Jezus Do Ludzkości

Przysięgnijcie wierność Mojemu Bożemu Miłosierdziu

sobota, 23 kwietnia 2011 roku, godz. 16.40

Moja szczerze umiłowana córko, Moje dzieci świętują teraz z radością wspomnienie Mojego Zmartwychwstania. Ten rok jest ważny, ponieważ wyznacza on początek Nowej Ery Oświecenia, która wkrótce rozpocznie się na świecie.

Mój wielki Dar Miłosierdzia przyniesie wierzącym ogromną ulgę i wytworzy ogromne poczucie euforii wśród tych niewierzących, którzy się nawrócą. Kiedy odkryją Prawdę, będzie im lekko na sercu oraz będą napełnieni miłością do Boga, Ojca Przedwiecznego, i Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela. Nawet niechrześcijanie zrozumieją prawdę o Moim Istnieniu. Na końcu spowoduje to wielkie uczucie radości i Miłości na świecie.

Po Ostrzeżeniu musi nastąpić modlitwa

Ważne jest jednak, aby pamiętać jedną istotną naukę dotyczącą Ostrzeżenia. Po tym Wielkim Wydarzeniu, gdy wy wszyscy ujrzycie nie tylko wasze grzechy, tak jak Ja je widzę, ale także zrozumiecie prawdę o życiu przyszłym, musi nastąpić modlitwa. Niestety, wielu powróci później do grzechu. Teraz jest czas na przygotowanie się, aby uniknąć tej sytuacji, modląc się w każdym dniu swojego życia Moją Koronką do Bożego Miłosierdzia. Gdy zaprowadzicie zwyczaj modlenia się tą potężną modlitwą, utrzymacie poziom nawrócenia i wiary, który ogarnie później świat.

Radujcie się, módlcie i dziękujcie Mi, waszemu Boskiemu Zbawicielowi, za to wielkie Miłosierdzie. Uklęknijcie i oddajcie chwałę Bogu Ojcu za Dar Mojej Ofiary. Modlitwa pomoże osłabić skutek prześladowań, które potem nastąpią ze strony nowego globalnego sojuszu światowego. Jeśli wystarczająco wielu z was pozostanie Mi wiernych, Mojemu Nauczaniu, i jeśli będziecie się nadal modlić, a także przyjmować sakramenty, możecie zmienić bieg wydarzeń, które by nastąpiły.

Jak potężne jest Moje Boże Miłosierdzie. Tak wielu z was wciąż nie rozumie jego znaczenia. Niestety, wielu nigdy wcześniej o nim nie słyszało.

Do tych spośród was, którzy są Mi wierni, muszę skierować zupełnie szczególną prośbę. Nie chcę widzieć, jak jakiekolwiek Moje dziecko jest zniszczone. To dlatego dawane jest wam Ostrzeżenie. Pokaże ono każdemu z was, w tym sceptykom pomiędzy wami, co się rzeczywiście stanie podczas Sądu Ostatecznego. Tak więc, aby pomóc Mi uratować każdą duszę, chcę, abyście przysięgli swój własny dar pomocy dla Mnie w zdobywaniu dusz.

Twórzcie na całym świecie grupy modlących się do Bożego Miłosierdzia i odmówcie tę modlitwę za każdą znaną wam osobę, która być może właśnie umiera, bo jeśli tak uczynicie, zapewni jej to zbawienie. Zbierz się teraz, Mój ludzie. Podążajcie za waszym Zbawicielem. Módlcie się tak, jak nigdy wcześniej się nie modliliście, a wtedy więcej dusz zostanie zbawionych. Wówczas wszyscy staniecie się częścią Nowego Świata, który wam obiecałem, gdy Niebo i ziemia połączą się w jedno. Ta chwalebna przyszłość jest dla was wszystkich. Zamiast obawiać się tej wielkiej zmiany, otwórzcie swoje umysły, serca i dusze na tę czekającą was wielką radość. Łącząc się w jedną wielką, potężną grupę na całym świecie, w każdym kraju, w każdej rodzinie, w każdym kościele i w każdej wspólnocie, zdziałacie wiele.

Wasze modlitwy pomogą zapobiec wielu tym prześladowaniom, które nastąpią, tak jak zostało to przepowiedziane. Tak więc pójdźcie teraz za Mną, z szacunku dla Mnie, waszego Zbawiciela, zawsze pełnego Miłości.

Żyję w każdym, każdym z was. Wiem, co znajduje się w waszych sercach i duszach. Gdy złożycie wobec Mnie przysięgę miłosierdzia dla waszych braci i sióstr, otrzymacie szczególne Łaski.

Wasz Boski Król Miłosierdzia i Sędzia Sprawiedliwy
Jezus Chrystus

Pledge your allegiance to My Divine Mercy

Saturday, April 23rd, 2011 @ 16:40

My dearly beloved daughter, it is with joy that My children now rejoice in the commemoration of My Rising. This year is important because it marks the beginning of the New Era of Enlightenment due to commence in the world shortly.

My great gift of Mercy will bring huge relief to believers and create a vast sense of euphoria among those non-believers who will convert. When they discover the Truth, they will be light of heart and they will be filled with love for God the Eternal Father and Me, your Divine Saviour. Even non-Christians will understand the Truth of My Existence. Finally this will create a great sense of joy and love in the world.

The Warning must be followed by prayer

It is important, however, to remember one important lesson regarding The Warning. This Great Event, when all of you will see not only your sins, as I see them, but will understand the Truth about the next life, must be followed by prayer.

Sadly, many will fall back into sin afterwards. Now is the time to prepare to avoid this situation by praying My Divine Mercy Chaplet every day of your lives. By getting into the habit of praying this powerful prayer you will retain the level of conversion and faith, which will sweep the world thereafter.

Rejoice, pray and thank Me, your Divine Saviour, for this great Mercy. Kneel and give praise to God the Father, for the Gift of My Sacrifice. Prayer will help dilute the impact of the persecution by the New World Global Alliance, which will follow. If enough of you remain loyal to Me, My Teachings and continue to pray as well as receive the Sacraments, you can change the course of events, which would follow.

How powerful My Divine Mercy is. So many of you still do not understand the significance of it. Many, sadly, have never heard of it before.

For those of you loyal to Me now, I must make a very special request of you. I do not want to see any of My children destroyed. This is why The Warning is being given to you. This will show every one of you, including the sceptics amongst you, what will actually happen during the Final Judgment. So to help Me save each soul, I want you to pledge your own gift to help Me win over souls.

Create Divine Mercy Prayer Groups all over the world and use this Prayer for every person known to you who may be dying, for I will guarantee their salvation if you do. Gather now, My people. Follow your Saviour. Pray as you have never prayed before and then more souls will be saved. Then you will all become part of the New World I promised you when Heaven and Earth merge as one. This glorious future is for all of you. Rather than fear this great change, open your minds, hearts and souls to the great joy ahead. By merging as one great, powerful group all over the world, in each country, in every family, in every church and in every community, you will make a great difference.

Your prayers will help prevent much of the persecution, which will happen as foretold. So out of deference to Me, your Ever-loving Saviour, follow Me now.

I live in each one, each of you. I know what is contained in your hearts and souls. By giving Me your pledge of mercy for your brothers and sisters you will receive special graces.

Your Divine King of Mercy and Just Judge
Jesus Christ