Jezus Do Ludzkości

Powiedz im, że ich kocham, ale chcę, żeby ze Mną rozmawiali

wtorek, 31 maja 2011 roku, godz. 10.00

Moja szczerze umiłowana córko, była to dość niezwykła podróż dla ciebie, w tak krótkim czasie. Zdaję sobie sprawę, że jesteś teraz zmęczona. Tempo, w jakim otrzymałaś te Orędzia, i w jakim następnie zostały tak szybko opublikowane w tak wielu językach, pokazuje naglącą potrzebę, którą reprezentują. Pokazuje to również Boskie prowadzenie w Dziele, w swoim najdoskonalszym sposobie.

Te Orędzia, pełne Mojego Nauczania, są rzeczywiście przekazywane, by wyjaśnić znaczenie troszczenia się o swoją duszę w tym życiu, póki jeszcze można. Wielu ludzi, czytając te Orędzia, szczególnie osoby z małą wiarą w Boga, Ojca Przedwiecznego, będzie nimi poruszonych. Wielu się nawróci. Niektórzy będą się obawiać o swoją przyszłość na tej ziemi i o przyszłość swoich rodzin i przyjaciół.

Proszę, powiedz im, że ich kocham

Jeśli otworzą najpierw swoje umysły na fakt, że Bóg rzeczywiście istnieje, to będą gotowi do drugiego etapu. To wtedy, kiedy zaczną się zastanawiać, dlaczego taki przekaz ma miejsce – dlaczego Jezus Chrystus, Syn Jedyny Boga, Ojca Przedwiecznego, czyni tak nadzwyczajne kroki – dojdą do oczywistego wniosku. Ma to miejsce, ponieważ kocham każdego z was i chcę was zbawić. Chcę się o was wszystkich zatroszczyć i muszę dołożyć wszelkich starań, aby przyprowadzić was bliżej Mojego Serca.

Chcę was dotknąć w waszych sercach, aby Światło zaiskrzyło się w waszej duszy. Nie macie się czego obawiać na tym świecie, jeśli całkowicie Mi zaufacie. Mam cudowne plany dla was wszystkich, którzy przybliżycie się do Mojego Najświętszego Serca. Czekają na was najbardziej niezwykłe Dary. Nie lękajcie się światowych niepokojów, bo będę chronił tych wszystkich, którzy wierzą we Mnie, i zatroszczę się o wasze cielesne potrzeby. Ufajcie Mi, Panu ludzkości, posłanemu raz jeszcze, by ocalić was od wiecznej ciemności.

Zwróćcie się do Mnie jak niewinne dzieci

Nie ma potrzeby, aby uczyć się modlitw, jeśli ich nie znacie. Tak, one są pomocne, ale jedyną rzeczą, o której uczynienie was proszę, to abyście ze Mną rozmawiali. W taki sposób, w jaki normalnie rozmawialibyście z przyjacielem; odprężcie się, ufajcie Mi. Proście Mnie o pomoc. Moje Miłosierdzie jest przepełnione, tak się przelewa, że tylko czeka, aby się wylać na was. Gdybyście tylko znali współczucie, jakie mam dla wszystkich na ziemi. Nawet dla grzeszników. Moje dzieci pozostają Moimi dzieci nawet wtedy, kiedy grzech plami ich dusze. Brzydzę się grzechem, ale kocham grzesznika.

Tak wielu z was obawia się regularnie prosić o przebaczenie. Nigdy nie możecie się martwić, przenigdy. Jeśli naprawdę żałujecie, będzie wam odpuszczone.

Grzech, Moje dzieci, będzie stałym problemem. Nawet Moi najbardziej pobożni wyznawcy grzeszą; grzeszą wciąż na nowo. To jest fakt. Gdy szatan został uwolniony, grzech stał się szeroko rozpowszechniony. Wielu tak bardzo się wstydzi zwrócić do Mnie. Spuszczają głowy i nie chcą na to patrzeć, gdy się źle zachowali. Zbyt dumni i zakłopotani podążają naprzód, tak jakby o tym zapomnieli. Czego nie rozumieją, to że ciemność przyciąga ciemność. A więc gdy raz zgrzeszycie, o wiele łatwiej jest wam zgrzeszyć ponownie. Gdy blokuje się swoje sumienie, to ten cykl powtarza się na nowo. A wtedy grzesznicy przedstawią wszelkie wymówki, by ignorować swoje złe czyny. Będą wciąż spadali coraz niżej spiralą w dół. A to dlatego, że nie wiedzą, jak prosić o przebaczenie. A ponieważ nie zrozumieli znaczenia pokory, niemożliwe jest dla nich zwrócić się do Mnie.

Nie jest skomplikowane, wiedzcie, poprosić Mnie o przebaczenie. Nigdy się Mnie nie obawiajcie. Czekam na każdego z was, kto ma odwagę potępić swoje własne grzechy. Kiedy stanie się to dla was zwyczajem, zostaną wam dane pewne nadzwyczajne Dary. Po wyznaniu swoich grzechów będziecie w stanie Łaski. Następnie, kiedy przyjmiecie sakrament Eucharystii, poczujecie przypływającą energię, co was zaskoczy. Wtedy i tylko wtedy odnajdziecie prawdziwy pokój. Nic was nie zakłopocze. Będziecie silni nie tylko w swojej duszy – wasz umysł będzie spokojniejszy i bardziej opanowany. Stawicie czoła życiu z innej i bardziej pozytywnej perspektywy. Kto nie chciałby takiego życia?

Wróćcie do Mnie, dzieci, w tych czasach smutku na świecie. Pozwólcie Mi pokazać wam radość, która jest wasza, gdy się do Mnie zwracacie. Pamiętajcie, oddałem już za was Moje Życie. Moja Miłość nie zna granic. Odpowiem na wasze wołanie. Jedyne, co musicie uczynić, to poprosić.

Wasz drogi, kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus

Tell them I love them but I want them to talk to Me

Tuesday, May 31st, 2011 @ 10:00

My dearly beloved daughter, this has been quite an extraordinary journey for you in such a short time. I realise that you are tired now. The speed at which these Messages have been received by you and published in so many languages, so quickly, shows you the urgency they represent. This also shows you the Divine guidance at work in its most perfect format.

These Messages, while full of My Teachings, are really being given to explain the importance of looking after your souls, in this life, while you can. Many people, when they read these Messages, especially those with little belief in God the Eternal Father, will be disturbed by them. Many will be converted. Some will be fearful for their future on this Earth and that of their families and friends.

Please tell them I love them

If by opening their minds first to the fact that God really does Exist, then they will be ready for stage two. That’s when they will begin to wonder why such communication is taking place – why Jesus Christ, the only Son of God the Eternal Father, would take such extraordinary steps – they will come to the obvious conclusion. It is because I love each and every one of you that I want to save you. I want to cherish you all and I must go to the most extraordinary lengths to bring you closer to My Heart.

I want to touch you in your hearts, so that a light will spark in your soul. There is nothing to fear in this world if you will trust in Me completely. I have wonderful plans for all of you who will come closer to My Sacred Heart. The most extraordinary Gifts await you. Have no fear of worldly unrest, for I will protect all those who believe in Me and will provide for your needs of the flesh. Trust in Me, the Lord of Mankind, sent yet again, to salvage you from eternal darkness.

Turn to Me as innocent children

No need to learn prayers if you are ignorant. Yes, they are helpful, but all I Am asking you to do is to speak with Me. In the way you would normally chat to a friend, relax, confide in Me. Ask Me for My help. My Mercy is full and overflowing just waiting to shower you with. If you only knew the Compassion I have for everyone on Earth. Even sinners. My children are My children even when sin stains their souls. I detest the sin but love the sinner.

So many of you are afraid to ask regularly for forgiveness. You must never worry – ever. If you are truly sorry you will be forgiven.

Sin, My children, will be a constant problem. Even My most devout followers sin, and sin over and over again. It is a fact. Once Satan was unleashed, sin became widespread. Many are too ashamed to turn to Me. They lower their heads and turn a blind eye when they have behaved badly. Too proud and embarrassed, they continue on as if it will be forgotten about. What they do not understand is that dark attracts dark. So when you sin once, it is much easier to sin again. By blocking your conscience, the cycle then rotates around and around. Then the sinner will make every excuse to ignore the wrongdoing. They will keep falling further downwards in a spiral. This is because they don’t know how to ask for forgiveness. Because they have not understood the importance of humility, they find it impossible to turn to Me. It is not complicated, you know, to ask Me for forgiveness. Never be fearful of Me. I await each of you who has the courage to condemn your own sins. When you get into this habit, some extraordinary Gifts are given to you. After confessing your sins, you will be in a state of grace. Then when you receive the Sacrament of the Eucharist you will feel a surging energy, which will surprise you. Then and only then will you find true peace.

Nothing will faze you. You will be strong, not only in your soul, – your mind will be calmer and more controlled. You will face life with a different and more positive outlook. Who would not want such a life?

Come back, children, to Me, during these times of sorrow in the world. Let Me show you the joy that is yours when you turn to Me.

Remember, I gave up My Life for you once. My Love knows no bounds. I will answer your call. All you have to do is ask.

Your precious loving Saviour
Jesus Christ