Jezus Do Ludzkości

Jeśli jest wam trudno się modlić

wtorek, 24 maja 2011 roku, godz. 18.00

Moja szczerze umiłowana córko, cieszę się dzisiaj, że w twoim Dziele zostało wykonane tak wiele pracy w przekazywaniu światu Mojego najświętszego Słowa. Nigdy nie możesz odczuwać, ze względu na liczbę ludzi, którzy odrzucają te Orędzia, że nie czynisz wystarczająco wiele. Te z Moich dzieci, które nie przyjmują teraz Mojego Słowa, uczynią to z czasem. Będą wtedy spragnione usłyszenia Mojego Głosu.

Koncentruj się teraz stale na Mnie. Nie daj się sprowadzić z drogi tym, którzy traktują te Orędzia z pogardą. Nigdy się nie zniechęcaj, bo ci, którzy rzeczywiście słuchają teraz Mojego Słowa, z miłości do Mnie, szerzą innym Prawdę.

Nawrócenie jest trudnym wyzwaniem w świecie tak zaślepionym na prawdę o Życiu Wiecznym. Potrzeba wytrwałości, bo z pomocą Ducha Świętego, Którego Moc jest teraz odczuwana wszędzie, na całym świecie, Moje dzieci powrócą w końcu do Mnie; ale nie wszystkie. Tym, którzy woleliby sztuczne wygody oferowane im przez zwodziciela, będzie bardzo trudno porzucić życie, które prowadzą. Módlcie się teraz za całą swoją rodzinę i przyjaciół, abyście wszyscy podczas Ostrzeżenia mogli się zjednoczyć w miłości do Mnie. Bo jeśli przyjmiecie to wydarzenie jako waszą drogę do wolności, zostaniecie nagrodzeni Moim wielkim Miłosierdziem.

Modlitwa nie jest łatwa

Dla wielu Moich dzieci, które czują, że recytacja długich modlitw jest monotonna i nieco nudna, modlitwa nie jest łatwa. Jeśli jest to sposób, w jaki się modlicie, i zmagacie się z tym, to po prostu usiądźcie spokojnie i kontaktujcie się ze Mną w milczeniu. Zastanówcie się po prostu nad Moim Życiem na ziemi. Przypomnijcie sobie czas, który tam spędziłem, i lekcje Miłości, które dałem wam wszystkim. To wystarczy. Pozwólcie, niech wasz umysł się wyciszy, a Ja usiądę obok was podczas kontemplacji. Idę z każdym. Jestem obecny w każdej minucie dnia, bez względu na to, co robicie. Nigdy nie jestem daleko. Pamiętajcie, że Ja jestem waszą podporą w życiu. Oprzyjcie się na Mnie. Proście o Moje wsparcie, ze szczerością, a Ja usłyszę wasze wołanie. Nigdy nie odrzucam waszej prośby, jeśli jest zgodna z Moją Świętą Wolą. Gdy prosicie jednak o przysługi, które mają na celu udzielenie wam światowego zbytku, wiedzcie, że nigdy tego nie przyznaję. Bo nigdy nie mógłbym wam udzielić Darów, co do których wiem, że są złe dla duszy. Moje Dary są dawane, bym mógł was zbliżyć do Mojego Serca, bo gdy to się stanie, nie będziecie chcieli niczego więcej.

Wasz kochający i oddany Zbawiciel
Jezus Chrystus

If you find it difficult to pray

Tuesday, May 24th, 2011 @ 18:00

My dearly beloved daughter, I Am happy today that so much work has been done to impart My Most Holy Word to the world, through your Work. You must never feel that you are not doing enough because of the amount of people who reject these Messages. For those of My children who do not accept My Word now, they will in time. Then they will be hungry to hear My Voice.

Stay focused on Me now. Don’t be led astray by those who pour scorn on these Messages. Never be discouraged, for those who are listening to My Word now are in fact spreading the Truth to others, out of their love for Me.

Conversion is a difficult challenge in a world so blind to the Truth of eternal life. Perseverance is needed, for with the help of the Holy Spirit, Whose Power is being felt now, everywhere, all around the world, My children will eventually come back to Me, but not all. For those who would prefer the artificial comforts offered to them through the deceiver, they will find it very difficult to reject the life they lead. Pray for all of your family and friends now, so that you can all unite in your love for Me during The Warning. For, if you will accept this event as your route to freedom, you will be rewarded with My great Mercy.

Prayer is not easy

Prayer is not easy for many of My children, who find the recital of long prayers repetitive and a little boring. If this is the way you pray and you are struggling, then just sit down quietly and communicate with Me in silence. Simply reflect on My Life on Earth. Remind yourself of the time I spent there and the lessons of love I gave to all of you. That’s enough. Let yourself become quiet of mind and I will sit with you in contemplation. I walk with everyone. I Am present every minute of the day, no matter what you are doing. I Am never far away. Remember, that I Am your crutch in life. Lean on Me. Ask for My support, with sincerity, and I will hear your call. I never refuse your request if it is according to My Holy Will. However, when you ask for favours, which are designed to bequeath you with worldly excesses, know that I will never bestow these. For I can never give you gifts, which I know are bad for your soul. My Gifts are given so that I can bring you closer to My Heart, for when that happens you will want for nothing more.

Your loving and devoted Saviour
Jesus Christ