Jezus Do Ludzkości

Obfita miłość i adoracja czynią was silniejszymi i spokojniejszymi

niedziela, 12 czerwca 2011 roku, godz. 19.00

Moja umiłowana córko, Łaski otrzymane przez Moje dzieci podczas adoracji eucharystycznej są potężne. Nie tylko dają wam Łaski do radzenia sobie z cierpieniem w życiu, ale także wzmacniają was w waszej miłości do Mnie, waszego oddanego i wiernego Zbawiciela. Miłość, która rozlewa się nad duszami podczas adoracji, dawana jest w obfitości. Dusze czują ten przypływ Moich Łask na tak wiele różnych sposobów. Pierwszy Dar to jest pokój w waszej duszy. Odczujecie to natychmiast po tym, jak zakończycie czas w ścisłej jedności ze Mną.

Tak wiele, wiele Moich dzieci odmawia sobie wielu Darów, które mam do ofiarowania podczas adoracji, gdy spędzacie jedną godzinę waszego czasu przed Moją Obecnością na ołtarzu. Podczas gdy katolicy zdają sobie sprawę z Mocy Eucharystii, wielu nie uznaje znaczenia tego najważniejszego czasu ze Mną w kontemplacji. Po prostu ignorują ten Dar. To ich nudzi, gdy muszą spędzić ten dodatkowy czas ze Mną.

Ach, jeślibyście tylko wiedzieli, jak bardzo silnymi by ich to uczyniło. Ich lęki i zmartwienia zostałyby rozproszone, gdyby po prostu dotrzymali Mi towarzystwa w spokojnej, zażyłej refleksji. Gdyby Moje dzieci mogły zobaczyć Światło, jakie otacza ich dusze podczas tej szczególnej świętej godziny, byłyby zdumione.

Dzieci, to podczas tej godziny stajecie się bardzo, bardzo bliscy Mnie. Wtedy wasz głos, wasze błagania, wasze przyrzeczenia miłości dla Mnie zostaną usłyszane. Wiele wspaniałych Łask jest wam w tym czasie dawanych, dzieci, więc proszę, nie ignorujcie Moich błagań, abyście spędzali ten czas w Moim towarzystwie.

Odpłata uwolni was od zmartwień

Odpłata uczyni was wolnymi od zmartwień, lżejszymi na sercu, umyśle i duszy, i spokojniejszymi wewnętrznie. Gdy przyjmiecie Mnie podczas Eucharystii, napełnię waszą duszę. Ale gdy przyjdziecie do Mnie podczas adoracji, ogarnę was do tego stopnia, że upusty Mojej miłosiernej Miłości nasycą wasz umysł, ciało i duszę. Poczujecie siłę, która przyniesie spokojne zaufanie, które będzie dla was trudne do zignorowania.

Przyjdźcie teraz do Mnie, dzieci. Potrzebuję waszego towarzystwa. Potrzebuję, abyście rozmawiali ze Mną, gdy Moja Boska Obecność jest najsilniejsza. Kocham was i chcę przelać na was wszystkie Moje Łaski, tak byście mogli włączyć wasze dusze do Mojego Najświętszego Serca.

Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus

Abundant love at adoration makes you stronger and calmer

Sunday, June 12th, 2011 @ 19:00

My beloved daughter, the graces received by My children at the Eucharistic Adoration are powerful. They not only give you the graces to cope with life’s suffering, they make you stronger in your love for Me, your devoted and loyal Saviour.

The love that is poured out over souls during the Adoration is given in abundance. The soul feels this flood of My graces in so many different ways. The first Gift is one of peace in your soul. You will feel this instantly after you have completed your time in close union with Me.

So many, many of My children are denying themselves the many Gifts I have to offer at Adoration, where you spend one hour of your time before My Presence on the altar. While Catholics are aware of the Power of the Eucharist many do not acknowledge the importance of this most important time with Me in contemplation. They simply ignore this Gift. It bores them to have to spend this extra time with Me.

Oh, if only you knew how strong this would make them. Their fears and worries would be dissipated were they to just keep Me company in quiet intimate reflection. If My children could see the Light that envelops their souls during this special Holy Hour, they would be astonished.

Children, it is during this hour that you become very, very close to Me. This is where your voice, your pleas, your pledges of love for Me, will be heard. Many wonderful graces are given to you, children, at this time, so please do not ignore My pleas to spend this time in My company.

The rewards will make you free of worry

The rewards will make you free of worry, light of heart, mind and soul, and calmer in yourself. When you receive Me during the Eucharist I will fill your soul. But when you come to Me in Adoration I will envelop you to such an extent, that the floodgates of My Merciful Love will saturate your mind, body and soul. You will feel a strength, which will yield a quiet confidence that you will find difficult to ignore.

Come to Me, children, now. I need your company. I need you to speak with Me when My Divine Presence is at its strongest. I love you and want to pour all My graces on you, so you can infuse your souls to My Sacred Heart.

Your loving Saviour
Jesus Christ