Jezus Do Ludzkości

Orędzie od Dziewicy Maryi dotyczące ochrony ze strony świętych

środa, 11 maja 2011 roku, godz. 22.30

Moje dziecko, znacznie przybliżasz się teraz do Serca Mojego najdroższego Syna. Twoja podróż była trudna, a pomimo to dokonała się w ciągu tak krótkiego czasu. To z rozkazu Boga Ojca zostałam posłana, by ci przekazać, że zostałaś powołana do tego Dzieła. Twoja odpowiedź była natychmiastowa. Nigdy się nie wahałaś. Bo jest to moc miłości, którą masz dla Mnie, twojej Matki Najświętszej. Prowadziłam cię i przygotowywałam do tego bardzo szczególnego powołania. Proszę, zwracaj się do Mnie, twojej ukochanej Matki, każdego dnia, o opiekę na co dzień. Wszyscy święci nadal idą z tobą, ale ty o tym nie wiesz. Musisz wołać do św. Benedykta, św. Józefa, św. Jana Ewangelisty, św. Augustyna i św. Michała Archanioła, by udzielali ci wsparcia, którego będziesz potrzebować. Jesteś teraz znacznie silniejsza, Moje dziecko, tak że zastanawiasz się dlaczego. Jest tak z powodu twojego posłuszeństwa Mojemu umiłowanemu Synowi, że otrzymujesz obecnie Łaski potrzebne do tej szczególnej Boskiej Misji, do której zostałaś wybrana.

Ważne jest, aby modlić się każdego dnia Moim najświętszym Różańcem, ponieważ będzie cię to chronić od złego. Święty Benedykt cały czas jest przydzielony do ciebie, by cię chronił przed atakami ze strony zwodziciela. To dlatego te najgorsze złe duchy trzymają się z dala od ciebie. Módl się do niego codzienne, Moje dziecko, o tę nieustanną ochronę.

Przyjmij cierpienie, którego żąda od ciebie Mój najdroższy Syn, Jezus Chrystus, bo to uratuje niezliczone dusze. Twój szczególny Dar twojej wolnej woli dla Niego uchroni miliony dusz przed wejściem w ogień piekielny. Pamiętaj stale, czego dokonuje twoje cierpienie, i o radości, którą ono przyniesie Najświętszemu Sercu Mojego Syna.

Cieszysz się teraz z tego szczególnego Daru bycia w zjednoczeniu z Moim Synem. Im pełniej się Mu poddasz, okażesz pokorę i podejmiesz dalsze ofiary, tym więcej pomożesz Mu w tym zadaniu, które jest dla Niego tak ważne.

Bądź wdzięczna, Moje dziecko, że zostałaś poproszona o podjęcie tego świętego Dzieła, bo bez niego miliony dusz nie mogłyby zostać zbawione.

Zbliż się teraz do Mojego Serca i pozwól Mi trzymać cię blisko Mojego Syna. Będę cię chroniła i strzegła przez cały czas.

Twoja umiłowana Matka
Królowa Pokoju

Message from Virgin Mary regarding protection of Saints

Wednesday, May 11th, 2011 @ 22:30

My child, you are now becoming much closer to my precious Son’s Heart. Your journey has been difficult, yet it took place over such a short period of time. It was by the command of God the Father that I was sent to communicate to you your calling for this Work. Your response was immediate. You never hesitated. For that is the power of the love you have for me your Blessed Mother. I have guided and coaxed you towards this very special calling. Please keep turning to me, your beloved Mother, each day for daily guidance. All the saints are still walking with you, but you don’t know it. You must call on St. Benedict, St. Joseph, St. John the Evangelist, St. Augustine and Michael the Archangel to give you the support you will need. So much stronger now are you, my child, that you wonder why. It is because of your obedience to my beloved Son that you are now receiving the graces needed for this special Divine Mission, for which you have been chosen.

Praying my Most Holy Rosary each day is important, for it will protect you from the evil one. St. Benedict has been assigned to you at all times to protect you from the attacks from the deceiver. This is why the worst ones have been kept away from you. Pray to him daily, my child, for this continued protection.

Accept the suffering demanded of you by my precious Son, Jesus Christ, for this will save countless souls. Your special gift to Him of your free will, will prevent millions of souls from entering the fires of Hell. Keep remembering what your suffering is achieving and the joy that this will bring to my Son’s Sacred Heart.

You are now enjoying the special Gift of being in union with my Son. The more you completely surrender, show humility and make further sacrifices, the more you will help Him in this task, which is so important to Him.

Be thankful, my child, for being asked to do this sacred Work, for without it millions of souls could not be saved.

Come nearer now to my Heart and let me keep you closer to my Son. I will protect and guide you at all times.

Your beloved Mother
Queen of Peace