Jezus Do Ludzkości

Arabskie powstanie spowoduje globalny niepokój – Włochy wywołają negatywne następstwa

wtorek, 26 kwietnia 2011 roku, godz. 20.10

Moja szczerze umiłowana córko, Łzy, jakie wylewam nad wszystkimi Moimi ukochanymi, dręczonymi dziećmi na świecie, które są ofiarami przemocy i nadużyć, nie mają końca. Moje biedne, drogie dzieci wszędzie cierpią, na całym świecie, a szczególnie w świecie arabskim. Jakże konam nad ich cierpieniami, tych biednych, bezradnych dusz. Proszę, módl się za nich, Moja córko, ofiarując za nich swoje własne cierpienie.

Okrucieństwa, które są popełniane w świecie arabskim, będą niestety w dalszym ciągu mieć miejsce, gdy więcej narodów arabskich zostanie uwikłanych w serię konfliktów. Wkrótce nastanie czas pierwszego zamachu, o którym ci powiedziałem w lutym. Powstanie świata arabskiego niebezpośrednio spowoduje niepokój w każdym zakątku świata.

Włochy znacząco przyczynią się do trudności, które spowodują, że światowe potęgi zaangażują się w wojnę – wszystkie te wydarzenia są nieuniknione, ale modlitwa może złagodzić cierpienia. Módl się, Moja córko, aby ludzie zwrócili się do Mnie i prosili Mnie o pomoc i prowadzenie w tych czasach zamieszania.

Nie chcę patrzeć, jak Moje dzieci cierpią. Ale cierpieć będą, dopóki prawda nie zostanie im wyjawiona podczas Ostrzeżenia. Módlcie się teraz za tych będących w błędzie dyktatorów, którzy zabijają niewinne dusze.

Wzywam Moje wyświęcone sługi Boże na całym świecie, aby uznali, że teraz realizują się proroctwa, które zostały przepowiedziane w Księdze Apokalipsy. Rozpowszechniajcie prawdę Mojego Nauczania i ratujcie waszą trzodę, zanim minie czas. Idźcie teraz. Wypełniajcie swój obowiązek wobec Mnie. Wzywam tych z was, którzy rozwadniają Moje Nauczanie, aby się zatrzymali. Spójrzcie w swoje serca i powiedzcie Moim ludziom prawdę, że nie będą mogli być i nie zostaną zbawieni, jeśli nie będą zabiegać o przebaczenie swoich grzechów. Muszą stać się pokornymi w Moich Oczach i prosić Mnie, bym dał im Dar Odkupienia.

Wy, Moi wyświęceni słudzy, musicie wypełniać teraz zadanie, do którego zostaliście wybrani. Bądźcie dzielni. Głoście Prawdę.

Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus

Arab uprising will spark global unrest – Italy will trigger fallout

Tuesday, April 26th, 2011 @ 20:10

My dearly beloved daughter, the Tears I shed for all My beloved, tortured children in the world, who are the victims of violence and abuse are never-ending. My poor, precious children are suffering everywhere, all over the world and especially in the Arab world. How I agonise over their suffering, those poor, helpless souls. Please pray for them, My daughter, by offering up your own suffering for them.

The atrocities being committed in the Arab world, will sadly, continue, as more Arab nations will be embroiled in a series of conflicts. The time for the first of the assassinations I spoke to you about last February will take place shortly. The Arab World uprising will spark unrest indirectly in every corner of the world.

Italy will be instrumental in the fallout which will trigger the involvement of global powers in a war – all these events are inevitable, but prayer can ease suffering. Pray, My daughter, that people will turn to Me and ask Me for help and guidance through these times of turmoil.

I do not want to see My children suffer. But suffer they will, until the Truth is revealed during The Warning. Pray now for those misguided dictators who kill innocent souls.

I call on My sacred servants around the world to accept that the prophecies predicted in the Book of Revelation are now unfolding. Spread the Truth of My Teachings and save your flock before time runs out. Go now. Do your duty to Me. I call on those of you who have watered-down My Teachings to stop now. Look into your hearts and tell My people the Truth that they cannot, and will not, be saved until they seek forgiveness for their sins. They must humble themselves in My Eyes and ask Me to give them the Gift of Redemption.

You, My sacred servants, must now play the role for which you were chosen. Be brave. Preach the Truth.

Your loving Saviour
Jesus Christ