Jezus Do Ludzkości

Orędzie ostrzeżenia dla światowych przywódców

środa, 25 maja 2011 roku, godz. 22.00

Moja córko, w krajach na całym świecie wzmaga się nieład, zarówno ze względu na nienawiść okazywaną człowiekowi przez człowieka, jak również poprzez mające nastąpić zaburzenia ekologiczne. Tak więc matka natura uwolni wkrótce to, co jest nieoczekiwane, aby pokazać człowiekowi, że on nie jest w stanie, niezależnie od swojej aroganckiej stanowczości, kontrolować wszystkiego.

Człowiek ma wiele lekcji do przyswojenia. Ciągłe starania zyskania władzy na najwyższych szczeblach ze strony tych, którzy rządzą, mają wpływ na zwykłego człowieka, który jest uzależniony od rządów i liderów biznesowych, którzy dbają o jego potrzeby. Pomoc, której człowiek potrzebuje, zostanie mu okazana tylko wtedy, gdy ci przywódcy będą rządzić z prawdziwą miłością w sercach dla ludzi. Niestety, chciwość i żądza władzy sprawiają, że w rzeczywistości nie jest to dzisiaj celem wielu światowych przywódców.

Bóg Ojciec nie będzie dłużej tolerował waszych grzesznych czynów

Moje ostrzeżenie dla przywódców z całego świata – kimkolwiek jesteście – jest takie. Narzućcie ludziom nieuczciwe praktyki i niedolę, a Ręka Mojego Ojca Przedwiecznego szybko opadnie w tych krajach i miejscach, w których przebywacie. On nie będzie dłużej tolerował waszych grzesznych czynów. Ukrywajcie się, jeśli chcecie, ale to będzie daremne. Wasza broń zagłady zostanie zniszczona. Takie traktowanie przez was waszych braci obywateli stworzy sytuację, za którą, czy tego będziecie chcieli, czy nie, będziecie musieli odpowiedzieć przed Bogiem, Ojcem Przedwiecznym. Wasze moralne zobowiązania muszą być dotrzymane, ponieważ ostatecznie będziecie sądzeni za swoje działania.

Kierujcie waszymi bliźnimi z miłością, godnością i szacunkiem dla ich fizycznego i moralnego dobra. Odmówcie ludziom prawa do wolności religijnej lub narzućcie im jakiegokolwiek rodzaju dyktaturę, która w imię jedności politycznej zmusza ich do zaprzestania lub ograniczenia ich praktyk religijnych, a jesteście zgubieni – nie tylko będziecie cierpieć za swoje działania, ale także sąd będzie surowy. Każdy z was, kto przysięga ludziom wierność w Imię Boga, Ojca Przedwiecznego, i przygotowuje nowe niesprawiedliwe ustawy, odmawiające im prawa do żywności, schronienia i wolności religijnej, stanie w obliczu Gniewu i Ręki Boga Ojca.

Świat cierpi teraz w każdym kraju z powodu dyktatur, choć nie w miejscach, w których można by było przypuszczać, że tak jest. Świat cierpi również z powodu trudności finansowych, które wrażliwych czynią słabszymi. Mówię teraz do tych przywódców, którzy mają jakiekolwiek poczucie chrześcijańskiego obowiązku, by walczyli o prawo, które pozwala na to, żeby Moje Nauczanie oddziaływało na wasze decyzje, co będzie miało bezpośredni wpływ na Moje dzieci, wszędzie.

Wy, którzy zmawiacie się w kuluarach władzy, by w sposób kontrolowany uciskać wiele krajów, co będzie miało wpływ na naród po narodzie, i doprowadzi wszędzie do niedoli, bądźcie świadomi, że wasze działania będą ukarane. Bo Bóg Ojciec Przedwieczny był do tej pory cierpliwy w nadziei, że dostrzeżecie bezcelowość waszych metod. Zamiast tego postępujecie naprzód jako elitarna grupa, która uważa się za ważniejszą od reszty ludzkości. Wasze działania, ostrzegam was, zakończą się katastrofą. Wasza lojalność wobec bogactwa, dominacji i chciwości pozostawi was nie tylko nagimi i bezbronnymi, ale w gorszym stanie od tych, których źle traktowaliście poprzez nadużywanie władzy.

Nadszedł czas walki o uwolnienie świata od zła i panowania szatana. Bóg Ojciec rozpęta wkrótce wiele trzęsień ziemi, tsunami i powodzi, co będzie próbą sprawienia, byście się obudzili. Wasze spiski dla obalenia światowych przywódców i tych, którzy mają władzę w grupach religijnych, oraz wprowadzenia środków kontroli, w tym jednej światowej waluty, nie będą ignorowane. Ponieważ będziecie teraz świadkami, jak będą się dokonywać te wydarzenia, będzie dla was niemożliwe, by je zlekceważyć. Te wydarzenia wstrząsną waszym ślepym uzależnieniem od władzy. Obudzicie się na błędy waszych metod. A kiedy tak się stanie, będę stał i czekał. Przybiegniecie do Mnie i poprosicie nie tylko o przebaczenie, ale także posłużycie się swoją miłością do Mnie, by dokonać zadośćuczynienia. Wy, Moje dzieci, które macie wielką ukrytą miłość do Mnie, jesteście teraz Moją największą nadzieją w zwyciężeniu zła i niesprawiedliwości politycznej korupcji na świecie. Módlcie się o Łaski, które pomogą wam wrócić do Mnie.

Katastrofy klimatyczne niewidziane od dni Noego

Modlitwa, jak powiedziałem wcześniej, pomoże złagodzić katastrofy na świecie, co prowadzi teraz do serii kataklizmów związanych z klimatem, jakich człowiek nie był nigdy świadkiem od dni Noego. Świat, jakim go znacie, będzie przechodził wiele wydarzeń, wszystkie naraz, tak że chaos i zamieszanie staną się normą.

Dlaczego mielibyście pozwolić, aby się to zdarzyło? Mówię do tych, którzy mają ogromny wpływ na politykę i finanse, a są wtajemniczeni w to, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami. To jest wasza ostatnia szansa, dana z poczucia Miłości i współczucia dla ludzi wszędzie, abyście teraz zawrócili i zaprzestali swoich złych sposób postepowania, albo zmierzycie się z konsekwencjami.

Wasz Sędzia Sprawiedliwy
Jezus Chrystus
Król Miłosierdzia

Message of Warning to World Leaders

Wednesday, May 25th, 2011 @ 22:00

My daughter, countries all over the world are bubbling under the surface with unrest, both in terms of the hatred being shown by man to man, as well as pending ecological upheavals. This is where mother nature will unleash the unexpected soon, to show man that he is not, irrespective of his arrogant assertiveness, in control of anything.

Man has many lessons to learn. Constant efforts to gain power at the highest levels by those in authority is having an effect on the ordinary man who has to rely on those government and business leaders to look after his needs. The help needed by man will only be manifested when those leaders rule with true love in their hearts for their people. Sadly, greed and a lust for power means that this is not, in fact, the goal of many world leaders today.

God the Father will no longer tolerate your sinful deeds

My warning to those leaders all over the world, whoever you are, is this. Inflict unfair practices and hardships on your people and the Hand of My Eternal Father will fall swiftly on those countries and locations within which you reside. He will no longer tolerate your sinful deeds. Hide if you will, but it will be useless. Your weapons of destruction will be destroyed. Your treatment of your fellow citizens will create a situation, whether you like it or not, where you will have to answer to God the Eternal Father. Your moral responsibilities must be adhered to, because you will be judged by your actions eventually.

Lead your people with love, dignity and respect, for their physical and moral welfare. Deny your people the right to religious freedom, or inflict dictatorships of any kind, which forces them to stop or curtail their religious practices in the name of political unity, then you are doomed, not only will you suffer for your actions, but judgment will be harsh. Any of you, who swear allegiance to your people, in the Name of God the Eternal Father, and orchestrates unfair new laws, which deny them the right to food, shelter and religious freedom, will face the Wrath and the Hand of God the Father.

The world is suffering now in every country because of dictatorships, although not in places where you would assume to be the case. The world is also suffering from financial difficulties, which makes the vulnerable weaker. I say, now, to those leaders who have any sense of Christian duty, to fight for the right to allow My Teachings to influence your decisions, which will have a direct impact on My children everywhere.

For those of you, colluding in the corridors of power to suppress a multitude of countries in a controlled manner, which will affect nation after nation, and will lead to hardship everywhere, be aware that your actions will be punished. For God the Eternal Father, has been patient up to now in the hope that you would see the futility of your ways. Instead, you have pushed forward as an elite group, who considers itself more important than the rest of the human race. Your actions, be warned, will end in disaster. Your allegiance to wealth, dominance and greed, will leave you not just naked and vulnerable, but in a worse state than those you abuse through the misuse of power.

The time has come for the battle to rid the world of evil and the rule of Satan. God the Father is now about to unleash many earthquakes, tsunamis and floods in an effort to make you wake up. Your plots to overthrow world leaders, those in power of religious groups, and to introduce control measures, including a One World Currency, will not be ignored. As you witness now these events unfolding, you will find them impossible to ignore. These events will shake your blind addiction to power. You will wake up to the error of your ways. And when you do, I will be standing – waiting. You will run to Me and ask, not only for forgiveness, but you will use your love of Me to make amends. You, My children, who have a deep underlying love for Me, are My biggest hope in defeating evil and unfair political corruption in the world now. Pray for the graces to help you turn back to Me.

Climate catastrophes not witnessed since the days of Noah

Prayer will, as I have said before, help dilute disasters in the world, as it now heads towards a series of climate related catastrophes, never witnessed by man since the days of Noah. The world, as you know it, will suffer so many events, all at once, that chaos and confusion will be the norm.

Why would you allow this to happen? I speak to those with huge political and financial clout, who are privy to what is happening behind closed doors. This is your last chance, given to you out of a sense of love and compassion to man everywhere, to turn now and stop your evil ways – or face the consequences.

Your Just Judge
Jesus Christ, King of Mercy