Jezus Do Ludzkości

Moi wyznawcy muszą okazać odwagę, by przygotować innych na Ostrzeżenie

wtorek, 14 czerwca 2011 roku, godz. 19.00

Moja umiłowana córko, wiele pracy musi zostać wykonane przez Moich wyznawców, aby powiedzieć ludziom, czego muszą się spodziewać podczas Ostrzeżenia. Podajcie im szczegóły z wyprzedzeniem, tak aby wiedzieli, gdy ujrzą, jak rozbłyśnie czerwone niebo – odbicie Mojego wielkiego Miłosierdzia, że nie ma się czego bać. Zamiast tego muszą się radować, bo dla wielu Moich dzieci na całym świecie będzie to w końcu dowód, którego szukali przez całe swoje życie.

Wielka radość wśród Moch dzieci, jest tym, czego pragnę – a nie łzy smutku. Kiedy ujrzycie Mój Krzyż, wszyscy poznacie żarliwość Mojej Miłości dla was wszystkich.

Wielu wyleje łzy wielkiej radości, bo będą wiedzieć, że przyszedłem napełnić ich dusze Łaską Odkupienia. Inni, którzy Mnie nie znają, będą przerażeni, bo wtedy prawdziwa świadomość ciężkości ich grzechów stanie się oczywista.

Moi wyznawcy wszędzie, wzywam was, byście okazali wielką odwagę, mówiąc Moim dzieciom, że nie mogą się bać, gdy będą świadkami tego Boskiego, spektakularnego przejawu Mojego wielkiego Miłosierdzia dla ludzkości. Przyprowadźcie ich z powrotem do Mojej owczarni, przygotowując ich. Jeśli nie będą słuchać, módlcie się za nich.

Wasz wieczny Zbawiciel i Odkupiciel ludzkości
Jezus Chrystus

My followers must show courage to prepare others for The Warning

Tuesday, June 14th, 2011 @ 19:00

My beloved daughter, much work needs to be done by My followers to tell people what they must expect during The Warning.

Give them details in advance so that when they see the red sky flare up, a reflection of My Great Mercy, they will know that there is nothing to fear. Instead, they must rejoice, for here at last, for many of My children around the world, will be the proof they have been seeking all their lives.

Great rejoicing amongst My children is what I yearn for, not tears of sadness. When you see My Cross you will all know then the Passion of My Love for all of you.

Many will weep tears of great joy, for they will know I have come to flood their souls with the grace of redemption. For others who don’t know Me, they will be frightened, for then the true realization of the graveness of their sins will become apparent.

Followers of mine everywhere, I call on you to show great courage by telling My children that they must not fear when they witness this Divine, spectacular display of My great Mercy for mankind. Bring them back into My fold by preparing them. If they will not listen, pray for them.

Your Eternal Saviour and Redeemer of Mankind
Jesus Christ