dziedzictwa i wycofania się, aby pozwolić tym, którzy naprawdę Mnie kochają, wejść przez bramę bez przeszkód.

Proszę, dzieci, nie odrzucajcie Mojego apelu do ludzkości. Przyjmijcie Miłosierdzie oferowane teraz przez Mojego Syna umiłowanego. Przyjmijcie je z otwartymi ramionami.

Bóg Ojciec
Stworzyciel i Twórca wszystkich rzeczy

First Message from God the Father: The time has come now for Me to reclaim My Glorious Kingdom – New Paradise on Earth will last 1,000 years

Saturday, June 25th, 2011 @ 16:00
Note from visionary: Just before I received this Message, I had just finished reciting the Divine Mercy when suddenly the Holy Spirit announced to me that I was to receive a Message from God the Father. I was trembling with nerves. I then asked the question “In whose Name do you come?” This was the response:

I come in the Name of My beloved Son, Jesus Christ, Saviour of mankind. I Am God the Father and I Am speaking to you for the first time. My chosen daughter, I speak to you today so that I can inform mankind of the Love I have for all.

Many do not know Me. They think they do, but for millions of My children I Am merely a faceless entity. So little do they know of My desire to allow them to let Me Love them in the way in which it was meant to be.

My Name is used loosely in the world, by many who don’t acknowledge that it was by My Hand that the world and its creatures were made. For those that do, they are confused as to Who I Am and are somewhat fearful of Me. I Am not to be feared for My Love is Pure for all of My children. So much do I love you that I made the greatest Sacrifice of all to bring you back into My Arms and give you the opportunity to be saved from the deceiver. I sent My beloved Son, Jesus Christ, into the world so that you could understand the Truth of Love. This Love, when you accept it, will save you all.

My Heart is broken by the way so many of you will not turn to Me and show Me your love. I yearn for you to simply turn and ask Me for help. There is no need to fear My Love for it was through My Love that you were given your first breath. I created each of you in My Likeness so that I could have a family. I created the world out of Pure Love so that you, My children, could share this Paradise with Me. So lovingly was this created that every single detail was so carefully constructed. So happy was I when Paradise on Earth was created that the angels rejoiced and Heaven was alight with the flames of love, that no human being could ever possibly fathom. And then it was destroyed by sin, caused by the serpent.

My children, let Me explain. The time has come for Me to reclaim the Paradise I lovingly created so that we can, again, become one family.

A family that will become close because of the powerful bonds of love that will hold it together.

This New Paradise on Earth is now being planned for all of My children.

It will last 1,000 years on Earth and no one must be excluded, for that would break My Heart. My beloved Son, Jesus Christ and the Holy Spirit are trying hard to bring you back into My loving fold so that the Paradise, created in the beginning, can once again, emerge as the greatest Gift of all for My children to enjoy.

This Paradise will be a place of love, beauty, glory, and will be home to all who are pure of heart and soul. It is for every single soul on Earth and is the goal that is contained within each and every single soul on Earth, including those who do not realise this.

My Son speaks to the world and prepares to show His great Mercy during The Warning, to give all sinners a chance to enjoy the New Paradise on Earth.

You must hear My Voice. I call on all of you to pay attention. Turn back to Me. Accept that I Exist, that I Am the Source of all life, all Creation, all glory. When you do, you will be welcomed into My Paradise on Earth which offers everything you could ever dream of. Listen to My Son and the Message He gives to the world to convert you all. For those who will not listen even then, or who continue on the path of heinous sin, no Mercy will be shown.

I Am the God of all Creation. I Am the God of Love, of Compassion. I Am also the God of Justice. My Hand will fall on humanity, who through the evil allegiance to the evil one, refuse to follow the path of Love and Truth.

For the time has come now for Me to reclaim My Glorious Kingdom, which no man, through sin, will stop. Should they try they will be lost forever.

I Am your God, your Creator. My Love never dies. It is aflame and full of deep tenderness for you to bring you back to Me, to the inheritance I so lovingly created. Because of sin many of My children will have to forfeit their right to this inheritance and step back to allow those who truly love Me to enter the doors without hindrance.

Please, children, do not dismiss My Plea to mankind. Accept the Mercy now being offered by My beloved Son.

Accept it with open arms.

God the Father
Creator and Maker of All Things