Jezus Do Ludzkości

Przebaczenie – droga do wolności

sobota, 21 maja 2011 roku, godz. 10.40

Moja córko, przebaczenie jest drogą do wolności. Kiedy przebaczacie tym, którzy was obrażają lub wyrządzili wam ból, stajecie się wolni duchem. Jest tak, kiedy radość napełnia wasze dusze. Oznacza to również, że Ja Jestem w was obecny. Kiedy przebaczacie innym, jest to znak miłości nie tylko do bliźniego, ale także miłości do Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela. Ci, którzy Mi nie wierzą, niech wiedzą, że kiedy również oni przebaczają innym, Ja jestem obecny i idę z nimi. Mimo to nie mają świadomości, że tak właśnie jest.

Przebaczenie jest miłością. Moja Miłość nie ma końca. Ale błagam was, Moje dzieci, pozwólcie Mi przebaczyć wam wasze grzechy. Gdybyście tylko mogli Mnie poprosić, bym to uczynił, nie tylko będziecie wolni, ale miłość i radość, których doświadczycie, będą dla was zaskoczeniem. Ten akt pokory pozwoli wam przekazywać miłość innym. Wasze światło będzie świecić i będzie wpływać na innych w szczególny sposób, ale ani wy, ani oni nie będą tego świadomi. Moja Miłość, po tym, jak będzie miał miejsce akt odkupienia, napełni wasze dusze. Wasze czyste dusze będą jak magnes, który przyciąga innych ku wam.

Przebaczenie innym nie jest łatwe, Moje dzieci. Pycha i poczucie własnej wartości uniemożliwiają dokonanie tego wielkiego aktu miłosierdzia. To jest dzieło szatana; bo on wie, że ten brak przebaczenia prowadzi do innych, bardziej poważnych grzechów przeciwko Bogu Ojcu. Kiedy nie możecie przebaczyć innym, budujecie przede wszystkim resentyment, który gdy się jątrzy, prowadzi do nienawiści, a nawet morderstwa. W wielu przypadkach może to prowadzić do wojny.

Gdyby ludzie sobie wszędzie wspaniałomyślnie przebaczyli, to nie istniałaby nienawiść. Morderstwa byłyby mniej częste i rozprzestrzeniałaby się miłość, Miłość Boga, Ojca Przedwiecznego.

Uczcie się przebaczać sobie nawzajem. Odsuńcie na bok pychę i proście o Moje Miłosierdzie. Bo gdy prosicie o coś zgodnie z Moją Świętą Wolą, otrzymacie to, o co prosicie.

Wasz kochający Zbawiciel
Król Miłosierdzia
Jezus Chrystus

Forgiveness the pathway to freedom

Saturday, May 21st, 2011 @ 10:40

My daughter, forgiveness is the pathway to freedom. When you forgive those who offend you or who have caused you hurt, you become free of spirit. That is when joy fills your soul. That too means that I Am present within you. When you forgive others, this is a sign of love, not only for your neighbour, but love for Me your Divine Saviour. For those who do not believe Me, know that when they, too, forgive others I Am present and walk with them. Yet they have no idea that this is the case.

Forgiveness is love. My Love is endless. But I implore you, My children, to allow Me to forgive you for your sins. If you could only ask Me to do this, not only will you be free, but the love and the joy you will experience will surprise you. This act of humility will allow you to communicate with love towards others. Your light will shine and will affect others in a special way, but neither you nor they will be aware of this. My Love, after the act of redemption takes place, will flood your soul. Your clean soul will be like a magnet, as it draws others towards you.

To forgive others is not easy, My children. Pride and a sense of self-worth prevent this great act of mercy taking place. This is the work of Satan; for he knows that lack of forgiveness leads to other more serious sins against God the Father. When you cannot forgive others, first of all, you build up a resentment, which when it festers, leads to hatred and even murder. In many cases it can lead to war.

If people everywhere forgave one another graciously, then hatred would not exist. Murder would be less frequent, and love – the love of God the Eternal Father, would spread.

Learn to forgive one another. Push pride aside and ask for My Mercy. For when you ask for something according to My Holy Will, you will be granted your request.

Your loving Saviour
King of Mercy, Jesus Christ