Jezus Do Ludzkości

Ostrzeżenie udowodni, że Bóg istnieje

środa, 22 czerwca 2011 roku, godz. 19.00

Moja szczerze umiłowana córko, gdy teraz jesteś silna, bo zniosłaś najgorszą z dotychczasowych prób, podejmiesz się przekazywania całemu światu Moich pilnych błagań. Oni, Moje ukochane dzieci, muszą wiedzieć, że gdy wkrótce przyjdę, to staną twarzą w twarz naprzeciw Mnie. Jak bardzo pragnę im pokazać, że Ja rzeczywiście istnieję, i jakże oczekuję radości na ich twarzach, gdy będą świadkami Mojej Miłości i Miłosierdzia. Bo wiele z Moich dzieci upadnie i zapłacze łzami ulgi, łzami radości i szczęścia, łzami zachwytu i miłości. Bo w końcu będzie możliwe, by żyć potem Nowym Życiem, gdy wszyscy będą mogli podążać za prawdą Mojego Nauczania.

Moje dzieci nie zdadzą sobie sprawy ze znaczenia tego wielkiego Aktu Miłosierdzia – największego Daru, jaki został kiedykolwiek udzielony ludzkości od Mojego Ukrzyżowania. Bo to przez ten Dar Ostrzeżenia w końcu otworzą się oczy człowieka na prawdę o jego całej egzystencji na tej ziemi i poza nią. Ci, którzy dziś żyją na tym świecie, muszą zrozumieć, jak są uprzywilejowani, że dany im będzie ten dowód na Istnienie Boga, Ojca Przedwiecznego, i Mnie, Jego Syna umiłowanego – choć jest to ponad ich zrozumienie.

Nie wracajcie po Ostrzeżeniu do waszych starych zwyczajów

Wzywam was wszystkich, abyście kiedy już zobaczycie Moją Obecność i zostanie wam pokazane, jak grzech nie tylko Mnie obraża, ale popycha was dalej na drodze do piekła, nie wracali do waszych starych zwyczajów, nie wolno wam.

Okres po Ostrzeżeniu jest kluczowy dla pokoju na świecie i dla waszego zbawienia. Nie odrzucajcie tego Daru. Chwyćcie go obiema rękami. Niech Ostrzeżenie przyniesie wam jedność we Mnie. Kiedy tak uczynicie i będziecie się modlić o prowadzenie, zostaniecie nagrodzeni Nowym Rajem na ziemi, gdzie niczego nie będzie wam brakować.

Radujcie się. Słuchajcie Mnie. Zastosujcie się do Mojego Orędzia i pozwólcie Mojej Miłości ogarnąć was ku Mojemu chwalebnemu Królestwu. Kocham was wszystkich. Następnym razem, gdy doznacie w sercu poruszenia miłości do drugiej bratniej istoty, pamiętajcie, że ten Dar pochodzi ode Mnie. Bez Miłości nie ma Życia.

Wasz Boski Król Miłosierdzia
Jezus Chrystus
Syn Boga, Ojca Przedwiecznego

The Warning will prove that God Exists

Wednesday, June 22nd, 2011 @ 19:00

My dearly beloved daughter, strong now, having endured the worst trial so far, you will move to impart My urgent pleas to the whole world.

They, My beloved children, need to know that when I come soon, they will come face to face with Me. How I long to show them that I really do Exist and how I await the joy on their faces when they witness My Love and Mercy.

For many of My children will fall down and cry tears of relief, tears of joy and happiness, tears of wonder and love. For, at last, it will be possible to live a New Life thereafter, where all can follow the Truth of My Teachings.

My children will not realise the significance of this great Act of Mercy, the greatest Gift ever bestowed on mankind since My Crucifixion. For it will be through this Gift of The Warning that man’s eyes will be finally opened to the Truth of their entire existence on this Earth and beyond.

Those who are alive in this world today must understand how privileged they are to be given the proof of the Existence of God the Eternal Father and I, His beloved Son, although this is beyond your comprehension.

After the Warning do not turn back to your old ways

I urge all of you, that when you have seen My Presence and shown how sin, not only offends Me, but propels you down the pathway to Hell, that you must not turn back to your old ways.

The period after the Warning is crucial for world peace and your salvation. Do not reject this Gift. Grasp it with both arms. Let The Warning bring you as one in Me. When you do this and pray for guidance, you will be rewarded with the New Paradise on Earth where you will want for nothing.

Rejoice. Listen to Me. Heed My Message and allow My Love to envelop you towards My Glorious Kingdom.

I love you all. The next time you feel a stab of love in your heart for another fellow being, remember that this Gift comes from Me. Without love there is no life.

Your Divine King of Mercy
Jesus Christ, Son of God the Eternal Father